Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'graph': 12 (12) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-03-26 4.29 MB Làm quen với Maya.pdf
MAYA, được lấy tên từ một khái niệm của đạo Hindu và đạo Phật, có nghĩa là "Mẹ Sáng Tạo". Dựa trên nền tảng là một kiến trúc thủ tục có tên "Denpendency Graph", MAYA đã trở thành một chương trình 3D vô cùng mạnh mẽ và mềm dẻo không chỉ trong thiết kế,
2 2019-03-26 4.74 MB Hibernate In Action.pdf
Tác giả: Christian Bauer, Gavin King - Nhà xuất bản: Manning Hibernate practically exploded on the Java scene. Why is this open-source tool so popular? Because it automates a tedious task: persisting your Java objects to a relational database.
3 2019-03-26 631.39 KB Cơ Sở Kỹ Thuật Điện Chương 3 Phương Pháp Mạch...
4 2019-03-26 5.49 MB The Eclipse Graphical Editing Framework (GEF).pdf
As Eclipse-based applications become increasingly popular, users are demanding more sophisticated graphical interfaces. When standard widgets aren't enough, graphics built with GEF are often the best solution. The Eclipse Graphical Editing Framework (GEF)
5 2019-03-26 20.17 MB GPU Computing Gems Emerald Edition.pdf
"…the perfect companion to Programming Massively Parallel Processors by Hwu & Kirk." -Nicolas Pinto, Research Scientist at Harvard & MIT, NVIDIA Fellow 2009-2010 Graphics processing units (GPUs) can do much more than render graphics.
6 2019-03-26 1.14 MB Data Structures & Algorithms Chapter 9 Graph.pdf
Thuật Toán Đồ Thị
7 2019-03-26 23.87 MB Addison Wesley Algorithms 4th Edition Feb 2011.pdf
Book Description Essential Information about Algorithms and Data Structures A Classic Reference The latest version of Sedgewick's best-selling series, reflecting an indispensable body of knowledge developed over the
8 2016-12-26 429.66 KB Simple Graph 1.0.3(1).rar
9 2016-01-20 19.57 MB Graph Traversals.mp4
10 2013-08-04 1.53 MB Jensen T.R. Toft B. Graph Coloring Problems Wiley 1995 600dpi 320s .djvu
11 2013-08-04 7.00 MB Introduction to Graph Theory, 2nd Edition (Douglas B. West).djvu
12 2011-02-02 49.62 MB SAS SAS GRAPH 9.1 Reference.zip

First | Prev | [1] | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X