Trang Download Tổng hợp

Folder: Tổng hợp ISO Win 10 chính thức 29.07.2015

STT Name Size
1 10568.0.151010-1734.TH2_RELEASE_CLIENTPRO-CORE_OEMRET_X64FRE_EN-US.ISO 3.73 GB
2 10586.0.151029-1700.TH2_RELEASE_CLIENTPRO_OEMRET_X86FRE_EN-US.ISO 2.76 GB
3 en_windows_10_enterprise_x64_dvd_6851151.iso 3.67 GB
4 en_windows_10_enterprise_x86_dvd_6851156.iso 2.71 GB
5 en_windows_10_multiple_editions_x86_dvd_6848465.iso 2.84 GB
6 en_windows_10_pro_10240_x86_dvd_113tvNET.iso 2.77 GB
7 en_windows_10_pro_10565_x64_dvd.iso 3.64 GB
8 en_windows_10_pro_10586_x64_dvd.iso 3.65 GB
9 en_windows_10_pro_insider_preview_10547_x64_dvd.iso 3.42 GB
10 KMSpico 9.1.3 Final_Portable.rar 2.36 MB
11 MD5 Windows10Enterprisex86.txt 0.09 KB
12 MD5 Windows10Homex86.txt 0.08 KB
13 MD5 Windows10Prox64.txt 0.08 KB
14 MD5 Windows10Prox86.txt 0.08 KB
15 Setup MD v10.exe 47.75 MB
16 Win10_English_x32.iso 2.84 GB
17 Win10_English_x64.iso 3.80 GB
18 Win10_SingleLang_English_x64.iso 3.74 GB
19 Win10-10586.GHO 6.93 GB
20 Windows10_InsiderPreview_x64_EN-GB_10565.iso 3.70 GB
21 Windows10_InsiderPreview_x64_EN-US_10565.iso 3.73 GB
22 Windows10_InsiderPreview_x86_EN-GB_10565.iso 2.76 GB
23 Windows10_InsiderPreview_x86_EN-US_10565.iso 2.82 GB
24 Windows10Homex64.iso 3.12 GB
25 Windows10Homex86.iso 2.42 GB
26 Windows10Prox64.iso 3.10 GB

Tổng số: 26 File (68.21 GB)

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X