Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'lao': 2591 (2591) , thời gian tìm:

First | Prev | 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 ... 52 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
301 2019-03-26 70.16 KB Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của...
Đảng cộng sản Việt Nam là hạt nhân chính trị, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. Đảng đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc. Đảng mang bản chất công nhân, Đảng lấy chủ nghĩa Mác -Lê Nin và tư
302 2019-03-26 77.76 KB Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của...
Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Trong suốt 76 năm qua, Đảng ta
303 2019-03-26 63.39 KB Một số giải pháp nâng cao công tác tuyển dụng lao động tại Công ty.docx
304 2019-03-26 109.70 KB Một số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động...
Chương I : Lý luận về quản lý nguồn nhân lực và hệ thống ISO 1
305 2019-03-26 159.75 KB MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CễNG TÁC TẠO ĐỘNG...
LỜI MỞ ĐẦU 1
306 2019-03-26 166.20 KB Một số biện pháp góp phần nâng cao năng suất lao...
CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG. 3
307 2019-03-26 102.09 KB Cơ sở lý luận về động lực và hệ thống công...
308 2019-03-26 120.59 KB Một số giải pháp nâng cao động lực làm việc cho...
309 2019-03-26 72.40 KB Một số giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động...
PHẦN I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG....2
310 2019-03-26 143.84 KB Thực trạng thực hiện quy chế khen thưởng kỷ luật...
CHƯƠNG I : MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT 4
311 2019-03-26 69.31 KB Đẩy mạnh xuất khẩu lao động của nước ta trong giai đoạn hiện nay.docx
Chương 1
312 2019-03-26 108.85 KB Xuất khẩu lao động của Việt Nam sang thị trường...
313 2019-03-26 147.25 KB Giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp trong...
314 2019-03-26 73.64 KB Phân công lao động xã hội theo hướng hình thành...
315 2019-03-26 173.84 KB Tác động của sự phát triển khu kinh tế cửa khẩu...
316 2019-03-26 170.28 KB Một số giải pháp nhằm kiểm soát lạm phát trong...
317 2019-03-26 86.69 KB Tăng cường quản lý thu ngân sách địa phương ở...
: Vai trò của thu NSNN và tổ chức hệ thống quản lý thu ngân sách cấp tỉnh.
318 2019-03-26 144.85 KB Giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp trong...
319 2019-03-26 155.53 KB Một số giải pháp tăng cường tính thực thi của...
Lời nói đầu 1
320 2019-03-26 43.05 KB Một số vấn đề về tuyển dụng lao động tại...
Xuất phát từ tình hình thực tế tại ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội (HaBuBank), ngay từ khi thành lập ngân hàng đã chú trọng đến công tác tuyển dụng lao động. Nhưng trong tình hình mới với sự phát triển của ngân hàng
321 2019-03-26 124.72 KB Xoá đói giảm nghèo ở tỉnh Hủa Phăn Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.docx
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐÓI NGHÈO VÀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO 6
322 2019-03-26 147.71 KB Giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp trong...
Việt Nam là một nước đang phát triển, có tiềm năng lao động rất lớn với trên 42 triệu lao động trong đó lao động nông nghiệp chiếm trên 70% (trên 30 triệu lao động nông nghiệp). Khả năng tạo việc làm cho lao động nói chung và đặc biệt là lao động nông
323 2019-03-26 130.80 KB Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)...
Trong những năm vừa qua, FDI đã đóng góp một phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội như: các dự án FDI góp phần tăng thu ngân sách, cải thiện cán cân thanh toán và cán cân vãng lai của quốc gia, là nguồn vốn bổ sung quan trọng cho công cuộc
324 2019-03-26 115.17 KB Việc làm cho người lao động ngoại thành Hà Nội trong quá trình đô thị hoá.docx
Chương 1:TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NGOẠI THÀNH HÀ NỘI TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HOÁ - MỘT NHU CẦU BỨC XÚC 5
325 2019-03-26 173.45 KB Việc làm cho người lao động ở nông thôn Hà Tĩnh.docx
Chương 1: VIỆC LÀM VÀ THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở NÔNG THÔN
326 2019-03-26 71.57 KB Mô tả các công việc của nhân viên làm việc trực...
