4share.vn Tool cần được chạy với quyền Administrator để có thể update lên bản 2.38 mới nhất, như hình dưới đây!

Hướng dẫn thêm Tại đây