Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'sharepoint': 30 (30) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-03-26 1.05 MB Slide ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Ms SharePoint.pptx
2 2019-03-26 4.90 MB Đồ án tốt nghiệp Microsoft SharePoint.docx
3 2019-03-26 13.55 MB Essential C# 4.0.pdf
Product Description Essential C# 4.0 is a well-organized,"no-fluff" guide to all versions of C# for programmers at all levels of C# experience. This fully updated edition shows how to make the most of C# 4.0's new features and programming
4 2019-03-26 12.15 MB Microsoft SharePoint 2010 All In One for Dummies.pdf
5 2019-03-26 540.49 KB jQuery & SharePoint.pdf
Thư viện javascript kiểu mới. Hỗ trợ đa trình duyệt. Đơn giản hóa trong việc thao tác trên các tài liệu HTML. Dễ dàng thêm bớt, thay đổi các sự kiện, hiệu ứng hình ảnh động và hiệu ứng AJAX cho trang web.
6 2019-03-26 16.42 MB Hướng dẫn sử dụng SharePoint 2010.pdf
Hướng dẫn sử dụng SharePoint 2010
7 2019-03-26 9.05 MB Microsoft SharePoint 2010 Development with Visual Studio 2010 Expert Cookbook.pdf
This book follows a step-by-step approach to learning the building blocks of SharePoint application development. This book focuses on SharePoint 2010 development using Visual studio 2010. The book provides a hands-on approach to solving problems and creating
8 2019-03-26 24.89 MB SharePoint Server 2010 Enterprise Content Management.pdf
SharePoint experts focus on SharePoint 2010 as a platform for Enterprise Content Management. SharePoint allows all users in an organization to manage and share their content reliably and securely. If you're interested in building Web sites using the new
9 2019-03-26 41.21 MB Microsoft SharePoint Foundation 2010 Inside Out.pdf
You're beyond the basics-so dive right in and really support collaboration. This supremely organized reference packs hundreds of timesaving solutions, troubleshooting tips, and workarounds. It's all muscle and no fluff. Discover how the experts tackle
10 2019-03-26 11.95 MB SharePoint 2010 Web Parts in Action.pdf
If you look at a SharePoint application you'll find that most of its active components are Web Parts. SharePoint 2010 includes dozens of prebuilt Web Parts that you can use. It also provides an API that lets you build custom Web Parts using C# or VB.NET.
11 2019-03-26 62.83 MB PowerPivot for Business Intelligence Using Excel and SharePoint.pdf
PowerPivot comprises a set of technologies for easy access to data mining and business intelligence analysis from Microsoft Excel and SharePoint. Power users and developers alike can create sophisticated, online analytic processing (OLAP) solutions using
12 2019-03-26 283.66 KB SharePoint Khái niệm và hoạt động.pdf
SharePoint là hệ thống quản lý tài liệu của Microsoft và đã được sử dụng dưới tên của các sản phẩm khác nhau trong hơn 5 năm qua. Dù chúng tồn tại lâu như vậy nhưng nhiều người vẫn không biết đến sự tồn tại của chúng và càng ít người hiểu làm thế nào
13 2019-03-26 4.76 MB 7 Development Projects with the 2007 Microsoft Office System...
Hướng dẫn lập trình ứng dụng với Microsoft Sharepoint
14 2019-03-26 1.88 MB Tự học Excel 2007.pdf
Tài liệu chứa nội dung chi tiết về Excel 2007:  I. Làm quen với Excel 2007 1.1. Làm quen nhanh với Excel 2007 1.2. Tạo một Workbook đầu tiên 1.3 Cách nhập công thức 1.4. Cách dùng hàm trong
15 2014-05-29 722.22 MB Microsoft Sharepoint Server 2010 X64.iso
16 2013-08-21 1.36 GB SharePoint Server 2013 Essential Training.iso
17 2011-02-02 8.51 MB Sams Teach Yourself Microsoft SharePoint 2003 in 10 Minutes.zip
18 2011-02-02 36.26 MB Sams Microsoft SharePoint 2007 Unleashed.zip
19 2011-02-02 8.25 MB Que Special Edition Using Microsoft SharePoint Portal Server.zip
20 2011-02-02 14.52 MB MS Press Microsoft SharePoint Products and Technologies Administrator's Pocket Consultant.zip
21 2011-02-02 39.93 MB MS Press Microsoft Office SharePoint Server 2007 Administrator's Companion.zip
22 2011-02-02 9.50 MB MS Press Inside Microsoft Windows SharePoint Services 3.0.zip
23 2011-02-02 5.01 MB Digital Press Microsoft SharePoint Portal Server Building Knowledge Sharing Applications.zip
24 2011-02-02 9.38 MB Apress Pro SharePoint Solution Development.zip
25 2011-02-02 7.41 MB Apress Microsoft SharePoint Building Office 2003 Solutions.zip
26 2011-02-02 6.98 MB Apress Microsoft SharePoint Building Office 2007 Solutions in VB 2005.zip
27 2011-02-02 6.92 MB Apress Microsoft SharePoint Building Office 2007 Solutions in C# 2005.zip
28 2011-02-02 5.21 MB Apress Creating Client Extranets with SharePoint 2003.zip
29 2011-02-02 6.68 MB Apress Beginning SharePoint with Excel.zip
30 2011-02-02 2.12 MB Apress Advanced SharePoint Services Solutions.zip

First | Prev | [1] | Next | Last