Nhà Hữu Nghị I được thành lập tháng 10 năm 1991 với sự giúp đỡ của sở Lao động Thương binh Xã hội và được Ủy ban nhân dân quận Đống Đa quản lý, Ủy ban Dân số gia đình - trẻ em (nay là Phòng Lao động Thương binh Xã hội quận Đống
327 2019-03-26 138.46 KB Chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện...
Chương 1: CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP HUYỆN Ở THỦ ĐÔ VIÊNG CHĂN NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
328 2019-03-26 55.10 KB Cuộc vận động thành lập Đảng cộng sản Việt...
Cung cấp một số kiến thức cơ bản nhằm giúp cho học viên nhận thức được sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu khách quan của lịch sử - Đảng ta là trí tuệ là khoa học. Từ đó, khẳng định niềm tin vào con đường cách mạng
329 2019-03-26 131.06 KB Luân chuyển cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh...
Chương 1: LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ THUỘC DIỆN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ XIÊNG KHOẢNG QUẢN LÝ - NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
330 2019-03-26 116.62 KB Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các...
Chương 1: NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG THUỘC ĐẢNG BỘ TỔNG CỤC THAM MƯU QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN LÀO - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
331 2019-03-26 1.25 MB Hồ Chí Minh lầ hình ảnh lòng nhân từ của Chúa.docx
Hồ Chí Minh (lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, sau đổi là Nguyễn Tất Thành) sinh ngày 19-5-1890 ở Nam Đàn, Nghệ An_mảnh đất vừa giàu truyền thống văn hóa, vừa giàu truyền thống lao động, chống giặc ngoại xâm...Nơi đây đã
332 2019-03-26 24.30 KB Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong...
Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã trải qua 20 năm và đã thu được những thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Nền kinh tế nước ta đã chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá kinh tế thị trường theo
333 2019-03-26 1.27 MB Phố Hà Nội Tập 1.pdf
Hương sắc mùa thu, Mùa Thu Hà Nội bây giờ còn trong nỗi nhớ, Những chiều se lạnh bên phố chờ ai, Cơn mưa phùn rơi không ngại ướt áo, Từng cội me già nhẹ tiếng lao đao. Mái đình rêu phong muôn đời cổ kính, Con đường gạch đỏ ngại bước chân ai...
334 2019-03-26 62.36 KB Thực trạng quản lý thu chi của BHXH Việt Nam ( phần 2).docx
Sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Nhà nước ta đã sớm quan tâm tới chính sách BHXH, việc thực hiện chính sách BHXH được triển khai khá sớm. Những văn bản pháp luật về BHXH được lần lượt ban hành như: Sắc lệnh số
335 2019-03-26 54.77 KB Thực trạng quản lý thu chi của BHXH Việt Nam ( phần 1).docx
Bảo hiểm xã hội ở nước ta là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với người lao động. Vì vậy ngay từ những ngày đầu khi mới thành lập Nước, chế độ chính sách bảo hiểm xã hội đã được ban hành và do điều kiện
336 2019-03-26 28.59 KB Mối quan hệ giữa chính trị và kinh tế trong các...
Chính sách kinh tế mới của V.I.Lênin gắn liền với hoạt động thực tiễn của Người là sự khái quát kinh nghiệm điều tiết cơ cấu kinh tế nhiều thành phần nhằm xúc tiến cách mạng xã hội chủ nghĩa vào những năm đầu thời kỳ quá độ ở Liên Xô. Chỉ trong một thời
337 2019-03-26 40.39 KB Quan điểm của chủ nghĩa Mác Leenin về quan hệ...
- Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một thể thống nhất thế giới quan, phương pháp luật và hệ tư tưởng của giai cấp công nhân và quần chúng lao đọng trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản về xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa. Trong hệ
338 2019-03-26 48.16 KB Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác khai...
