Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!

Kiem tien uploader 4shareTop Follow PHIM HOT, 4K, 3D... Bộ sưu tập GAME...

Tóm tắt nội dung: /000 phim/IRIS.2009/IRIS E16 [HDTV-m720p] [x264] [AC3] - [TRiM™].srt / [PĐV] Mật Danh Iris (2009–) | Iris 1 xoay quanh hai nhân vật chính là Kim Hyun Joon và Jin Sa Woo. Họ được đưa đến tổ chức 707, nhận được nhiệm vụ của tổ chức tình báo quốc gia (NSS) và trở thành những nhân viên tình báo hàng đầu. Họ gặp nhân viên tình báo Choi Seung Hee) và cả 2 người đều có tình cảm với Seung Hee. Nhưng Hyun Joon và Seung Hee lại thân thiết hơn và Sa Woo đã phải đấu tranh rất nhiều để che giấu tình cảm mình...

IRIS E16 [HDTV-m720p] [x264] [AC3] - [TRiM™].srt

125.10 KB
MD5: d406ec064941c0b4c0dcc0979c692067 | CRC32B: 581202489

rgW7w'P@2BWGggR"1r6WGgVWGR2#B&WGWGV2#csr#VB"2FR6WGgR2B22bCrbB&W7Gww'wGg'R2BR"!CrbB&W7gwwWw7Gg'R2B#B"1CrbB&W7GWG7G7S#2WG7Sb6WGRB"B2&Wg7GW7gâg'P@2BWGggR"1r6WG7V2#WGR2#B&WGR2#2rFWGgR2B22bCrbB&W7GWg7'WGg'R2BR"!CrbB&W7GWg7'WGg'R2B#B"1CrbB&W7wG7S#2WG7Sb6WGRB"B2&Wg7GW7gâW'P@2BWGggR"1r6WGV2#BWGR2#B&WG'S2rFWGgR2B22bCrbB&W77wwww'gWwwGg'R2BR"!CrbB&W7GWwGw7Gg'R2B#B"1CrbB&W7WG77G7S#2WG7Sb6WGRB"B2&Wg7GW7gâG'P@2BWGggR"1r6WGg7VCFFBR#vWGR2#B&WG'S2rFWGgR2B22bCrbB&W77wwww'gWwwGg'R2BR"!CrbB&W77wwww'gWwwGg'R2B#B"1CrbB&W7wG7S#2WG7Sb6WGRB"B2&Wg7GW7gâ7'P@2BWGggR"1r6WG7VS"WGR2#B&WG'S2rFWGgR2B22bCrbB&W77wwww'gWwwGg'R2BR"!CrbB&W7G''Gw7Gg'R2B#B"1CrbB&W77w7ww7G7S#2WG7Sb6WGRB"B2&Wg7GW7gâ''P@2BWGggR"1r6WGggVS"#B#VvWGR2#B&WG'S2rFWGgR2B22bCrbB&W7wwwgwW7wGg'R2BR"!CrbB&W7GGGg'R2B#B"1CrbB&W7G7G7S#2WG7Sb6WGRB"B2&Wg7GW7gâ'P@2BWGggR"1r6WG'VR6WGR2#B&WGV2#B2gfWGgR2B22bCrbB&W7gwGW'w7Gg'R2BR"!CrbB&W7g'w'Gg'R2B#B"1CrbB&W7W7G7wwG7S#2WG7Sb6WGRB"B2&Wg7GW7gâ'P@2BWGggR"1r6WGV6B2WGR2#B&WGV2#B2VWGgR2B22bCrbB&W7ggw'GG77wGg'R2BR"!CrbB&W77Gw7w'7wGg'R2B#B"1CrbB&W7ggWG7Ww''WG7S#2WGgWfWG7Sb6WGgWvWGRB"B2&Wg7GW7gâ'P@2BWGggR"1r6WGV6B2WGR2#B&WGV2#B2FWGgR2B22bCrbB&W7ggw'GG77wGg'R2BR"!CrbB&W7GgWwG''Gg'R2B#B"1CrbB&W7gg7gwGwGWG7S#2WGgWfWG7Sb6WGgWvWGRB"B2&Wg7GW7gâ'P@2BWGggR"1r6WGV6B2WGR2#B&WGV2#B26WGgR2B22bCrbB&W7ggw'GG77wGg'R2BR"!CrbB&W77WW'w7G7'Gg'R2B#B"1CrbB&W7gg'g'7Wg'w7G7S#2WGgWfWG7Sb6WGgWvWGRB"B2&Wg7GW7gâgw'P@2BWGggR"1r6WGV6B2WGR2#