Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'thai': 4732 (4732) , thời gian tìm:

First | Prev | 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 ... 95 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
451 2019-03-26 1.03 MB 200 bài tập vật lí hóc búa và lời giải.pdf
Bài 1: Có ba con sên đang nằm trên ba đỉnh của một tam giác đều cạnh 60cm . Cùng một lúc 3 con khởi hành, con thứ nhất đi hướng về con thứ hai, con thứ hai hướng về con thứ ba, con thứ ba hướng về con thứ nhất, với cùng một tốc độ không đổi 5cm/phút.
452 2019-03-26 3.43 MB Công nghệ LTE cho mạng di động băng rộng.doc
MỤC LỤCDANH MỤC HÌNH VẼ 4DANH MỤC BẢNG BIỂU 7LỜI MỞ ĐẦU 8CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ VÀ MỤC TIÊU THIẾT KẾ LTE 101.1 Giới thiệu về công nghệ LTE 101.2 So sánh công nghệ LTE với công nghệ Wimax và những triển vọng cho công nghệ LTE 111.2.1 So sánh
453 2019-03-26 10.92 MB Ô nhiễm không khí và Xử lý khí thải (tập 2).pdf
454 2019-03-26 7.80 MB Ô nhiễm không khí và Xử lý khí thải (tập 3).pdf
455 2019-03-26 9.98 MB Ô nhiễm không khí và Xử lý khí thải (tập 1).pdf
456 2019-03-26 17.53 KB Mối quan hệ giữa quan hệ sản xuất phù hợp với...
Trong quá trình phát triển kinh tế ở nước ta nói riêng và ở các nước khác nói chung, sự phát triển kinh tế ở mỗi nước tuy khác nhau nhưng đều có một số điểm chung,
457 2019-03-26 34.88 KB Vận dụng Lý luận hình thái kinh tế – xã hội để...
458 2019-03-26 30.65 KB Lý luận hình thái kinh tế – xã hội với những giá trị khoa học của nó.docx
459 2019-03-26 34.47 KB Vận dụng Lý luận hình thái kinh tế – xã hội để...
I
460 2019-03-26 19.97 KB Học thuyết hình thái kinh tế xã hội và vận dụng...
461 2019-03-26 28.27 KB Học thuyết Mac về hình thái kinh tế – xã hội và...
462 2019-03-26 108.24 KB Vi phạm hành chính về đất đai ở Thái Bình thực...
463 2019-03-26 66.98 KB Xuất khẩu hàng dệt máy Việt Nam trước động thái...
1.1.   Tổng quan về ngành dệt may Việt Nam
464 2019-03-26 116.27 KB Doanh nghiệp tư nhân ở Thái Bình hiện nay.docx
465 2019-03-26 68.78 KB Thực trạng và giải pháp và thúc đẩy xuất khẩu...
466 2019-03-26 190.70 KB Du lịch sinh thái ở Tỉnh Kiên Giang.docx
Chương 1:MỘT SỐ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DU LỊCH SINH THÁI
467 2019-03-26 155.24 KB Sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ Thái Bình đối với...
Chương 1:SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH ĐÁC LẮC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC VẬN
468 2019-03-26 4.03 MB Hệ sinh thái rừng tự nhiên Việt Nam.pdf
Tài liệu "Hệ sinh thái rừng tự nhiện Việt Nam" đề cập đến các vấn đề như: Tính đa dạng của hệ sinh thái rừng tự nhiên Việt Nam - Các nhóm nhân tố sinh thái phát sinh hệ sinh thái rừng tự nhiên Việt Nam - Những hệ sinh thái rừng tự nhiên chủ yếu ở Việt
469 2019-03-26 112.77 KB Hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới ở Thái Bình hiện nay.docx
Hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) là tổ chức kinh tế tập thể có vai trò đặc biệt quan trọng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; được Đảng, Nhà nước quan tâm phát triển trong mọi giai đoạn cách mạng. Khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới,
470 2019-03-26 151.05 KB Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về cán bộ...
Chương 1: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP TỈNH Ở THÁI BÌNH THEO QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
471 2019-03-26 152.14 KB Cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động kiểm sát...
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SÁT XÉT XỬ ÁN HÌNH SỰ SƠ THẨM ĐỐI VỚI BỊ CÁO LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM
472 2019-03-26 97.04 KB Đảng bộ tỉnh An Giang lãnh đạo thực hiện công tác tôn giáo (1990 2004).docx
Tôn giáo vừa là một hình thái ý thức xã hội, vừa là một thực thể xã hội. Nó ra đời cách đây hàng ngàn năm, cùng với sự ra đời và phát triển của xã hội loài người. Từ lâu, tôn giáo đã trở thành nhu cầu tinh thần của một bộ phận quần chúng nhân dân ở hầu
473 2019-03-26 54.48 KB Phép Biện chứng về mâu thuẫn và vận dụng phân...
474 2019-03-26 63.08 KB Vấn đề bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa...
475 2019-03-26 142.07 KB Lễ hội chùa Keo ở tỉnh Nam Định và Thái Bình.docx
ương 1:
476 2019-03-26 70.41 KB Vấn đề xây dựng ý thức bảo vệ môi trường sinh...
