Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'khai': 4203 (4203) , thời gian tìm:

First | Prev | 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 ... 85 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
501 2019-03-26 3.43 MB Công nghệ LTE cho mạng di động băng rộng.doc
MỤC LỤCDANH MỤC HÌNH VẼ 4DANH MỤC BẢNG BIỂU 7LỜI MỞ ĐẦU 8CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ VÀ MỤC TIÊU THIẾT KẾ LTE 101.1 Giới thiệu về công nghệ LTE 101.2 So sánh công nghệ LTE với công nghệ Wimax và những triển vọng cho công nghệ LTE 111.2.1 So sánh
502 2019-03-26 72.01 KB 8 bước triển khai chiến dịch xúc tiến bán hàng.pdf
Bước 1. Phát triển một hệ thống xúc tiến bán hàng Bước 2. Đánh giá và quyết định Bước 3. Phát triển kế hoạch chiến lược Bước 4. Đưa kế hoạch ra thảo luận trong tập thể Bước 5. Lập kế hoạch chi tiết Bước
503 2019-03-26 108.89 KB Chương 2 Môi trường Marketing.pdf
Giới thiệu một cách khái quát môi trường vi mô và vĩ mô ảnh hưởng trực trực hoặc gián tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp. Mô tả những xu hướng biến động chính yếu của môi trường vĩ mô và vi mô trên thị trường hiện nay:
504 2019-03-26 189.54 KB Chương 1 Nhập môn Marketing.pdf
1. Sự ra đời và quá trình phát triển của marketing 2. Các khái niệm marketing và bản chất của nó 3. Vai trò và chức năng của marketing 4. Marketing vận dụng trong doanh nghiệp 5. Phân loại marketing 6.
505 2019-03-26 95.33 KB Một số vấn đề cơ bản về hoạt động xuất khẩu rau quả.docx
I. Khái quát chung về xuất khẩu hàng hoá (XKHH)
506 2019-03-26 89.49 KB Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất...
Chương I: Những vấn đề cơ bản về lý luận và phương pháp luận về hoạt động XK của công ty      I. Thực chất và tầm quan trọng của hoạt động xuất khẩu   1) Bản chất của xuất khẩu(hoạt động thương mại quốc
507 2019-03-26 60.64 KB Giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả hoạt động...
Hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu là mua bán hàng hoá, dịch vụ giữa các quốc gia nhằm khai thác được lợi thế của từng quốc gia, mở rộng khả năng tiêu dùng của một nước, thúc đẩy sản xuất hàng hoá phát triển, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ổn định từng
508 2019-03-26 63.05 KB Khái quát về công ty Kiểm toán và định giá Việt Nam.docx
Phần I: Khái quát về công ty Kiểm toán và định giá Việt Nam.
509 2019-03-26 115.37 KB Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở...
Phần I: Khái quát chung về chức năng nhiệm vụ của công ty cổ phần sản xuất và 
510 2019-03-26 134.97 KB Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở...
Phần I: Khái quát chung về chức năng nhiệm vụ của công ty cổ phầnsản xuất và dịch vụ 
511 2019-03-26 69.13 KB Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán thành...
Như chúng ta đã biết , thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm có một vai trò rất quan trọng trong đời sống . Chúng không chỉ ảnh hưởng đến bản thân doanh nghiệp , đến người tiêu dùngvà cong ảnh hưởng đến cả sự tồn tại và phát triển của nền sản xuất sã hội.
512 2019-03-26 144.30 KB Hoàn thiện việc sử dụng công cụ thuế trong quản...
THỐNG QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 1.1. Những vấn đề chung về thu ngân sách nhà nước 1.1.1. Khái niệm về đặc điểm thu ngân
513 2019-03-26 158.58 KB Những vấn đề đặt ra và các giải pháp nhằm phát...
Chương 1:LỢI THẾ VÀ HẠN CHẾ CỦA MÙA NƯỚC NỔI ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở AN GIANG 1.1.Các khái niệm cơ bản 1.2.Lợi thế của mùa nước nổi trong phát triển kinh tế - xã hội 1.3.Hạn chế của mùa nước nổi đối với
514 2019-03-26 2.46 MB Phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bo Kẹo Cộng...
Chương 1:MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH 1.1.Khái niệm, đặc điểm và vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội
515 2019-03-26 150.47 KB Giải pháp hoàn thiện quản lý vốn nhà nước trong các CTCP của tỉnh Nghệ An.docx
Chương 1: VỐN NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM 1.1. Khái niệm, đặc điểm vốn nhà nước trong các công ty cổ phần 1.2. Quản lý vốn nhà nước trong các công ty cổ phần 1.3.
516 2019-03-26 341.89 KB Hoàn thiện quản lý tài chính của Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh.docx
Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH BẢO 
517 2019-03-26 156.36 KB Hoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà...
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1.Khái quát về ngân sách nhà nước và chi thường xuyên ngân sách nhà nước 1.2.Kiểm soát chi thường xuyên ngân
518 2019-03-26 115.22 KB Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.docx
SẢN XUẤT VÀ TÍNH  GIÁ THÀNH SẢN PHẨM I. Bản chất chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất 1.1. Khái niệm  1.2. Phân loại chi phí sản xuất
519 2019-03-26 355.95 KB Hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư trong...
Chương 1: HOẠT ĐỘNG TỰ QUẢN CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ TRONG VIỆC THỰC THI QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC Ở CƠ SỞ 1.1. Một số khái niệm cơ bản 1.2. Hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư trong việc thực thi quyền lực nhà nước ở cơ sở -
520 2019-03-26 91.52 KB Phân tích tình hình triển khai và khả năng phát triển...