B&WGV2#B2&WGgR2B22bCrbB&W7ggw'GG77wGg'R2BR"!CrbB&W7Gww'7WGg'R2B#B"1CrbB&W7gg'GW7wG'wWG7S#2WGgWfWG7Sb6WGgWvWGRB"B2&Wg7GW7gâgg'P@2BWGggR"1r6WGV6B2WGR2#B&WGV2#B2WGgR2B22bCrbB&W7ggw'GG77wGg'R2BR"!CrbB&W77W7WwGg'R2B#B"1CrbB&W7ggW'g7wW7wG7S#2WGgWfWG7Sb6WGgWvWGRB"B2&Wg7GW7gâgW'P@2BWGggR"1r6WGV6B2FWGR2#B&WGV2#B2WGgR2B22bCrbB&W7ggw'GG77wGg'R2BR"!CrbB&W7Gg'gggWGg'R2B#B"1CrbB&W7gggW7G7S#2WGgWfWG7Sb6WGgWvWGRB"B2&Wg7GW7gâgG'P@2BWGggR"1r6WGV6B2WGR2#B&WGV2#B2WGgR2B22bCrbB&W7ggw'GG77wGg'R2BR"!CrbB&W77GwgGwGg'R2B#B"1CrbB&W7gg'wgGG7G7S#2WGgWVWG7Sb6WGWWgvWGRB"B2&Wg7GW7gâg7'P@2BWGggR"1r6WGV6B2VWGR2#B&WGV2#B2WGgR2B22bCrbB&W7ggw'GG77wGg'R2BR"!CrbB&W77GGWGGgWGg'R2B#B"1CrbB&W7gg'w'ggW'W7G7S#2WGgWfWG7Sb6WGgWvWGRB"B2&Wg7GW7gâg''P@2BWGggR"1r6WGV6B2WGR2#B&WGV2#B2WGgR2B22bCrbB&W7ggw'GG77wGg'R2BR"!CrbB&W7GGGW7Gg'R2B#B"1CrbB&W7ggg'7WggWG7S#2WGgWfWG7Sb6WGgWvWGRB"B2&Wg7GW7gâg'P@2BWGggR"1r6WGV6B26WGR2#B&WGV2#B2WGgR2B22bCrbB&W7ggw'GG77wGg'R2BR"!CrbB&W7G'7'w7Gg'R2B#B"1CrbB&W7gggww'w'G7S#2WGgWfWG7Sb6WGgWvWGRB"B2&Wg7GW7gâg'P@2BWGggR"1r6WGGWVcVVBcr6BcvB#S2R6g'VWGR2#B&WGgwV2#wWGgR2B22bCrbB&W777GwWGGGg'R2BR"!CrbB&W7wGg'R2B#B"1CrbB&W777GwWGGG7S#2WG7Sb6WGRB"B2&Wg7GW7gâg'P@2BWGggR"1r6WGGgVcVVBcr6BcvBR'WvgW7VWGR2#B&WGgwV2#wvWGgR2B22bCrbB&W77w7wGg'R2BR"!CrbB&W7wGg'R2B#B"1CrbB&W77w7wG7S#2WG7Sb6WGRB"B2&Wg7GW7gâg'P@2BWGggR"1r6WGGgVcVVBcr6BcvBR'WvgWvWGR2#B&WGgwV2#w&WGgR2B22bCrbB&W7'wgggWGg'R2BR"!CrbB&W7wGg'R2B#B"1CrbB&W7'wgggWG7S#2WG7Sb6WGRB"B2&Wg7GW7gâWw'P@2BWGggR"1r6WGGWVcVVBcr6BcvB#S2R6gvWGR2#B&WGgwV2#wFWGgR2B22bCrbB&W77'Wg7wGg'R2BR"!CrbB&W7wGg'R2B#B"1CrbB&W77'Wg7wG7S#2WG7Sb6WGRB"B2&Wg7GW7gâWg'P@2BWGggR"1r6WGGgVcVVBcr6BcvBcr6g7W&WGR2#B&WGgwV2#wVWGgR2B22bCrbB&W77'7g7Gg'R2BR"!CrbB&W7wGg'R2B#B"1CrbB&W77'7g7G7S#2WG7Sb6WGRB"B2&Wg7GW7gâWW'P@2BWGggR"1r6WGV6B2&WGR2#B&WGV2#B2WGgR2B22bCrbB&W7g'7'ggwGWGg'R2BR"!CrbB&W7ggwGgGWwGg'R2B#B"1CrbB&W7g7gG'GWWggWG7S#2WGgWfWG7Sb6WGgWvWGRB"B2&Wg7GW7gâWG'P@2BWGggR"1r6WGGgVcVVBcr6BcvBcr6g7'7WGR2#B&WGgwV2#w6WGgR2B22bCrbB&W77'gGw'Gg'R2BR"!CrbB&W7wGg'R2B#B"1CrbB&W77'gGw'G7S#2WG7Sb6WGRB"B2&Wg7GW7gã

Error: can not get remote info?


Tìm thêm các file tương tự :
IRIS E16 [HDTV m720p] [x264] [AC3] [TRiM™] srt


1-1643264738/2-1643264738/3-/4-/5-/6-1643264738