Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'chapter': 748 (748) , thời gian tìm:

First | Prev | 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 ... 15 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
301 2019-03-26 469.50 KB Thị trường tài chính và các định chế tài chính Chapter 21.ppt
Thị trường tài chính và các định chế tài chính_ Chapter 21, tài liệu cung cấp cho bạn những kiến thức trọng tâm về Thị trường tài chính và các định chế tài chính,
302 2019-03-26 410.00 KB Thị trường tài chính và các định chế tài chính Chapter 23.ppt
Thị trường tài chính và các định chế tài chính_ Chapter 23, tài liệu cung cấp cho bạn những kiến thức trọng tâm về Thị trường tài chính và các định chế tài chính,
303 2019-03-26 456.00 KB Thị trường tài chính và các định chế tài chính Chapter 24.ppt
Thị trường tài chính và các định chế tài chính _ Chapter 24, tài liệu cung cấp cho bạn những kiến thức trọng tâm về Thị trường tài chính và các định chế tài chính,
304 2019-03-26 486.00 KB Thị trường tài chính và các định chế tài chính Chapter 25.ppt
Thị trường tài chính và các định chế tài chính _ Chapter 25, tài liệu cung cấp cho bạn những kiến thức trọng tâm về Thị trường tài chính và các định chế tài chính,
305 2019-03-26 414.00 KB Thị trường tài chính và các định chế tài chính Chapter 16.ppt
Thị trường tài chính và các định chế tài chính_ Chapter 16, tài liệu cung cấp cho bạn những kiến thức trọng tâm về Thị trường tài chính và các định chế tài chính,
306 2019-03-26 363.00 KB Thị trường tài chính và các định chế tài chính Chapter 17.ppt
Thị trường tài chính và các định chế tài chính_ Chapter 17, tài liệu cung cấp cho bạn những kiến thức trọng tâm về Thị trường tài chính và các định chế tài chính,
307 2019-03-26 361.00 KB Thị trường tài chính và các định chế tài chính Chapter 18.ppt
Thị trường tài chính và các định chế tài chính_ Chapter 18, tài liệu cung cấp cho bạn những kiến thức trọng tâm về Thị trường tài chính và các định chế tài chính,
308 2019-03-26 479.50 KB Thị trường tài chính và các định chế tài chính Chapter 19.ppt
Thị trường tài chính và các định chế tài chính_ Chapter 19, tài liệu cung cấp cho bạn những kiến thức trọng tâm về Thị trường tài chính và các định chế tài chính,
309 2019-03-26 276.50 KB Thị trường tài chính và các định chế tài chính Chapter 20.ppt
Thị trường tài chính và các định chế tài chính_ Chapter 20, tài liệu cung cấp cho bạn những kiến thức trọng tâm về Thị trường tài chính và các định chế tài chính,
310 2019-03-26 314.50 KB fmi7e ch10 2811.ppt.ppt
Thị trường tài chính và các định chế tài chính_ Chapter 10, tài liệu cung cấp cho bạn những kiến thức trọng tâm về Thị trường tài chính và các định chế tài chính,
311 2019-03-26 554.00 KB Thị trường tài chính và các định chế tài chính Chapter 11.ppt
Thị trường tài chính và các định chế tài chính_ Chapter 11, tài liệu cung cấp cho bạn những kiến thức trọng tâm về Thị trường tài chính và các định chế tài chính,
312 2019-03-26 343.00 KB Thị trường tài chính và các định chế tài chính Chapter 12.ppt
Thị trường tài chính và các định chế tài chính_ Chapter 12, tài liệu cung cấp cho bạn những kiến thức trọng tâm về Thị trường tài chính và các định chế tài chính,
313 2019-03-26 326.00 KB Thị trường tài chính và các định chế tài chính Chapter 13.ppt
