Tìm kiếm : 1989 (đuôi file: docx) Thấy 33 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

1 2 Show 1 - 20 of 33

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
1 2019-03-26 108.51 KB Đánh giá tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam trong giai đoạn 1989 2003.docx
(tailieu_phim_4share)
Chơng I: Thực trạng xuất khẩu của Việt nam trong thời gian từ năm 1991 -2003
2 2019-03-26 50.41 KB Kiểm tra từ vựng tiếng anh 189.docx
(tailieu_phim_4share)
  Kiểm tra từ vựng tiếng anh 189 củng cố cho các bạn các kiến thức cơ bản và nâng cao môn tiếng anh. tài liệu Kiểm tra từ vựng tiếng anh 189 sẽ giúp các bạn ôn thi đại học cao đẳng
3 2019-03-26 50.35 KB Kiểm tra từ vựng tiếng anh 199.docx
(tailieu_phim_4share)
  Kiểm tra từ vựng tiếng anh 199 củng cố cho các bạn các kiến thức cơ bản và nâng cao môn tiếng anh. tài liệu Kiểm tra từ vựng tiếng anh 199 sẽ giúp các bạn ôn thi đại học cao đẳng
4 2019-03-26 51.58 KB Kiểm tra từ vựng tiếng anh 198.docx
(tailieu_phim_4share)
  Kiểm tra từ vựng tiếng anh 198 củng cố cho các bạn các kiến thức cơ bản và nâng cao môn tiếng anh. tài liệu Kiểm tra từ vựng tiếng anh 198 sẽ giúp các bạn ôn thi đại học cao đẳng
5 2019-03-26 40.32 KB Công nghiệp hóa ở Hàn Quốc giai đoạn 1980 1990.docx
(tailieu_phim_4share)
Phần I: Tình hình CNH ở Hàn Quốc trước năm 1980.
6 2019-03-26 193.69 KB THỰC TRẠNG VỀ CẦU LAO ĐỘNG TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY.docx
(tailieu_phim_4share)
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT VỀ LAO ĐỘNG VÀ CẦU LAO ĐỘNG 2
7 2019-03-26 64.99 KB Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh tại Bảo Việt Hà Nội giai đoạn 1998 2001.docx
(tailieu_phim_4share)
Trong những năm qua, thực hiện đường lối phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế nước ta đã có sự biến đổi sâu sắc và mạnh mẽ. Cùng với sự đi lên của nền kinh tế Việt
8 2019-03-26 65.01 KB Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh tại Bảo Việt Hà Nội giai đoạn 1998 2001.docx
(tailieu_phim_4share)
Trong những năm qua, thực hiện đường lối phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế nước ta đã có sự biến đổi sâu sắc và mạnh mẽ. Cùng với sự đi
9 2019-03-26 65.15 KB Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh tại Bảo Việt Hà Nội giai đoạn 1998 2001.docx
(tailieu_phim_4share)
10 2019-03-26 81.85 KB Hoạt động xây dựng Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thời kỳ 1939 1945.docx
(tailieu_phim_4share)
Chương 1: HOÀN CẢNH LỊCH SỬ VÀ CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG 1939 - 1945
11 2019-03-26 43.29 KB Chính sách lãi suất của ngân hàng nhà nước Việt Nam từ năm 1986 đến nay.docx
(tailieu_phim_4share)
Chương I : Lãi Suất Và Tác Động Của Lãi Suất
12 2019-03-26 75.55 KB Thực trạng tình hình đại lý tại bảo việt nhân...
(tailieu_phim_4share)
CHƯƠNG I- LÝ THUYẾT CHUNG VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ 1
13 2019-03-26 337.50 KB Tính GDP quý của khu vực 1 theo phương pháp sản xuất thời kỳ 1999 2002..docx
(tailieu_phim_4share)
Đứng trước thách thức to lớn như vậy, Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương từ nay đến năm 2020 đưa nước ta thành một nước công nghiệp phát triển, từng bước hoà nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Để làm được điều này, ngay từ bây giờ Đảng và Nhà nước
14 2019-03-26 96.09 KB Đảng Nhân dân cách mạng Lào lãnh đạo công tác...
(tailieu_phim_4share)
Chương 1: ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG TRONG NHỮNG NĂM 1986-1991
15 2019-03-26 122.46 KB Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cải cách nền...
(tailieu_phim_4share)
Nền hành chính nhà nước là bộ phận trọng yếu của Nhà nước, có chức năng tổ chức thực thi pháp luật, đưa ý chí của Đảng và nguyện vọng của nhân dân đã ghi nhận trong luật pháp được hiện thực hóa. Không thể thực hiện được đúng và đủ ý chí của đảng cầm quyền,
16 2019-03-26 122.47 KB Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cải cách nền...
(tailieu_phim_4share)
Chương 1: ĐẢNG LÃNH ĐẠO CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU ĐỔI MỚI (12-1986 ĐẾN 6-1991)
17 2019-03-26 95.38 KB Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lãnh đạo xây dựng...
(tailieu_phim_4share)
Chương 1: ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NỮ Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO TRƯỚC NĂM 1986
18 2019-03-26 96.40 KB Đảng lãnh đạo công tác đối với người Việt...
(tailieu_phim_4share)
Chương 1: SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI (1986-1993)
19 2019-03-26 84.22 KB Hoạt động tái bảo hiểm thăm dò và khai thác dầu...
(tailieu_phim_4share)
20 2019-03-26 38.09 KB Thưc trạng thu hút và sử dụng đầu tư trực tiếp...
(tailieu_phim_4share)
Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 2

1 2 Show 1 - 20 of 33