Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'qcvn': 31 (31) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-03-26 258.50 KB QCVN Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản.doc
2 2019-03-26 89.50 KB Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp...
QCVN 19: 2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ  do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí biên soạn, Tổng cục Môi
3 2019-03-26 120.50 KB QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG...
  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP DỆT MAY National technical regulation on the effluent of textile industry   QCVN 13:2008/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng
4 2019-03-26 100.50 KB QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SINH HOẠT.doc
  QCVN 02: 2009/BYT   QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SINH HOẠT   (National technical regulation on domestic water quality)   Lời nói đầu:   QCVN  02:2009/BYT do Cục Y
5 2019-03-26 149.50 KB QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MỘT SỐ CHẤT ĐỘC...
  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MỘT SỐ CHẤT ĐỘC HẠI TRONG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH National technical regulation on hazardous substances in ambient air Lời nói đầu QCVN 06 : 2009/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
6 2019-03-26 111.50 KB QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG...
  QCVN 01:2008/BTNMT       QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN CAO SU THIÊN NHIÊN National technical regulation on the effluent of natural rubber processing industry Lời nói đầu QCVN
7 2019-03-26 286.00 KB QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĂN UỐNG.doc
  QCVN 01:2009/BYT     QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĂN UỐNG   (National technical regulation on drinking water quality)   QCVN 01:2009/BYT do Cục Y tế dự phòng và Môi trường biên soạn
8 2019-03-26 90.00 KB QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI LÒ ĐỐT...
  QCVN 02:2008/BTNMT       QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI LÒ ĐỐT CHẤT THẢI RẮN Y TẾ National technical regulation on the emission of health care solid waste incinerators   QCVN 02:2008/BTNMT Lời nói
9 2019-03-26 55.00 KB DANH MỤC QUY CHUẨN MÔI TRƯỜNG HIỆN HÀNH.doc
  DANH MỤC QUY CHUẨN MÔI TRƯỜNG HIỆN HÀNH, DANH MỤC QUY CHUẨN MÔI TRƯỜNG HIỆN HÀNH TT QCVN TCVN đã thay thế Nội dung Lĩnh vực 1 QCVN
10 2019-03-26 82.50 KB QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP NHIỆT ĐIỆN.doc
  QCVN 22: 2009/BTNMT   QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP NHIỆT ĐIỆN National Technical Regulation on Emission of Thermal Power industry QCVN 22: 2009/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất
11 2019-03-26 100.00 KB 091116 Quy chuan khi thai xi mang final.doc.doc
  QCVN 23: 2009/BTNMT   QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT XI MĂNG National Technical Regulation on Emission of Cement Manufacturing Industry  QCVN 23: 2009/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật
12 2019-03-26 575.50 KB QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NGƯỠNG CHẤT THẢI NGUY HẠI.doc
  QCVN 07: 2009/BTNMT       QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NGƯỠNG CHẤT THẢI NGUY HẠI National Technical Regulation on Hazardous Waste Thresholds QCVN 07: 2009/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải rắn biên
13 2019-03-26 38.50 KB THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG.doc
  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG           BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy
14 2019-03-26 89.50 KB QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP...
  QCVN  19: 2009/BTNMT       QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI BỤI VÀ CÁC CHẤT VÔ CƠ National Technical Regulation on Industrial Emission of Inorganic Substances and Dusts QCVN
15 2019-03-26 77.50 KB QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CỦA...
  QCVN 25: 2009/BTNMT     QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CỦA BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN National Technical Regulation on Wastewater of the Solid Waste Landfill Sites QCVN 25: 2009/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn
16 2019-03-26 147.50 KB QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP.doc
  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP National Technical Regulation on Industrial Wastewater QCVN 24: 2009/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường và
17 2019-03-26 82.50 KB QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP...
  QCVN 21: 2009/BTNMT     QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT PHÂN BÓN HÓA HỌC National Technical Regulation on Emission of Chemical Fertilizer Manufacturing Industry QCVN 21: 2009/BTNMT
18 2019-03-26 160.50 KB QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP...
  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI MỘT SỐ CHẤT HỮU CƠ National Technical Regulation on Industrial Emission of Organic Substances QCVN 20: 2009/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng
19 2019-03-26 575.50 KB QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NGƯỠNG CHẤT THẢI...
  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NGƯỠNG CHẤT THẢI NGUY HẠI National Technical Regulation on Hazardous Waste Thresholds QCVN 07: 2009/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải rắn biên soạn, Tổng cục Môi trường,
20 2019-03-26 259.92 KB THÔNG TƯ Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về...
  THÔNG TƯ Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia  về chuẩn thông tin địa lý cơ sở BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng
21 2019-03-26 264.31 KB QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸTHUẬT QUỐC GIA VỀMÔI TRƯỜNG .pdf
  QUYẾT ĐỊNH  BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸTHUẬT QUỐC GIA VỀMÔI TRƯỜNG  của BỘTRƯỞNG BỘTÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  QUYẾT ĐỊNH  BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸTHUẬT QUỐC GIA VỀMÔI TRƯỜNG  ban
22 2019-03-26 111.50 KB QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SINH HOẠT.doc
  QCVN 02: 2009/BYT   QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SINH HOẠT   (National technical regulation on domestic water quality)   QCVN  02:2009/BYT do Cục Y tế dự phòng và Môi trường biên
23 2017-11-06 492.79 KB 15. QCVN 08 2011 BLDTBXH Quy chuan thiet bi bao ve duong ho hap va loc bui.pdf
24 2017-11-06 130.59 KB 11. QCVN 02 2011 BLDTBXH Quy chuan ve an toan lao dong thang may dien.pdf
25 2017-11-06 652.27 KB 13. QCVN 06 2010 BXD Quy chuan quoc gia ve an toan chay cho nha va cong trinh.pdf
26 2017-11-06 293.00 KB 14. QCVN 07 2012 BLDTBXH Quy chuan quoc gia ve an toan lao dong thiet bi nang.pdf
27 2017-11-06 356.64 KB 10. QCVN 01 2008 BLDTBXH Quy chuan ve thiet bi binh ap luc.pdf
28 2017-11-06 713.50 KB 09. QCVN QTD 8 2010 BCT Ky thuat dien ha ap.pdf
29 2017-11-06 1.05 MB 06. QCVN QTD 5 2009 BCT Kiem dinh trang thiet bi he thong dien.pdf
30 2017-11-06 906.47 KB 08. QCVN QTD 7 2009 BCT Thi cong cac cong trinh dien.pdf
31 2017-11-06 664.67 KB 07. QCVN QTD 6 2008 BCT Van hanh, sua chua trang thiet bi he thong dien.pdf

First | Prev | [1] | Next | Last