Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'giai': 2840 (2840) , thời gian tìm:

First | Prev | 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 ... 57 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
601 2019-03-26 39.92 KB Vai trò kinh tế của nhà nước trong nền Kinh tế thị...
Sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường (KTTT) theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước là xu hướng tất yếu của mọi xã hội. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi mà nền kinh tế các nước phát triển trên thế giới đã đạt tới đỉnh cao và xu hướng vận
602 2019-03-26 2.31 MB WIMAX và Ứng Dụng.pdf
Mô tả công nghệ WiMAX một cách tổng quát và tình hình ứng dụng khoảng đầu năm 2008. Khi thế giới bước vào kỷ nguyên của Internet, thiết bị di động và truyền tải thông tin băng rộng thì có rất nhiều công nghệ mới được nghiên cứu, thử
603 2019-03-26 66.10 KB Báo cáo tổng hợp công ty tài chính Dầu khí Việt nam.docx
Đối với bất cứ một sinh viên nào khi đến những doanh nghiệp thực tập thì điều đầu tiên và hơn hết là phải tìm hiểu những vấn đề chung về công ty mà mình thực tập. Điều đó sẽ giúp cho sinh viên thực tập biết rõ chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, từng
604 2019-03-26 153.87 KB Vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích...
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về dãy số thời gian 3
605 2019-03-26 153.93 KB Vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích...
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về dãy số thời gian 3
606 2019-03-26 50.66 KB Báo cáo thực tập tổng hợp Doanh nghiệp sản xuất...
Thực tập là gian đoạn đầu tiên giúp cho sinh viên có những hiểu biết thực tế về những kiến thức được học từ các giáo trình. Đây cũng là giai đoạn giúp cho sinh viên có những kĩ năng nghiệp vụ về ngành nghề được đào tạo.
607 2019-03-26 26.37 KB Báo cáo tổng hợp công ty Thương Mại quận Cầu Giấy.docx
Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đã có những bước chuyển biến tích cực từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Cũng như các đơn vị kinh tế quốc doanh khác, công ty Thương Mại quận Cầu Giấy gặp rất nhiều
608 2019-03-26 91.75 KB Quá trình xâm nhập và ảnh hưởng của đạo Tin lành...
CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM TỈNH SƠN LA, QUÁ TRÌNH XÂM NHẬP ĐẠO TIN LÀNH VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CHỦ YẾU. 5
609 2019-03-26 93.95 KB Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở các...
Chương 1: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN Ở CÁC ĐẢNG BỘ XÃ TỈNH AN GIANG HIỆN NAY - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
610 2019-03-26 168.10 KB Chất lượng đội ngũ đảng viên là cán bộ chuyên...
Chương 1: CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN LÀ CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH Ở CÁC PHƯỜNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN HIỆN NAY - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
611 2019-03-26 94.83 KB Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong thanh...
Chương 1: công tác phát triển đảng viên trong thanh niên của các đảng bộ phương ở thành phố đà nẵng - một số vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn
612 2019-03-26 110.30 KB Đạo Công Giáo với chính trị ở Việt Nam trong giai đoạn từ 1954 đến 1975.docx
Chương 1: BỐI CẢNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 1954 - 1975 VÀ NHỮNG HẬU QUẢ CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO THỜI THỰC DÂN PHÁP ĐỂ LẠI
613 2019-03-26 171.81 KB Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng giai...
Hơn 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp nông dân (GCND) Việt Nam thông qua tổ chức của mình với những tên gọi khác nhau (Nông Hội đỏ, Hội Nông dân Việt Nam) đã luôn luôn chứng tỏ là một lực lượng đông đảo, trung thành với Đảng, liên minh chặt
614 2019-03-26 81.43 KB Chất lượng bí thư Đảng uỷ xã ở tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn hiện nay.docx
Xã là cấp cơ sở trong hệ thống hành chính bốn cấp của Nhà nước ta. Tổ chức đảng ở xã là tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), cũng là cấp cơ sở trong hệ thống tổ chức của Đảng. TCCSĐ là hạt nhân lãnh đạo toàn diện các mặt công tác ở cơ sở, có vị trí quyết định
615 2019-03-26 81.58 KB Phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu...
Chương 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TỈNH HÒA BÌNH HIỆN NAY
616 2019-03-26 111.39 KB Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động...
Chương 1: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
617 2019-03-26 83.59 KB Vấn đề giáo dục đạo đức cho thanh niên Thanh Hoá trong giai đoạn hiện nay.docx
Chương 1: TẦM QUAN TRỌNG VÀ YÊU CẦU, NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO THANH NIÊN Ở THANH HOÁ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY`
618 2019-03-26 81.33 KB Chất lượng sinh hoạt chi bộ khu dân cư trong các...