Trong cuộc sống sinh hoạt cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày dù đã luôn luôn chú ý ngăn ngừa và đề phòng nhưng con người vẫn luôn có nguy cơ gặp phải những rủi ro bất ngờ xảy ra. Các rủi ro đó do nhiều nguyên
339 2019-03-26 39.31 KB Bàn về nghiệp vụ Bảo hiểm nhân thọ và các loại...
Trong cuộc sống sinh hoạt cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày dù đã luôn luôn chú ý ngăn ngừa và đề phòng nhưng con người vẫn luôn có nguy cơ gặp phải những rủi ro bất ngờ xảy ra. Các rủi ro đó do nhiều nguyên
340 2019-03-26 114.59 KB Công tác truy tìm vật chứng của Cơ quan Cảnh sát...
Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa của cả nước. Mặc dù tình hình an ninh - trật tự luôn đảm bảo ổn định, kinh tế - xã hội phát triển. Tuy vậy trong những năm gần đây, hàng năm vẫn phát hiện khoảng 6.000 đến 7.000 vụ phạm pháp hình
341 2019-03-26 96.86 KB Một số giải pháp nâng cao động lực làm việc cho...
Ngày nay, tại nhiều nước trên thế giới, một người đi làm có nghĩa là anh ta sẽ đủ nuôi vợ con, đủ sống một cuộc sống với nhiều tiện ích và phúc lợi, đủ trả cho các khoản nợ ngân hàng khi mua nhà và ô tô trả góp. Và khi anh ta
342 2019-03-26 158.61 KB Một số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động...
LỜI MỞ ĐẦU 1
343 2019-03-26 88.32 KB Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty May 19 5.docx
Đất nước ta đã và đang chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều này đã làm thay đổi nhận thức về lý luận trong xây dựng chính sách tiền lương. Giờ đây, tiền lương không chỉ là phạm trù kinh tế mà
344 2019-03-26 82.17 KB Hoàn thiện Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở ở Việt Nam hiện nay.docx
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời đánh dấu một bước chuyển biến vô cùng trọng đại của dân tộc ta. Nó đập tan ách thống trị thực dân tàn bạo, xóa bỏ chế độ phong kiến lỗi thời đưa dân tộc ta bước vào kỷ
345 2019-03-26 88.90 KB Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện hệ...
Hiện nay, ở nước ta, khi nền kinh tế ngày càng phát triển, sự cạnh tranh trên thị trường trở lên gay gắt thì sự đứng vững và khẳng định vị trí của doanh nghiệp trên thương trường là rất khó khăn. Sự cần thiết phải vận dụng Marketing ở Việt Nam - kể cả
346 2019-03-26 74.55 KB Dự án sản xuất và kinh doanh sản phẩm thạch nước rau câu Seaveg.docx
Luật khuyến khích đầu tư trong nước (được Quốc Hội khoá X kỳ họp thứ 3 từ 21/4 đến 20/5 năm 1998) thông qua đã mở ra một giai đoạn mới trong sự nghiệp đầu tư phát triển kinh tế để huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn vốn,
347 2019-03-26 138.50 KB Vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân...
Nghị quyết Trung ương năm khoá VIII “Về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” được Đảng ta xác định là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
348 2019-03-26 143.79 KB Tín ngưỡng của người Hmông tỉnh Lào Cai hiện nay.docx
Chương 1: NGƯỜI HMÔNG Ở VIỆT NAM VÀ NGƯỜI HMÔNG Ở LÀO CAI
349 2019-03-26 106.32 KB Những lưu ý khi nuôi nhím.pdf
Nhím là động vật hoang dã, sống nhiều ở rừng nhiệt đới Trung Quốc, Lào, Campuchia và Việt Nam, thuộc loài gặm nhấm, thức ăn chủ yếu là các loại củ quả và côn trùng. Trước kia con người chỉ khai thác nhím qua săn bắn và bẫy, hiện nay lượng nhím ngày càng
350 2019-03-26 48.77 KB Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống trả...
Phần I Những lý luận cơ bản về hệ thống trả công cho người lao động trong doanh nghiệp. 3

First | Prev | 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 ... 52 | Next | Last