Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'giang': 5067 (5067) , thời gian tìm:

First | Prev | 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 ... 102 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
451 2019-03-26 174.90 KB Quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch ở tỉnh Kiên Giang hiện nay.docx
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DU LỊCH CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP TỈNH 1.1. Những vấn đề cơ bản về hoạt động du lịch 1.2. Quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch của chính quyền cấp tỉnh
452 2019-03-26 138.31 KB Tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ...
453 2019-03-26 78.84 KB Kế toán tiền lương vá các khoản trích theo lương tại công ty may Đức Giang.docx
Nội dung của chuyên đề bao gồm :
454 2019-03-26 152.84 KB Kinh tế hộ đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang hiện nay.docx
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER HIỆN NAY
455 2019-03-26 95.18 KB Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở Bắc Giang hiện nay.docx
Chương 1: CƠ SỞ Lí LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) VÀO PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI
456 2019-03-26 172.53 KB Chất lượng công tác tuyên truyền miệng của các...
Chương 1: CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG CỦA CÁC ĐẢNG BỘ HUYỆN Ở TỈNH KIÊN GIANG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
457 2019-03-26 136.89 KB Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã là...
Chương 1: XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP XÃ LÀ NGƯỜI DÂN TỘC KHMER Ở TỈNH KIấN GIANG - NHỮNG VẤN ĐỀ Lí LUẬN VÀ THỰC TIỄN
458 2019-03-26 271.33 KB Tỉnh uỷ Bắc Giang lãnh đạo phát triển giáo dục...
Chương 1:TỈNH UỶ BẮC GIANG LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY- CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1.Quan niệm, vị trí, vai trò của giáo dục và giáo dục phổ thông 1.2. Quan niệm, nội dung, phương thức
459 2019-03-26 395.37 KB Kết hợp giáo dục pháp luật và giáo dục đạo đức...
Chương 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾT HỢP GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG TRUNG HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
460 2019-03-26 97.04 KB Đảng bộ tỉnh An Giang lãnh đạo thực hiện công tác tôn giáo (1990 2004).docx
Tôn giáo vừa là một hình thái ý thức xã hội, vừa là một thực thể xã hội. Nó ra đời cách đây hàng ngàn năm, cùng với sự ra đời và phát triển của xã hội loài người. Từ lâu, tôn giáo đã trở thành nhu cầu tinh thần của một bộ phận quần chúng nhân dân ở hầu
461 2019-03-26 77.08 KB Đổi mới việc thực hiện chính sách dân tộc đối...
Chương 1: ĐẶC ĐIỂM CƯ TRÚ, TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, VĂN HÓA VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA CÁC DÂN TỘC Ở KIÊN GIANG
462 2019-03-26 125.98 KB Nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ...
LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ VAI TRÒ CỦA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP XÃ HIỆN NAY
463 2019-03-26 122.27 KB Vấn đề kế thừa và phát huy bản sắc văn hoá dân...
464 2019-03-26 46.22 KB Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng...
465 2019-03-26 163.35 KB Đời sống văn hoá của dân tộc Mông ở tỉnh Hà Giang hiện nay.docx
ụ l
466 2019-03-26 72.31 KB Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng...
467 2019-03-26 78.24 KB Phân tích tài chính góp phần nâng cao hiệu quả hoạt...
Sự toàn cầu hoá và hội nhập hoá đã mở ra cho các doanh nghiệp Việt Nam những cơ hội và thách thức. Trong hơn 15 năm đổi mới Đảng và Nhà nước đã chủ trương chuyển đổi cơ chế quản lý, từ cơ chế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường. Mỗi doanh nghiệp
468 2019-03-26 51.68 KB Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản...
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY MAY BẮC GIANG 2
469 2019-03-26 651.46 KB Quản lý nhân sự trong Công ty Thiết Bị Tin Học Trường Giang.docx
Chương 1: khảo sát nghiệp vụ đề tài …………………………………….4
470 2019-03-26 37.57 KB Các hoạt động khai thác khách của Chi nhánh Công...
1. Khái quát về Công ty Du Lịch Hương Giang. 2
471 2019-03-26 97.13 KB Phân hóa giàu nghèo của các hộ nông dân ở tỉnh...
472 2019-03-26 79.00 KB Phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang.docx
473 2019-03-26 101.70 KB Giải quyết việc làm trong quá trình phát triển kinh...
474 2019-03-26 75.96 KB Phát triển công nghiệp chế biến nông sản ở tỉnh Tiền Giang hiện nay.docx
475 2019-03-26 101.38 KB Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang.docx
476 2019-03-26 163.47 KB Những vấn đề đặt ra và các giải pháp nhằm phát...