Chương 1: CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ KHU DÂN CƯ TRONG CÁC ĐẢNG BỘ PHƯỜNG Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
619 2019-03-26 165.28 KB Xây dựng đội ngũ bí thư đảng ủy xã tỉnh Vĩnh...
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ BÍ THƯ ĐẢNG UỶ XÃ Ở TỈNH VĨNH PHÚC
620 2019-03-26 96.82 KB Xây dựng đội ngũ bí thư đảng uỷ cấp xã của...
Chương 1: CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ BÍ THƯ ĐẢNG UỶ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CỦA TỈNH BẠC LIÊU - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
621 2019-03-26 98.33 KB Nâng cao hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân...
Kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước (BMNN) là một trong những yêu cầu quan trọng để xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Mục đích đặt ra là làm cho các cơ quan nhà nước ở Trung
622 2019-03-26 284.06 KB Quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt thuộc diện...
Chương 1: QUY HOẠCH ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT THUỘC DIỆN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ BẮC GIANG QUẢN LÝ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
623 2019-03-26 113.37 KB Vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt...
Chương 1: KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
624 2019-03-26 141.10 KB CHẤT LƯỢNG TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH CỦA ĐỘI NGŨ...
Chương 1: CHẤT LƯỢNG TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT THUỘC DIỆN THÀNH ỦY HÀ NỘI QUẢN LÝ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY - QUAN NIỆM, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
625 2019-03-26 79.36 KB Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển...
Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Suốt cả cuộc đời, Người phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân. Cùng với sự nghiệp của Đảng ta, dân tộc ta, Hồ Chí Minh đã để lại cho hậu thế một
626 2019-03-26 305.44 KB Giai cấp công nhân ở các nước tư bản phát triển...
Nhân loại bước sang thế kỷ XXI với những diễn biến quốc tế phức tạp, khó lường đã và đang tác động mạnh mẽ đến sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam. Đảng ta nhận định: “Thế kỷ XXI sẽ tiếp tục có nhiều biến đổi. Khoa học công nghệ
627 2019-03-26 101.18 KB Vấn đề ổn định chính trị xã hội trên địa...
Chương 1: NỘI DUNG, VAI TRÒ CỦA ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TRONG GIAI ĐOẠN ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở NƯỚC TA
628 2019-03-26 62.49 KB PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐÓI NGHÈO Ở THÀNH PHỐ YÊN BÁI GIAI ĐOẠN (2001 2005).docx
Chương 1: Thực trạng và nguyên nhân nghèo đói ở thành phố Yên Bái hiện nay
629 2019-03-26 110.69 KB Một số giải pháp phát triển hệ thống Trung tâm...
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã thông qua Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2001 – 2010, trong đó đã xác định: “Giải quyết việc làm là yếu tố quyết định để phát huy nhân tố con người, ổn định và phát triển kinh tế, lành
630 2019-03-26 176.68 KB Nâng cao năng lực cán bộ cơ quan Trung ương Hội Liên...
CHƯƠNG I. NĂNG LỰC CÁN BỘ VÀ SỰ CẦN THIẾT NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ TRUNG ƯƠNG HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM. 5
631 2019-03-26 29.65 KB Quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo ở...
1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2
632 2019-03-26 135.96 KB Nâng cao vai trò của đội ngũ nhà giáo trong quá trình...
Trong những thập kỷ đầu của thế kỷ 21, đất nước ta đang bước vào một thời kỳ phát triển mới: thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, hướng tới kinh tế tri thức và mở rộng hội nhập quốc tế với nhiều thuận lợi và khó khăn,
633 2019-03-26 173.62 KB Nâng cao năng lực cán bộ cơ quan Trung ương Hội Liên...
CHƯƠNG I. NĂNG LỰC CÁN BỘ VÀ SỰ CẦN THIẾT NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ TRUNG ƯƠNG HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM. 5
634 2019-03-26 75.97 KB Nâng cao năng lực tư duy lý luận cho cán bộ lãnh...
Chương 1: NĂNG LỰC TƯ DUY LÝ LUẬN VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO CỦA NGƯỜI CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT CẤP TỈNH
635 2019-03-26 34.62 KB Đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong giai...
Chương 1:Cơ sở lý luận của việc đánh giá tính trọng yếu và rủi ro trong lập kế hoạch kiểm toán BCTC 4
636 2019-03-26 34.45 KB Thủ tục phân tích trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán.docx
Phần 1: Lý luận chung về việc áp dụng thủ tục phân tích trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán: 2
637 2019-03-26 30.70 KB Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước...
