Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'giai': 10937 (10937) , thời gian tìm:

First | Prev | 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 ... 219 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
2501 2019-03-26 30.45 KB VẬN DỤNG LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀO...
Lý luận hình thái kinh tế – xã hội là lý luận cơ bản và giữ một vị trí hết sức quan trọng của chủ nghĩa duy vật lịch sử do K.Marx xây dựng nên. Lý luận hình thái kinh tế - xã hội đã được thừa nhận là lý luận khoa học và là phương pháp luận cơ bản trong
2502 2019-03-26 26.59 KB Khả năng vận dụng mô hình công ty mẹ công ty con...
Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đang là thách thức lớn đối với Việt Nam trên con đường đổi mới. Để đối đầu với những thách thức đó,Việt Nam đang nỗ lực tiếp thu và tăng cường đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng sự đòi
2503 2019-03-26 23.44 KB Thưc trạng vận dụng quy luật giá trị vào nền kinh...
Chương 1: Quy luật giá trị và vai trò của quy luật giá trị trong nền kinh tế hàng hoá mà đỉnh cao là kinh tế thị trường
2504 2019-03-26 37.69 KB Giải pháp kinh tế cho các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ.docx
Phần I: Lý luận chung 1
2505 2019-03-26 23.55 KB TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG Ở VIỆT NAM.docx
Lý luận về tiền lương đã được các nhà kinh tế nghiên cứu từ rất lâu bắt đầu là W.Petty. Chính William Petty là người đầu tiên trong lịch sử đặt nền móng cho lý thuyết "quy luật sắt về tiền lương". Lý thuyết mức lương tối thiểu phản ánh trình độ phát triển
2506 2019-03-26 47.14 KB Thực trạng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng...
Cơ sở hạ tầng kỹ thuật của một quốc gia là một trong những vấn đề hàng đầu mà nhà đầu tư quan tâm khi quyết định thực hiện đầu tư.
2507 2019-03-26 28.43 KB Thất nghiệp và việc làm ở Việt Nam.docx
Trong công cuộc đổi mới nước ta hiện nay, vấn đề thất nghiệp và các chính sách giải quyết việc làm đang là vấn đề nóng bỏng “và không kém phần bức bách” đang được toàn xã hội đặc biệt quan tâm.
2508 2019-03-26 23.71 KB Phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu.docx
Trong thời đại ngày nay, không một doanh nghiệp nào bắt tay vào kinh doanh lại không muốn gắn kinh doanh của mình với thị trường. Vì trong cơ chế thị trường chỉ có như vậy doanh nghiệp mới có hy vọng tồn tại và phát triển được. Do đó, để nâng cao hiệu
2509 2019-03-26 19.15 KB Thực trạng và giải pháp cơ bản để phát triển...
Sau 1986 nước ta đã chuyển mô hình kinh tế từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là một quá trình thể hiện sự đổi mới về tư duy và ngày càng hoàn thiện cả về lí luận cũng như thực tiễn xây
2510 2019-03-26 72.37 KB Hoạt động đầu cơ đất đai tại Việt Nam và các...
Từ khi thực hiện đổi mới, quan hệ đất đai ở nước ta đã có những biến đổi nhanh chóng. Cùng với những tiến bộ về kinh tế và sự tăng lên về thu nhập là sự tăng lên của nhu cầu về nhà ở, đất ở của dân cư và đất để sản xuất kinh doanh ngày càng tăng, nhất
2511 2019-03-26 42.54 KB Giải pháp hoàn thiện và phát triển mô hình Công...
CHƯƠNG I: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ MÔ HÌNH CÔNG TY TÀI CHÍNH TRONG TẬP ĐOÀN KINH TẾ. 3
2512 2019-03-26 46.25 KB Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Cămpuchia...
Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn về FDI 2
2513 2019-03-26 21.64 KB Đánh giá hiệu quả sử dụng công cụ nghiệp vụ...
Những năm gần đây nền kinh tế nươc ta chuyển mạnh từ kế hoạch hoá sang cơ chế thị trường có sự quản lý vĩ mô của nhà nước. Sự đổi mới kinh tế đòi hỏi phải nhanh chóng tiếp cận những lý luận và thực tiễn quản lý kinh tế của các nước tiên tiến trên thế
2514 2019-03-26 39.55 KB Một số vấn đề về qui hoạch sử dụng đất ở...
PHẦN I : CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI ĐÔ THỊ . 2
2515 2019-03-26 84.09 KB SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ DỰ...
