Tìm kiếm : Tre (đuôi file: docx) Thấy 24 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất Mới nhất (upload) Cũ nhất

1 2 Show 1 - 20 of 24

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
1 2019-03-26 12.10 KB Mấy Nhịp Cầu Tre.docx
2 2019-03-26 4.49 MB Grammar Practice for Pre intermediate Students with key.docx
Grammar Practice for Pre-Intermediate Students is a Grammar book which gives short, clear explanations of all the main areas of English grammar, and provides practice exercises for you to do. There are two ways in which this book can he used: (i) in class
3 2019-03-26 127.65 KB Kinh tế tư nhân trong ngành thủy sản ở tỉnh Bến Tre.docx
CHƯƠNG 1:
4 2019-03-26 70.63 KB Thực trạng của việc quản lý TSCĐ ở Công ty Mây Tre Hà Nội.docx
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC TỔ CHỨC QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
5 2019-03-26 69.42 KB Báo cáo thực tập tổng hợp về công ty TNHH Mây tre Hoa Nam.docx
PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ-KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MÂY TRE HOA NAM 2
6 2019-03-26 161.34 KB Phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre...
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 
7 2019-03-26 100.33 KB Ảnh hưởng của đạo Cao Đài Ban Chỉnh đối với...
Chương 1: MỘT VÀI NÉT VỀ ĐẠO CAO ĐÀI BAN CHỈNH
8 2019-03-26 101.81 KB Vấn đề kế thừa giá trị đạo đức truyền thống...
Chương 1: GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG CỦA PHỤ NỮ BẾN TRE VÀ TÍNH TẤT YẾU CỦA VIỆC KẾ THỪA CHÚNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
9 2019-03-26 95.43 KB MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT...
CHƯƠNG I: VAI TRÒ VÀ NỘI DUNG CỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU.
10 2019-03-26 156.36 KB Hoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà...
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1.Khái quát về ngân sách nhà nước và chi thường xuyên ngân sách nhà nước 1.2.Kiểm soát chi thường xuyên ngân
11 2019-03-26 185.98 KB Hoàn thiện quản lý và phát triển lực lượng đại...
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠI LÝ BẢO HIỂM NHÂN THỌ
12 2019-03-26 82.73 KB Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa...
Chương 1: THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ LÀ MỘT PHƯƠNG THỨC PHÁT TRIỂN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA
13 2019-03-26 265.82 KB Thực trạng và một số giải pháp để thúc đẩy...
Hoạt động xuất khẩu hàng hoá là việc bán hàng hoá và dịch vụ cho một quốc gia khác trên cơ sở dùng tiền tệ làm phương tiện thanh toán. Tiền tệ ở đây có thể là ngoại tệ đối với một quốc gia hay đối với cả hai quốc gia. Cơ sở của hoạt động xuất
14 2015-06-18 13.10 KB Given are two bar charts comparing the rate of happiness for...
15 2019-03-26 127.35 KB Năng lực thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ...
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ CỦA CÁN BỘ CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ
16 2019-03-26 34.27 KB Thực trạng công tác quản lý và sử dụng vốn lưu...
PHẦN I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN - MÂY TRE XUẤT KHẨU 3
17 2019-03-26 144.76 KB Phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên trung học...
Ch­¬ng 1:
18 2019-03-26 89.95 KB Tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và...
Chương I: Cơ sở lí luận chung về tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Mây tre Hà Nội 3
19 2019-03-26 89.95 KB Tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và...
Chương I: Cơ sở lí luận chung về tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác 
20 2019-03-26 73.64 KB Phân công lao động xã hội theo hướng hình thành...

1 2 Show 1 - 20 of 24