Trang Download Tổng hợpTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung:     CAÙC TÍNH CHAÁT CÔ BAÛN CUÛA LÖU CHAÁT + B0 : heä soá theå tích thaønh heä daàu (bbl/STB) + 350 : khoái löôïng rieâng cuûa nöôùc ôû ñieàu kieän tieâu chuaån (lbm/STB). + 0,0764 : khoái löôïng rieâng cuûa khoâng khí ôû ñieàu...

Công nghệ khai thác dầu khí part 2.pdf

1.75 MB
MD5:
Chọn cách tải:
Kiểu tải xuống:
VIP
Free
Tải ngay:
Hỗ trợ Tải lại (Resume):
Tốc độ tải file:
Không giới hạn
Dưới 100Kbyte/s
Chi phí: Free

Tìm thêm các file tương tự :
Công nghệ khai thác dầu khí part pdf


1-1610843131/2-1610843131/3-1610843131/4-1610843131/5-1610843131/6-1610843131
chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X