Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'checklist': 21 (21) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-03-26 76.00 KB Danh sách kiểm tra hoạt động (Activities Checklist).doc
2 2019-03-26 192.00 KB GOLDEN SEA HOTEL CHECKLIST CÔNG VIỆC (new).xls
3 2019-03-26 97.03 KB Web Accessibility Checklist.pdf
Written by Aaron Cannon, blind web developer and accessibility consultant.Aaron explains in his article “The Accessibility Checklist I Vowed I’d Never Write”, that the problems with a “simple checklist that, when followed, will give you an accessible
4 2019-03-26 61.00 KB Email Communication Checklist.doc
5 2019-03-26 65.56 KB CHECKLIST KIỂM TRA ĐẠO ĐỨC TRONG VĂN HOÁ TỔ CHỨC.pdf
1 Những người lãnh đạo cao cấp có coi tích hợp pháp về mặt đạo đức là công việc của tồ chức hay không? Có Không
6 2019-03-26 61.97 KB CHECKLIST THĂM QUAN VÀ ĐÁNH GIÁ VHDN.pdf
2. Sản phẩm: (phỏng vấn lãnh đạo DN) · Sản phẩm công ty có đạt giải thưởng nào về chất lượng? · Mức chất lượng ổn định được khách hàng đánh giá như thế nào? · Công ty có áp dụng các giá trị gia tăng nào với khách hàng không?
7 2019-03-26 75.55 KB bandwidth checklist 9 07.pdf
Checklist: How to Shop for a Bandwidth Provider
8 2019-03-26 106.22 KB Check list iso 9000.pdf
Checklist ISO 9000 cho các bạn tham khảo
9 2019-03-26 21.63 KB WORK AND DEVELOPMENT PLAN CHECKLIST.pdf
Is there a concise, clear, thoughtful message describing overall performance? - Does the overall statement: - Summarize performance compared with job objective/requirements? - Match the individuals rating? - Summarize development as compared to career
10 2018-02-10 303.19 KB Checklist nghiem thu phat song tram 4G Phan vo tuyen.pdf
11 2018-02-10 308.56 KB Checklist nghiem thu lap dat 4G Nokia.pdf
12 2018-02-10 347.31 KB Checklist nghiem thu lap dat 4G Ericsson.pdf
13 2018-02-10 285.56 KB Checklist kiem tra VHKT tram . va Tuyen cap 30 5 2017.xlsx
14 2018-02-10 276.67 KB Checklist kiem tra . va Tuyen cap 6 7 2017 (2).xlsx
15 2018-01-17 1.16 MB WI TEC TK CMP 13 HUONG DAN WEEKLY CHECKLIST.docx
16 2018-01-17 1.16 MB WI TEC RTG CMP 001 Weekly checklist (Kiem tra dinh ky hang tuan).docx
17 2018-01-17 1.16 MB WI TEC weekly checklist.docx
18 2018-01-16 329.33 KB secutiry checklist NAM SAIGON.xlsx
19 2017-11-27 7.01 MB risk box v1 27112017 finish add UND checklist.7z
20 2017-03-14 1.13 GB CHECKLIST.rar
21 2015-08-04 189.62 MB Checklist.rar

First | Prev | [1] | Next | Last