Qua hơn mười năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nền kinh tế nước ta đó đạt được những thành tựu và bước tiến hết sức quan trọng. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu là đến năm 2020 đưa nước ta về cơ bản trở thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất
2516 2019-03-26 43.43 KB Những giải pháp thực hiện mục tiêu giải quyết...
Chương 1. Việc làm và kế hoạch giải quyết việc làm trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội......Trang 2
2517 2019-03-26 51.92 KB Một số giải pháp thúc đẩy sự hoạt động thị...
Chương I: Tổng quan về thị trường chứng khoán 2
2518 2019-03-26 50.28 KB Chính sách kinh tế mới của Lênin và sự vận dụng nó ở Việt Nam.docx
Sau 15 năm đổi mới, nhất là trong 5 năm gần đây nền kinh tế xã hội nước ta đã đạt được những bước tiến đáng kể. Năm 2020 Việt Nam sẽ là một thị trường rộng lớn có số dân khoảng 100 triệu người đứng hàng thứ hai trong số các nước có dân số lớn ở Đông Nam
2519 2019-03-26 34.96 KB Thực trạng và nhưng giải pháp cho công tác quy hoạch...
Chương I: LÍ LUẬN CHUNG VỀ ĐÔ THỊ, ĐÔ THỊ HOÁ, ĐẤT ĐÔ THỊ VÀ SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA ĐẤT ĐÔ THỊ TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HOÁ
2520 2019-03-26 29.44 KB Lãi suất tín dụng và sự điều hành lãi suất tín...
Lãi suất là một trong những vấn đề hết sức phức tạp, nó vừa là công cụ hết sức quan trọng và nhạy cảm trong việc điều hành chính sách tiền tệ,vừa là giá cả sử dụng vốn của hoạt động tín dụng. Vì vậy, nó có tác động to lớn đối với việc tăng hay giảm khối
2521 2019-03-26 61.17 KB Các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất...
Chương I : Những vấn đề cơ bản và vai trò của xuất khẩu trong nền kinh tế Việt Nam 3
2522 2019-03-26 31.24 KB Tình hình xuất khẩu dược phẩm của Việt Nam và...
CHƯƠNG I: Một số lý luận chung về hoạt động xuất khẩu 3
2523 2019-03-26 136.35 KB Triển vọng và giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu da giầy Việt Nam.docx
Thực hiện chủ trương mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển nền sản xuất trong nước, trong những năm qua Việt Nam đó mở rộng quan hệ hợp tỏc với hơn 200 quôc gia trên thế giới, tham gia nhiều tổ chức kinh tế khu vực và quốc tế như Asean, AFTA,
2524 2019-03-26 57.59 KB Thưc trạng và giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư...
PHẦN I: LÍ LUẬN CHUNG 4
2525 2019-03-26 25.44 KB Tình Hình Xuất Khẩu Cà Phê Của Việt Nam Những...
Với chính sách đa phương hoá các hoạt động kinh tế quốc tế và thực hiện chủ trương khuyến khích xuất khẩu của Đảng và nhà nước, hoạt động xuất khẩu thời gian qua đã có những bước tiến vượt bậc. Đến nay sản phẩm hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam đã có mặt
2526 2019-03-26 75.15 KB Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh...
CHƯƠNG I : THỊ TRƯỜNG DẦU MỎ THẾ GIỚIVÀVIỆT NAM: 2
2527 2019-03-26 41.25 KB Chiến lược hướng về xuất khẩu của Việt Nam từ nay đến năm 2005.docx
Trong thế giới hiện đại, không một quốc gia nào bằng chính sách đóng cửa với nước ngoài mà lại phát triển có hiệu quả nền kinh tế trong nước. Muốn phát triển nhanh mỗi nước không chỉ đơn độc dựa vào nguồn lực của mình mà phải biết tận dụng có hiêụ quả
2528 2019-03-26 42.51 KB Phương án và giải pháp phát triển xuất khẩu cà phê cho công ty INTIMEX.docx
Chương I. Khái quát chung về mặt hàng cà phê và thị trường xuất khẩu cà phê của công ty INTIMEX
2529 2019-03-26 49.66 KB Phân tích cụ thể những giải pháp đầy mạnh hoạt...
Phần I: Lý luận chung về xuất khẩu và vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với hoạt động xuất khẩu hàng hoá. 4
2530 2019-03-26 64.42 KB Những biện pháp cơ bản đảm bảo vốn FDI và ODA...