521 2019-03-26 84.22 KB Hoạt động tái bảo hiểm thăm dò và khai thác dầu...
522 2019-03-26 76.29 KB Những khái niệm cơ bản về bảo hộ lao động.docx
523 2019-03-26 218.25 KB Kinh tế biển ở Nghệ An trong hội nhập kinh tế quốc tế.docx
Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
524 2019-03-26 39.70 KB Bàn về nghiệp vụ Bảo hiểm nhân thọ và các loại...
525 2019-03-26 70.25 KB Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu...
526 2019-03-26 130.27 KB Tình hình triển khai sản phẩm An Sinh Giáo Dục của...
527 2019-03-26 57.60 KB Thực trạng ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế...
528 2019-03-26 25.10 KB Vai trò của quy luật giá trị trong phát triển kinh tế thị trờng ở Việt Nam.docx
1.Khái niệm quy luật giá trị: Quy luật giá trị là quy luật kinh tế cơ bản nhất cuả sản xuất và trao đổi hàng hoá .Chừng nào còn sản xuất và trao đổi hàng hoá thì chừng đó còn quy luật giá trị. 
529 2019-03-26 110.80 KB Xác lập quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam.docx
Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP VÀ XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
530 2019-03-26 82.83 KB Một số vấn đề về hợp đồng mua bán nhà ở theo...
Chương 1: KHÁI QUÁT HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở
531 2019-03-26 94.94 KB Các điều kiện có hiệu lực của di chúc theo quy...
Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DI CHÚC
532 2019-03-26 135.60 KB Diện và hàng thừa kế theo pháp luật dân sự Việt Nam.docx
Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THỪA KẾ
533 2019-03-26 54.18 KB Cơ sở lý luận các Khái niệm và đặc điểm của FDI.docx
534 2019-03-26 84.71 KB Thực trạng và giải pháp triển khai có hiệu quả...
535 2019-03-26 146.24 KB Đầu tư phát triển tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư...
I. Khái quát chung về Công ty CPĐT&TM Phú Hưng 3
536 2019-03-26 4.11 MB Văn hoá gia đình và xây dựng gia đình văn hoá ở tỉnh Hà Tĩnh hiện nay.docx
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VĂN HÓA GIA ĐÌNH VÀ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA
537 2019-03-26 195.84 KB Quy chế đấu thầu quốc tế về mua sắm hàng hóa.docx
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐẤU THẦU QUỐC TẾ VỀ MUA SẮM HÀNG HÓA 1.1. Khái niệm về đấu thầu quốc tế về mua sắm hàng hóa 1.1.1. Sự ra
538 2019-03-26 54.42 KB CỞ SỞ LÝ LUẬN Khái niệm chung về chất thải sinh hoạt.docx
ất th
539 2019-03-26 32.18 KB Khái quát chung về vấn đề thất nghiệp ở nông thôn Việt Nam.docx
540 2019-03-26 97.82 KB Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án...
1.1. dự án đầu tư và thẩm định dự án đầu tư 3 1.1.1. Khái niệm dự án đầu tư 3 1.1.2. Thẩm định dự án đầu tư 3 1.1.2.1. Khái niệm 3
541 2019-03-26 106.51 KB Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh...
của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.6 I. Hiệu quả, vai trò và các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh  thương mại.6 1. Khái niệm hiệu qủa, và phân loại hiệu quả kinh doanh.6 1.1. Khái niệm6
542 2019-03-26 129.09 KB Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh...
543 2019-03-26 69.98 KB Đánh giá tình hình kê khai đăng ký đất đai và quản...
Chương I: Cơ sở khoa học và căn cứ pháp lý để thiết lập hệ thống hồ sơ địa chính
544 2019-03-26 101.19 KB Những giải pháp triển khai có hiệu quả luật doanh...
545 2019-03-26 38.44 KB Hoàn thiện một bước cơ cấu tổ chức bộ máy quản...
Đặc biệt trong công cuộc đổi mới hiện nay, khi mà cả nước đang bước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì việc xâp dựng một bộ máy tổ chức quản lý phù hợp là một nhu cầu thiết yếu đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Bởi vì doanh nghiệp
546 2019-03-26 77.82 KB Nghiên cứu một số giải pháp Marketing Mix.docx
Chương I: Khái quát về du lịch cuối tuần và các yếu tố Marketing - Mix. 4
547 2019-03-26 96.54 KB Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng...
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY.
548 2019-03-26 123.44 KB MỘT SỐ TƯ LIỆU HÁN NÔM HIỆN CÒN TẠI ĐỀN SÓC (SÓC SƠN HÀ NỘI).pdf
Quần thể di tích Đền Sóc được xây dựng từ đời Tiền Lê (năm 980), được Nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử năm 1962. Tư liệu Hán Hôm ở đây khá phong phú gồm có 24 đôi câu đối, 7 bức hoành phi, 6 tấm bia đá và 1 chuông đồng. Nhưng đến nay nội dung toàn bộ
549 2019-03-26 91.83 KB KHÁI QUÁT VỀ TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM.docx
550 2019-03-26 77.64 KB Nghiên cứu một số giải pháp Marketing Mix.docx
Chương I: Khái quát về du lịch cuối tuần và các yếu tố Marketing - Mix. 4

First | Prev | 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 ... 85 | Next | Last