Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi '2012': 3300 (3300) , thời gian tìm:

First | Prev | 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 ... 66 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
401 2019-03-26 107.50 KB Luật phổ biến giáo dục pháp luật.doc
  Số/ký hiệu 14/2012/QH13 Nội dung trích yếu Luật phổ biến giáo dục pháp luật Ngày ban hành 20/06/2012 Tình trạng văn bản Còn hiệu
402 2019-03-26 152.50 KB Luật Biển Việt Nam.doc
  Số/ký hiệu 18/2012/QH13 Nội dung trích yếu Luật Biển Việt Nam Ngày ban hành 21/06/2012 Tình trạng văn bản Còn hiệu lực Hình
403 2019-03-26 76.50 KB Quyet dinh Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc...
  Số/ký hiệu 1700/QĐ-BGTVT Nội dung trích yếu Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải Ngày ban hành 20/07/2012 Tình
404 2019-03-26 39.00 KB Quyet dinh Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm...
  Số/ký hiệu 1571/QĐ-BGTVT Nội dung trích yếu Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2012 Ngày
405 2019-03-26 4.90 MB Thông tư Quy định về việc bảo đảm kỹ thuật...
  Số/ký hiệu 01/2012/TT-BGTVT Nội dung trích yếu Quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam Ngày ban hành 09/01/2012 Tình
406 2019-03-26 14.04 KB Quyết định Quy định thí điểm một số cơ chế...
  Số/ký hiệu 12/2012/QĐ-TTg Nội dung trích yếu Quy định thí điểm một số cơ chế tài chính đặc thù của Cục hàng không Việt Nam Ngày ban hành 15/02/2012 Tình
407 2019-03-26 57.00 KB Phụ lục V thông tư 07.doc
  Số/ký hiệu 07/2012/TT-BGTVT Nội dung trích yếu Quy đinh về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt
408 2019-03-26 362.50 KB THONG TU SO 07 2012 TT BGTVT ngày 21 3 2012.doc
  Số/ký hiệu 07/2012/TT-BGTVT Nội dung trích yếu Quy đinh về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt
409 2019-03-26 142.50 KB Phụ lục I thông tư 07.doc
  Số/ký hiệu 07/2012/TT-BGTVT Nội dung trích yếu Quy đinh về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt
410 2019-03-26 64.00 KB Phụ lục II Thông tư 07.doc
  Số/ký hiệu 07/2012/TT-BGTVT Nội dung trích yếu Quy đinh về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt
411 2019-03-26 103.00 KB Phụ lục III Thông tư 07.doc
  Số/ký hiệu 07/2012/TT-BGTVT Nội dung trích yếu Quy đinh về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt
412 2019-03-26 75.50 KB Phụ lục IVThông tư 07.doc
  Số/ký hiệu 07/2012/TT-BGTVT Nội dung trích yếu Quy đinh về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt
413 2019-03-26 142.50 KB Phụ lục I thông tư 07.doc
  Số/ký hiệu 07/2012/TT-BGTVT Nội dung trích yếu Quy đinh về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt
414 2019-03-26 99.50 KB Phụ lục XVI.doc
  Số/ký hiệu 11/2012/TT-BGTVT Nội dung trích yếu Quy đinh về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối
415 2019-03-26 36.00 KB Phụ lục XII.doc
  Số/ký hiệu 11/2012/TT-BGTVT Nội dung trích yếu Quy đinh về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối
416 2019-03-26 54.00 KB Phụ lục XIII.doc
  Số/ký hiệu 11/2012/TT-BGTVT Nội dung trích yếu Quy đinh về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối
417 2019-03-26 55.00 KB Phụ lục XIV.doc
  Số/ký hiệu 11/2012/TT-BGTVT Nội dung trích yếu Quy đinh về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối
418 2019-03-26 31.50 KB Phụ lục XV.doc
  Số/ký hiệu 11/2012/TT-BGTVT Nội dung trích yếu Quy đinh về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối
419 2019-03-26 53.50 KB Phụ lục IX.doc
  Số/ký hiệu 11/2012/TT-BGTVT Nội dung trích yếu Quy đinh về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối
420 2019-03-26 56.50 KB Phụ lục X.doc
  Số/ký hiệu 11/2012/TT-BGTVT Nội dung trích yếu Quy đinh về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối
421 2019-03-26 57.00 KB Phụ lục XI.doc
  Số/ký hiệu 11/2012/TT-BGTVT Nội dung trích yếu Quy đinh về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối
422 2019-03-26 64.00 KB Phụ lục VII.doc
  Số/ký hiệu 11/2012/TT-BGTVT Nội dung trích yếu Quy đinh về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối
423 2019-03-26 53.00 KB Phụ lục VIII.doc
  Số/ký hiệu 11/2012/TT-BGTVT Nội dung trích yếu Quy đinh về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối
424 2019-03-26 56.00 KB Phụ lục V.doc
  Số/ký hiệu 11/2012/TT-BGTVT Nội dung trích yếu Quy đinh về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối
425 2019-03-26 391.00 KB Phụ lục VI.doc
  Số/ký hiệu 11/2012/TT-BGTVT Nội dung trích yếu Quy đinh về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối
426 2019-03-26 53.00 KB Phụ lục VI.doc