Thị trường tài chính và các định chế tài chính_ Chapter 13, tài liệu cung cấp cho bạn những kiến thức trọng tâm về Thị trường tài chính và các định chế tài chính,
314 2019-03-26 472.50 KB Thị trường tài chính và các định chế tài chính Chapter 14.ppt
Thị trường tài chính và các định chế tài chính_ Chapter 14, tài liệu cung cấp cho bạn những kiến thức trọng tâm về Thị trường tài chính và các định chế tài chính,
315 2019-03-26 381.50 KB Thị trường tài chính và các định chế tài chính Chapter 15.ppt
Thị trường tài chính và các định chế tài chính_ Chapter 15, tài liệu cung cấp cho bạn những kiến thức trọng tâm về Thị trường tài chính và các định chế tài chính,
316 2019-03-26 252.00 KB Thị trường tài chính và các định chế tài chính Chapter 02.ppt
Thị trường tài chính và các định chế tài chính_ Chapter 02, tài liệu cung cấp những kiến thức trọng tâm về Thị trường tài chính và các định chế tài chính,
317 2019-03-26 334.00 KB Thị trường tài chính và các định chế tài chính Chapter 04.ppt
Thị trường tài chính và các định chế tài chính_ Chapter 04, tài liệu cung cấp những kiến thức trọng tâm về Thị trường tài chính và các định chế tài chính,
318 2019-03-26 200.50 KB Thị trường tài chính và các định chế tài chính Chapter 05.ppt
Thị trường tài chính và các định chế tài chính_ Chapter 05, tài liệu cung cấp những kiến thức trọng tâm về Thị trường tài chính và các định chế tài chính,
319 2019-03-26 621.50 KB Thị trường tài chính và các định chế tài chính Chapter 06.ppt
Thị trường tài chính và các định chế tài chính_ Chapter 06, tài liệu cung cấp những kiến thức trọng tâm về Thị trường tài chính và các định chế tài chính,
320 2019-03-26 278.00 KB Thị trường tài chính và các định chế tài chính Chapter 07.ppt
Thị trường tài chính và các định chế tài chính_ Chapter 07, tài liệu cung cấp những kiến thức trọng tâm về Thị trường tài chính và các định chế tài chính,
321 2019-03-26 375.00 KB Thị trường tài chính và các định chế tài chính Chapter 08.ppt
Thị trường tài chính và các định chế tài chính_ Chapter 08, tài liệu cung cấp những kiến thức trọng tâm về Thị trường tài chính và các định chế tài chính,
322 2019-03-26 104.00 KB Thị trường tài chính và các định chế tài chính Chapter 1.ppt
Thị trường tài chính và các định chế tài chính, tài liệu sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức trọng tâm về thị trường tài chính, định chế tài chính, từ đó giúp
323 2019-03-26 578.59 KB Modern Analytical Cheymistry Chapter 10.pdf
    Spectroscopic Methods of Analysis Trước khi bắt đầu của thế kỷ XX, hầu hết các phân tích hóa học định lượng được sử dụng gravimetry titrimetry là phương pháp phân tích. Với phương pháp
324 2019-03-26 942.62 KB Environmental Soil Chemistry Chapter 0.pdf
    Kể từ khi phiên bản đầu tiên của đất Hóa học môi trường đã được công bố trong Năm 1995, một số phát triển quan trọng đáng kể nâng cao đất và khoa học môi trường. Những
325 2019-03-26 327.97 KB Modern Analytical Cheymistry Chapter 6.pdf
    Equilibrium Chemistry 186 6. Multilayer Structures 6 Multilayer Structures Fig. 6.1.1 Multilayer dielectric slab structure. Higher-order transfer functions of the type of Eq. (5.7.2) can achieve broader reflectionless notches and are used
326 2019-03-26 1.17 MB DEFINITIONS CONVERSIONS and CALCULATIONS for OCCUPATIONAL SAFETY...