477 2019-03-26 128.85 KB Phát huy giá trị đạo đức truyền thống của thanh...
GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG CỦA THANH NIÊN ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC MỚI CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN HIỆN NAY
478 2019-03-26 95.35 KB Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã ở Thái Bình.docx
Trong bối cảnh trên đã đến lúc cần có sự nghiên cứu toàn diện và nghiêm túc về chính quyền cấp xã, từ đó nhìn nhận trước hết các vấn đề quan trọng, cấp bách cần tháo gỡ cũng như hướng cải cách ở tầm chiến lược đối với chính quyền cấp này.
479 2019-03-26 141.93 KB Đạo đức sinh thái với việc bảo vệ môi trường...
ĐẠO ĐỨC SINH THÁI VÀ VAI TRề CỦA ĐẠO ĐỨC SINH THÁI VỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN Ở NÔNG THÔN HIỆN NAY
480 2019-03-26 97.50 KB Vi phạm hành chính về đất đai ở Thái Bình thực...
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ VI PHẠM HÀNH CHÍNH, XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
481 2019-03-26 240.53 KB Kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc...
482 2019-03-26 72.11 KB Một số giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm nước...
Môi trường có vai trò đặc biệt đối với sự sống của con người. Con người sống tồn tại và phát triển được là nhờ có bầu không khí, nguồn nước, môi trường đất và cảnh quan trong sạch, không bị ô nhiễn môi trường. Những yếu tố tự nhiên đó phải trong sạch
483 2019-03-26 96.74 KB Bước đầu nghiên cứu công tác quản lý rác thải...
484 2019-03-26 28.14 KB ĐIỀU TRA NGUỒN CHẤT THẢI BỆNH VIỆN.docx
485 2019-03-26 188.92 KB ử dụng phương pháp phân tích chi phí lợi ích mở...
486 2019-03-26 54.42 KB CỞ SỞ LÝ LUẬN Khái niệm chung về chất thải sinh hoạt.docx
ất th
487 2019-03-26 97.05 KB Bước đầu nghiên cứu công tác quản lý rác thải...
488 2019-03-26 41.36 KB THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM Ở TỈNH THÁI BÌNH.docx
489 2019-03-26 82.39 KB Một số vấn đề về xây dựng và thực hiện kế...
Trong nền kinh tế thị trường tiêu thụ sản phẩm giữ vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tiêu thụ sản phẩm là quá trình thực hiện giá trị và giá trị sử dụng của sản phẩm hàng hoá. Qua tiêu
490 2019-03-26 46.80 KB Một số giải pháp nhằm đào tạo và phát triển...
Trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và hội nhập nền kinh tế thế giới,môi trường kinh doanh chung cũng đã mang đủ sắc thái mặc dù chưa phải là chưa khắc nhiệt.đã đến lúc các doanh nghiệp phải nhìn nhận các vấn đề cho đúng đắn và xây
491 2019-03-26 94.01 KB Hoàn thiện Công tác lao động việc làm ở tỉnh...
Phần I:Lí luận chung về vấn đề lao động -việc làm
492 2019-03-26 96.59 KB Quản lý ngân sách trên địa bàn tỉnh ở Thái Bình...
Ngân sách xã và một số nội dung cơ bản về quản lý Ngân sách xã 4
493 2019-03-26 48.27 KB Các công cụ kinh tế trong quản lý và bảo vệ môi trường.docx
Từ nhiều thập kỷ qua, con người đã nhận thức rằng môi trường đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với đời sống con người, sinh vật và sự phát triển kinh tế, văn hoá- xã hội của đất nước. Bởi vì môi trường không chỉ cung cấp các nguồn tài nguyên đầu vào
494 2019-03-26 86.32 KB Nâng cao công tác quản lý chất lượng và dịch vụ...
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH 3
495 2019-03-26 93.21 KB Nâng cao công tác quản lý chất lượng và dịch vụ...
496 2019-03-26 121.57 KB Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để phát...
Chương 1: NÔNG NGHIỆP HÀNG HÓA VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀNG HÓA
497 2019-03-26 106.60 KB Cơ sở khoa học để phát triển nông nghiệp theo hướng...
"Thủ đô Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước". Với vị trí quan trọng như vậy, Hà Nội có nhiều thuận lợi, nhưng cũng có nhiều thách thức trong phát triển
498 2019-03-26 1.18 MB Thái độ của thanh niên đô thị hiện nay đối với...
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 13
499 2019-03-26 173.01 KB Kỹ thuật nuôi tắc kè.pdf
Tên gọi và vùng phân bố: Tắc kè hay còn gọi Đại bích hổ hay Cáp giải. Tên khoa học là Gekkogekko L. Họ Tắc kè (Gekkonidae) thuộc lớp động vật bò sát. Tắc kè có mặt khắp các vùng đồi núi, trung du nước ta. Ấn Độ, Mianma, Thái Lan, miền Nam Trung Quốc và
500 2019-03-26 44.81 KB Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt...
Chương I: Lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng ta về đánh giá vai trò, vị trí, nhiệm vụ của thanh niên và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

First | Prev | 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 ... 95 | Next | Last