Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!

Kiem tien uploader 4shareTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung:   Mục lục 2 Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 5 Chương I: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 7 Chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) 15 Chương III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1954) 29 Chương IV: Đường lối công...

bài giảng chi tiết đường lối cách mạng.pdf

999.37 KB
MD5: | CRC32B:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
bài giảng chi tiết đường lối cách mạng pdf


1-1643360995/2-1643360995/3-1643360995/4-1643360995/5-1643360995/6-1643360995