Giáo dục là quốc sách hàng đầu, là yếu tố then chốt mang lại sự phát triển bền vững cho đất nước. Nhận thức được tầm quan trọng của GD & ĐT, Đảng và nhà nước ta đã có những đầu tư thích đáng trong phạm vi NSNN có thể đáp
638 2019-03-26 1.24 MB Hệ thống CAD ứng dụng trong thiết kế công trình.pdf
Thông thường sự ra đời của một công trình giao thông (cầu, đường, ...) bắt đầu từ việc nghiên cứu để chỉ ra sự cần thiết của công trình đó hay vai trò của nó trong đời sống xã hội. Sau đó bước khảo sát thiết kế sẽ được triển khai, kết quả của quá trình
639 2019-03-26 80.41 KB Tổ chức công tác kế toán doanh thu bán hàng và xác...
Hơn bao giờ hết, bán hàng và xác định kết quả bán hàng là vấn đề thường xuyên được đặt ra đối với các Doanh nghiệp Thương Mại, đặc biệt là trong điều kiện hiện nay khi mà nền kinh tế nước ta sang một giai đoạn mới: xoá bỏ cơ chế tập trung bao cấp để chuyển
640 2019-03-26 37.75 KB Hoàn thiện hạch toán nguyên liệu vật liệu và công...
Đối với Việt Nam, trong giai đoạn hiện nay công nghệ còn chưa phát triển thì chi phí nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ, mà đặc biệt trong các doanh
641 2019-03-26 25.21 KB ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI QuẬN CẦU GiẤY.docx
Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đã có những bước chuyển biến tích cực từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Cũng như các đơn vị kinh tế quốc doanh khác, công ty Thương Mại quận Cầu Giấy gặp rất nhiều
642 2019-03-26 27.53 KB Các giải pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh ở Công...
Công ty Da Giầy Hà Nội là doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo quyết định số 389 C nn/ TCCLD ngày 29 tháng 4 năm 1993 của Bộ Trưởng Bộ công nghiệp.
643 2019-03-26 46.95 KB Những đổi mơí về quản trị và sản xuất kinh...
Công ty may Chiến thắng là một doanh nghiệp nhà nước, chịu sự quản lý của tổng công ty Dệt mayViệt Nam, tên viết tắt là CHIGAMEX, tên giao dịch quốc tế là CHIEN THANG GARMENT COMPANY. Ra đời cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (2/3/1968), xí nghiệp May
644 2019-03-26 21.57 KB Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC.docx
Mỗi chủ thể kinh doanh nhất định gắn với nó là sự hình thành và phát triển. Sự hình thành và phát triển đó lại diễn ra rất khác nhau giữa các chủ thể kinh doanh khác nhau. Trong quá trình đó mỗi chủ thể đều có giai đoạn phát triển và suy thoái của mình.
645 2019-03-26 22.13 KB Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng Thương...
Trong thời gian ngắn thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế dưới sự giúp đỡ của các giáo viên chuyên ngành kinh tế và quản lý địa chính và sự giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ, nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế cùng với sự nỗ lực
646 2019-03-26 90.02 KB Vai trò của Chính phủ trong việc phát triển các doanh...
CHƯƠNG I: DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VÀ VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ 3
647 2019-03-26 82.45 KB Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính...
Trong những năm gần đây, nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở nước ta đang có những bước phát triển mạnh mẽ, tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng vì thế mà cũng phát triển nhanh chóng làm thay đổi bộ mặt của đất nước từng ngày, từng giờ. Điều đó không
648 2019-03-26 84.73 KB Thị trường bất động sản nhà đất Hà Nội trong...
Thị trường nhà và đất ở (BĐSNĐ) là một trong những thị trường có vị trí, vai trò quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân. Phát triển và quản lí hiệu quả thị trường này sẽ góp phần quan trọng vào quá trình thúc đẩy phát triển nền kinh tế, xã hội, tạo khả
649 2019-03-26 47.88 KB KẾ HOẠCH HOÁ NÓI CHUNG Ở VIỆT NAM – GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ.docx
Chúng ta đều biết hoạt động của con người, của tập thể hay của một xã hội đều là những hoạt động có ý thức, có tổ chức thể hiên ý đồ chủ quan của con người, của chủ thể hoạt động. Trong quá trình phát triển của mình, xã hội loài người không ngừng nghiên
650 2019-03-26 67.62 KB THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CỦA VỤ...
Thực tập là việc rất cần thiết và có ý nghĩa đối với mỗi sinh viên trước khi tốt nghiệp. Là một cơ hội tốt cho những sinh viên năm cuối có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với những công việc trong thực tế, đây không chỉ là giai đoạn sinh viên kiểm nghiệm

First | Prev | 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 ... 57 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X