    Ngài Bass ii cc Parramee tt ee rr ss và Lawss off Physs ii cc ss Cheemii ss tt rry Các thông số cơ bản đo lường của các ngành khoa học vật lý [bao gồm tất cả của hầu hết các các
327 2019-03-26 288.64 KB Modern Analytical Cheymistry Chapter 14.pdf
    Developing a Standard Method Trong chương 1 chúng tôi đã thực hiện một sự phân biệt giữa phân tích và phân tích hóa học. Các mục tiêu của hóa học phân
328 2019-03-26 176.36 KB Modern Analytical Cheymistry Chapter 3.pdf
    The Language of Analytical Chemistry Các nhà hóa học phân tích trò chuyện bằng cách sử dụng thuật ngữ chuyển tải ý nghĩa cụ thể cho các nhà hóa học phân tích
329 2019-03-26 1.41 MB Environmental Soil Chemistry Chapter 1.pdf
    Environmental Soil Chemistry: An Overview Đất hóa học là ngành khoa học đất giao dịch với các thành phần hóa học, tính chất hóa học, và phản ứng hóa học của đất. Đất là
330 2019-03-26 248.52 KB Modern Analytical Cheymistry Chapter 11.pdf
  Electrochemical Methods of Analysis Trong chương 10, chúng tôi kiểm tra một số phương pháp phân tích dựa trên sự tương tác của bức xạ điện từ với vật chất. Trong chương này chúng ta
331 2019-03-26 4.80 MB Environmental Soil Chemistry Chapter 9.pdf
  The Chemistry of Soil Acidity PH đất đã thường được gọi là các biến tổng thể của đất và ảnh hưởng lớn đến nhiều phản ứng hóa học đất và các quá trình. Nó là một thước
332 2019-03-26 974.73 KB Introduction to ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY Impacts of Chemicals...
  Tuyến đường phơi sáng và chế độ hành động QUY TRÌNH THIỆT HẠI Với nồng độ đủ cao, chất độc môi trường có thể gây ra ảnh hưởng xấu đến quá trình sinh lý của sinh vật sống. Để
333 2019-03-26 788.64 KB The Basics of Oil Spill Cleanup Chapter 8.pdf
  Ly thân và xử lý Sau khi thu hồi dầu từ bề mặt nước hoặc từ đất, nó phải được lưu trữ tạm thời, các nước và các mảnh vụn tách ra từ nó, và dầu tái chế, xử lý.
334 2019-03-26 1.98 MB The Basics of Oil Spill Cleanup Chapter 4.pdf
  Hành vi của dầu trong môi trường Khi dầu tràn, cho dù trên mặt nước, đất, một số các quá trình chuyển đổi xảy ra THT được gọi là "hành vi" của dầu. Hai loại của các
335 2019-03-26 309.51 KB Introduction to ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY Impacts of Chemicals...
  Vô cơ khí các chất ô nhiễm Trong chương này, năm trong số các chất ô nhiễm không khí lớn được coi là, tức là, lưu huỳnh oxit (SOx), các oxit nitơ (NOx), ôzôn
336 2019-03-26 149.50 KB Introduction to ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY Impacts of Chemicals...
  Các yếu tố Sửa đổi Hoạt động của chất độc Cũng như có một số lượng lớn các chất ô nhiễm trong môi trường của chúng tôi, vì vậy có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến độc tính của các
337 2019-03-26 4.49 MB Introduction to ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY Impacts of Chemicals...
  Chuyển dạng sinh học, cai nghiện ma tuý, và phân hủy sinh học GIỚI THIỆU Như đã đề cập ở Chương 5, sau khi nhập cảnh vào một sinh vật sống và di chuyển, một hóa chất nước ngoài có
338 2019-03-26 306.98 KB Modern Analytical Cheymistry Chapter 13.pdf
  Kinetic Methods of Analysis Một hệ thống dưới sự kiểm soát nhiệt động lực học trong một trạng thái thăng bằng, và tín hiệu của nó có một giá trị không đổi, hoặc trạng thái ổn định
339 2019-03-26 752.99 KB The Basics of Oil Spill Cleanup Chapter 9.pdf
  Điều trị dầu với các hóa chất đặc biệt chuẩn bị là một lựa chọn khác để đối phó với sự cố tràn dầu. Một loại hóa chất tràn đại lý xử lý hiện có sẵn để hỗ trợ làm
340 2019-03-26 116.23 KB DEFINITIONS CONVERSIONS and CALCULATIONS for OCCUPATIONAL SAFETY...
