Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'dba': 13 (13) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-03-26 258.14 KB Giáo trình Sức khỏe nghề nghiệp Phần 12.pdf
Mức áp âm theo đặc tính A (DBA), khi mức áp âm theo đặc tính A vượt quá tiêu chuẩn cho phép thì tiến hành đo mức áp âm ở các tần số khác của Octa, nếu mức áp âm theo đặc tính A ở trong giới hạn cho phép thì không cần thiết phải đo ở các giải tần khác.
2 2019-03-26 519.33 KB O'Reilly Oracle DBA Checklists Pocket Reference.pdf
O'Reilly book collection, C, PHP, Linux, Excel, Website, Security, Oracle, Design web, Database, Network, TCP/IP, TCP IP
3 2019-03-26 5.83 MB Oracle Database Administration for Microsoft SQL Server DBAs.pdf
Use your SQL Server experience to set up and maintain a high-performance Oracle Database environment. Written by a DBA with expertise in both platforms, Oracle Database Administration for Microsoft SQL Server DBAs illustrates each technique with clear
4 2016-02-18 862.86 MB DBA.rar
5 2011-02-02 5.68 MB Sams Oracle DBA on Unix and Linux.zip
6 2011-02-02 17.48 MB Sams Microsoft SQL Server 2000 DBA Survival Guide 2nd.zip
7 2011-02-02 1.93 MB Sams e Business for the Oracle DBA.zip
8 2011-02-02 4.52 MB PH Oracle DBA SQL Quick Reference.zip
9 2011-02-02 1.58 MB PH Oracle DBA Guide to Data Warehousing and Star Schemas.zip
10 2011-02-02 180.09 KB PH Oracle DBA Automation Quick Reference.zip
11 2011-02-02 1.87 MB PH DB2 for z OS Version 8 DBA Certification Guide.zip
12 2011-02-02 4.57 MB MH Portable DBA SQL Server.zip
13 2011-02-02 1.86 MB Apress Oracle Applications DBA Field Guide.zip

First | Prev | [1] | Next | Last