Chương I: Một số lý luận chung về FDI và ODA
2531 2019-03-26 37.63 KB Giải pháp để huy động các nguồn vốn nhằm thúc...
I. Khái quát chung về doanh nghiệp vừa và nhỏ 3
2532 2019-03-26 56.19 KB Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước...
I, Tạo vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn- một trong những yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của DNNN trong nền kinh tế thị trường
2533 2019-03-26 58.03 KB Một số giải pháp nhằm thu hút nguồn vốn đầu...
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG
2534 2019-03-26 16.22 KB Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam.docx
Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ đã đưa ra chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế trong những năm tới của Việt Nam là 9 - 10% năm và phấn đấu đến năm 2020, mức GDP bình quân đầu người tăng lên gấp 8 - 10 lần so với
2535 2019-03-26 56.89 KB Thưc trạng và giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư...
PHẦN I: LÍ LUẬN CHUNG 4
2536 2019-03-26 16.14 KB Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam.docx
Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ đã đưa ra chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế trong những năm tới của Việt Nam là 9 - 10% năm và phấn đấu đến năm 2020, mức GDP bình quân đầu người tăng lên gấp 8 - 10 lần so với
2537 2019-03-26 25.10 KB Vốn và vấn đề sử dụng vốn có hiệu quả cua...
Từ đại hội Đảng lần thứ VI đến nay, Đảng ta đã thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, coi đây là một giải pháp chiến lược nhằm giải phóng và khai thác tối đa các tiềm năng hiện có để phát triển lực lượng sản
2538 2019-03-26 60.94 KB Một số giải pháp nhằm thu hút nguồn vốn đầu...
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG
2539 2019-03-26 144.61 KB Một số giải pháp tăng cường thu hút và sử dụng...
Đến nay, sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã thu được những thành tựu to lớn và rất quan trọng. Chúng ta đang khơi dậy và phát huy mạnh mẽ sức mạnh nội sinh, ra sức cần kiệm để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đồng thời,
2540 2019-03-26 48.30 KB GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ VỐN FDI...
I. Đầu tư trực tiếp nước ngoài và tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam..
2541 2019-03-26 58.29 KB Thực trạng và giải pháp khuyến khích đầu tư trong nước.docx
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ VÀ KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC.
2542 2019-03-26 30.77 KB Các giải pháp huy động vốn cho đầu tư Phát triển nền kinh tế.docx
I. CÁC NGUỒN HUY ĐỘNG CHO ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN KINH TẾ
2543 2019-03-26 27.32 KB Các giải pháp đẩy mạnh việc thu hút và sử dụng...
Phần I.Lý luận chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 1
2544 2019-03-26 73.31 KB Thực trạng và một số giải pháp nhằm thu hút đầu...
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 3
2545 2019-03-26 43.68 KB Phương hướng đầu tư phát triển ngành công nghiệp da giầy đến năm 2010.docx
Nhìn lại chặng đường đổi mới nền kinh tế, chúng ta có thể thấy được vài trò và sự sáng suốt của Đảng và Nhà nước trong quá trình đưa đất nước đi lên. Với quan điểm đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đưa đất nước trở nên hùng mạnh có thể sánh
2546 2019-03-26 50.84 KB Giải pháp nhằm thu hút mọi đầu tư trực tiếp nước...
I. Lý Luận Chung Về Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài. 3
2547 2019-03-26 37.69 KB Những dự báo về đảm bảo nhu cầu vốn đầu tư...
CHƯƠNG I: Những lý luận cơ bản về nhu cầu vốn cho TTKT ở Việt Nam
2548 2019-03-26 128.55 KB Những giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường thu hút...
2549 2019-03-26 121.13 KB Nghiên cứu thực trạng môi trường đầu tư trực...
Sau khi Luật đầu tư nước ngoài được ban hành vào tháng 12 năm 1987 cùng với việc áp dụng hàng loạt các chính sách khuyến khích đầu tư của Chính phủ cho một nền kinh tế mở, 40 quốc gia và hàng trăm các tập đoàn, công ty nước ngoài đã đầu tư và đang tìm
2550 2019-03-26 53.09 KB Những giải pháp cơ bản đảm bảo vốn đầu tư...
ChươngI: Những vấn đề lý luận chung về đầu tư

First | Prev | 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 ... 219 | Next | Last