  Số/ký hiệu 11/2012/TT-BGTVT Nội dung trích yếu Quy đinh về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối
427 2019-03-26 319.50 KB THONG TU SO 11 2012 TT BGTVT.DOC.doc
  Số/ký hiệu 11/2012/TT-BGTVT Nội dung trích yếu Quy đinh về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối
428 2019-03-26 55.00 KB Phụ lục II.doc
  Số/ký hiệu 11/2012/TT-BGTVT Nội dung trích yếu Quy đinh về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối
429 2019-03-26 63.00 KB Phụ lục III.doc
  Số/ký hiệu 11/2012/TT-BGTVT Nội dung trích yếu Quy đinh về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối
430 2019-03-26 53.00 KB Phụ lục IV.doc
  Số/ký hiệu 11/2012/TT-BGTVT Nội dung trích yếu Quy đinh về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối
431 2019-03-26 54.00 KB Phụ lục XII.doc
  Số/ký hiệu 11/2012/TT-BGTVT Nội dung trích yếu Quy đinh về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối
432 2019-03-26 53.00 KB Phụ lục VII.doc
  Số/ký hiệu 11/2012/TT-BGTVT Nội dung trích yếu Quy đinh về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối
433 2019-03-26 53.50 KB Phụ lục VIII.doc
  Số/ký hiệu 11/2012/TT-BGTVT Nội dung trích yếu Quy đinh về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối
434 2019-03-26 56.50 KB Phụ lục IX.doc
  Số/ký hiệu 11/2012/TT-BGTVT Nội dung trích yếu Quy đinh về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối
435 2019-03-26 57.00 KB Phụ lục X.doc
  Số/ký hiệu 11/2012/TT-BGTVT Nội dung trích yếu Quy đinh về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối
436 2019-03-26 36.00 KB Phụ lục XI.doc
  Số/ký hiệu 11/2012/TT-BGTVT Nội dung trích yếu Quy đinh về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối
437 2019-03-26 391.00 KB Phụ lục V.doc
  Số/ký hiệu 11/2012/TT-BGTVT Nội dung trích yếu Quy đinh về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối
438 2019-03-26 53.00 KB Phụ lục I.doc
  Số/ký hiệu 11/2012/TT-BGTVT Nội dung trích yếu Quy đinh về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối
439 2019-03-26 64.00 KB Phụ lục VI.doc
  Số/ký hiệu 11/2012/TT-BGTVT Nội dung trích yếu Quy đinh về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối
440 2019-03-26 63.00 KB Phục lục III.doc
  Số/ký hiệu 11/2012/TT-BGTVT Nội dung trích yếu Quy đinh về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối
441 2019-03-26 53.00 KB Phụ lục III.doc
  Số/ký hiệu 11/2012/TT-BGTVT Nội dung trích yếu Quy đinh về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối
442 2019-03-26 56.00 KB Phụ lục IV.doc
  Số/ký hiệu 11/2012/TT-BGTVT Nội dung trích yếu Quy đinh về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối
443 2019-03-26 55.00 KB Phụ lục II.doc
  Số/ký hiệu 11/2012/TT-BGTVT Nội dung trích yếu Quy đinh về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối
444 2019-03-26 53.50 KB Phục lục 3 Quy định về báo cáo và điều tra tai nạn Hàng hải.doc
  Số/ký hiệu 27/2012/TT-BGTVT Nội dung trích yếu Quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải Ngày ban hành 20/07/2012 Tình
445 2019-03-26 92.00 KB Quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải.doc
  Số/ký hiệu 27/2012/TT-BGTVT Nội dung trích yếu Quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải Ngày ban hành 20/07/2012 Tình
446 2019-03-26 38.50 KB Phụ lục 1 Quy định về báo cáo và điều tra tai nạn Hàng hải.doc
  Số/ký hiệu 27/2012/TT-BGTVT Nội dung trích yếu Quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải Ngày ban hành 20/07/2012 Tình
447 2019-03-26 549.50 KB Phụ lục 2 quy định về báo cáo và điều tra tai nạn Hàng Hải.doc
  Số/ký hiệu 27/2012/TT-BGTVT Nội dung trích yếu Quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải Ngày ban hành 20/07/2012 Tình
448 2019-03-26 282.04 KB Đề thi cao đẳng 2012 vật lí mã đề 937.pdf
Đề thi cao đẳng 2012 vật lí mã đề 937. Đề thi cao đẳng 2012 vật lí mã đề 937 của Bộ giáo dục và đào tạo.đề thi gồm 50 câu, thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian phát
449 2019-03-26 281.62 KB Đề thi cao đẳng 2012 vật lí mã đề 842.pdf
Đề thi cao đẳng 2012 vật lí mã đề 842. Đề thi cao đẳng 2012 vật lí mã đề 842 của Bộ giáo dục và đào tạo. đề thi gồm 50 câu, thời gian làm bài 90 phút không kể thời
450 2019-03-26 282.00 KB Đề thi cao đẳng 2012 vật lí mã đề 613.pdf
Đề thi cao đẳng 2012 vật lí mã đề 613. Đề thi cao đẳng 2012 vật lí mã đề 613 của Bộ giáo dục và đào tạo. đề thi gồm 50 câu, thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian

First | Prev | 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 ... 66 | Next | Last