477 2019-03-26 72.00 KB Phát huy năng lực của kinh tế tư nhân trong ngành thủy sản ở Kiên Giang.docx
478 2019-03-26 533.25 KB Áp dụng pháp luật trong hoạt động điều tra các...
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN MA TÚY CỦA CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA
479 2019-03-26 62.43 KB Sự hình thành và phát triển của nhà máy chế biến...
- Phần I: Sự hỡnh thành và phỏt triển của nhà mỏy chế biến nụng sản thực phẩm Bắc Giang
480 2019-03-26 133.46 KB Các giải pháp nâng cao hiệu qủa huy động vốn tại...
LỜI CẢM ƠN. 86
481 2019-03-26 64.08 KB Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Thương...
Lời mở đầu 1
482 2019-03-26 9.04 MB Nghiên cứu nâng cao chất lượng rượu vang vải Bắc Giang.docx
Chương I - Tổng quan
483 2019-03-26 71.99 KB Phát huy năng lực của kinh tế tư nhân trong ngành thủy sản ở Kiên Giang.docx
Chương 1: VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA KINH TẾ TƯ NHÂN TRONG NGÀNH THỦY SẢN Ở KIÊN GIANG
484 2019-03-26 127.46 KB Năng lực tranh tụng của Kiểm sát viên thực hành...
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC TRANH TỤNG CỦA KIỂM SÁT VIÊN THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ TẠI PHIÊN TÒA XÉT XỬ ÁN HÌNH SỰ
485 2019-03-26 165.18 KB Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh An Giang.docx
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
486 2019-03-26 157.36 KB Pháp chế xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực giao thông...
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ
487 2019-03-26 236.22 KB Bổ nhiệm cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ...
Chương 1: BỔ NHIỆM CÁN BỘ DIỆN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ BẮC GIANG QUẢN LÝ - NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
488 2019-03-26 93.96 KB Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở các...
Chương 1: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN Ở CÁC ĐẢNG BỘ XÃ TỈNH AN GIANG HIỆN NAY - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
489 2019-03-26 138.45 KB Áp dụng pháp luật trong hoạt động kiểm sát điều...
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM SÁT ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ
490 2019-03-26 46.33 KB Các giải pháp marketing đồng bộ nhằm nâng cao hiệu...
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, hoạt động sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp diễn ra với sự cạnh tranh gay gắt. Trước ngưỡng cửa hội nhập, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải có những hoạch định
491 2019-03-26 125.53 KB Điều tra tội phạm trộm cắp tài sản xảy ra tại...
Cùng với sự phức tạp của tội phạm hình sự trên cả nước, tình hình tội phạm hình sự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cũng có nhiều biến động và phức tạp, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Qua báo cáo tổng kết năm ở địa bàn tỉnh Bắc Giang thì
492 2019-03-26 92.76 KB Xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ chủ chốt...
Là một hình thái ý thức xã hội đặc biệt, đạo đức đã sớm xuất hiện trong lịch sử loài người và khẳng định vai trò to lớn trong việc đảm bảo sự ổn định, phát triển của mỗi chế độ xã hội. Chính vì vậy, việc xây dựng đạo đức của con người nói chung, cán bộ
493 2019-03-26 126.86 KB Nâng cao ý thức chính trị xã hội chủ nghĩa cho đội...
Chương 1: Ý THỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ NHỮNG YÊU CẦU NÂNG CAO Ý THỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CẤP XÃ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
494 2019-03-26 90.80 KB Thực trạng và giải pháp Marketing để đẩy mạnh...
495 2019-03-26 7.56 MB Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả...
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP 3
496 2019-03-26 449.75 KB THIẾT KẾ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP CHO THỊ XÃ BẮC GIANG TỈNH BẮC GIANG.docx
Đất nước ta đang bước vào thời kỳ đổi mới, toàn đảng toàn dân ta đang ra sức thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước làm cho đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên về mọi mặt . Các ngành công nghiệp, Nông nghiệp, Dịch vụ...của các
497 2019-03-26 29.81 KB Các giải pháp marketing đồng bộ nhằm nâng cao hiệu...
498 2019-03-26 154.24 KB Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản...
CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD VĂN GIANG 3
499 2019-03-26 165.06 KB Đánh giá hiệu quả Dự án đầu tư xây dựng Hệ...
Chương I: Những vấn đề cơ bản về Đánh giá hiệu quả dự án xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải 12
500 2019-03-26 29.90 KB Các giải pháp marketing đồng bộ nhằm nâng cao hiệu...
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, hoạt động sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp diễn ra với sự cạnh tranh gay gắt. Trước ngưỡng cửa hội nhập, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải có những hoạch định chiến lược phát triển kinh

First | Prev | 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 ... 102 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X