  Tiêu chuẩn và hiệu chuẩn Chương này sẽ thảo luận về các phương pháp tham chiếu, thủ tục, và tiêu chuẩn đối với tất cả các đo đạc thực địa phải được so sánh. Các giá trị
341 2019-03-26 81.22 KB DEFINITIONS CONVERSIONS and CALCULATIONS for OCCUPATIONAL SAFETY...
  Nhiệt căng thẳng có thể phát sinh từ tiếp xúc với môi trường hoặc nóng hoặc lạnh. Đối với nhiều môi trường làm việc, nó được phổ biến cho được thái cực cũng như biến động rộng rãi
342 2019-03-26 326.23 KB DEFINITIONS CONVERSIONS and CALCULATIONS for OCCUPATIONAL SAFETY...
  Thông gió Chương này sẽ thảo luận về các thông số, đo lường, các mối quan hệ toán học, và các mảnh khác nhau của thiết bị, phần cứng, tạo thành khu vực nói chung
343 2019-03-26 2.03 MB The Basics of Oil Spill Cleanup Chapter 11.pdf
  Shoreline Cleanup và phục hồi Dầu tràn trên mặt nước hiếm khi hoàn toàn có và phục hồi và một số của nó đã đến được bờ biển. Đó là khó khăn hơn và
344 2019-03-26 117.50 KB Study the Values Higher Values For You.doc
We now focus on Values: Values for customers, for shareholders, for partners and for staff.This chapter begins with a brief discussion of brand, follows by relating the brand to core values, and shows how core values are instrumental in a retailer ideating
345 2019-03-26 4.07 MB Architectural issues of web enabled electronic business.pdf
This chapter presents globalization aspects of electronic commerce, describes the key issues in each area, and then analyzes approaches that could be Used to address these issues. Globalization is the marketing and selling of a product outside a companys
346 2019-03-26 4.37 MB The Global Internet economy.pdf
The intertwining of the Internet and the globalization of finance, corporate governance, and trade raises questions about national models of technology development and property rights. The sudden ability of hundreds of millions of users to gain access
347 2019-03-26 797.00 KB CHAPTER 2 CƠ SỞ HẠ TÂNG TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ̀.doc
Cać khaí niêṃ - Mạng máy tính hay hệ thống mạng (computer network hay network system), là một tập hợp các máy tính tự hoạt được kết nối với nhau thông qua các phương tiện truyền dẫn để nhằm
348 2019-03-26 464.07 KB Real Analysis with Economic Applications Chapter I.pdf
Chapter I Metric Linear Spaces In Chapters C-G we have laid out a foundation for studying a number of issues that arise in metric spaces (such as continuity and completeness) and others that arise in linear spaces (such as linear extensions and convexity).
349 2019-03-26 525.45 KB Real Analysis with Economic Applications Chapter H.pdf
Chapter H Economic Applications Even the limited extent of convex analysis we covered in Chapter G endows one with surprisingly powerful methods. Unfortunately, in practice, it is not always easy to recognize the situations in which these methods are
350 2019-03-26 602.78 KB Real Analysis with Economic Applications Chapter G.pdf
Chapter G Convexity One major reason why linear spaces are so important for geometric analysis is that they allow us to define the notion of “line segment” in algebraic terms. Among other things, this enables one to formulate, purely algebraically,

First | Prev | 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 ... 15 | Next | Last