Trang Download Tổng hợp

Folder: Tổng hợp ISO Win 7 8 XP từ Microsoft

STT Name Size
1 en_windows_10_pro_10240_x64_dvd.iso 3.72 GB
2 en_windows_7_enterprise_with_sp1_x64_dvd_u_677651.iso 2.96 GB
3 en_windows_7_enterprise_with_sp1_x86_dvd_u_677710.iso 2.27 GB
4 Key win XP sp3.txt 0.05 KB
5 QQQQQQ.iso 3.09 GB
6 Win7x64_FullSofts_songngoc.part1.rar 3.60 GB
7 Win7x64_FullSofts_songngoc.part2.rar 3.20 GB
8 Windows 7 Home Premium x64 SP1 - .iso 3.09 GB
9 Windows 7 Home Premium x86 SP1 - X17-58996.iso 2.39 GB
10 Windows 7 Professional x64 SP1-X17-.iso 3.09 GB
11 Windows 7 Professional x86 SP1-X17-59183.iso 2.39 GB
12 Windows 7 Ultimate SP1 (x64) - 64bit X17-59465.iso 3.09 GB
13 Windows 7 Ultimate SP1 (x64) - 64bit X17-59465.iso 3.09 GB
14 Windows 7 Ultimate SP1 (x86) - 32bit X17-59463.iso 2.39 GB
15 Windows 7 Ultimate SP1 (x86) - 32bit X17-59463.iso 2.39 GB
16 Windows7-USB-DVD-tool.exe 2.60 MB
17 WinXP_sp3.iso 655.69 MB
18 xpsp3_5512.080413-2113_usa_x86fre_spcd.iso 544.86 MB

Tổng số: 18 File (41.94 GB)

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X