Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'uml': 61 (61) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-03-26 424.50 KB Đề tài TIẾP CẬN VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG E STORE...
2 2019-03-26 810.31 KB ngon ngu mo hinh thong nhat (UML).pdf
3 2019-03-26 9.24 MB Mastering UML with Rational Rose.pdf
4 2019-03-26 602.00 KB Tiếp cận và xây dựng ứng dụng e – store theo công...
Nói đến công nghệ phần mềm chúng ta phảI kể đến các hệ thống phân tán. Trong thời kỳ phát triển mạnh của mạng toàn cầu – Internet, các ứng dụng phân tán phát triển rất mạnh và mang tính cấp thiết. Nó đem lại lợi ích vô cùng to lớn cho con người. Nhằm
5 2019-03-26 31.63 MB Tiếp cận và xây dựng ứng dụng e – store theo công...
Nói đến công nghệ phần mềm chúng ta phảI kể đến các hệ thống phân tán. Trong thời kỳ phát triển mạnh của mạng toàn cầu – Internet, các ứng dụng phân tán phát triển rất mạnh và mang tính cấp thiết. Nó đem lại lợi ích vô cùng to lớn cho con người. Nhằm
6 2019-03-26 444.00 KB Phân tích thiết kế hệ thống quản lý thư viện UML.doc
7 2019-03-26 495.28 KB Slide gioi thieu UML va RUP.pdf
8 2019-03-26 259.94 KB UML views and drawings.pdf
9 2019-03-26 429.65 KB BT UML ThamKhao.pdf
10 2019-03-26 9.96 MB O'Reilly Learning UML 2 0.pdf
O'Reilly book collection, C, PHP, Linux, Excel, Website, Security, Oracle, Design web, Database, Network, TCP/IP, TCP IP
11 2019-03-26 24.09 MB .a How to Program (early objects) 9th Edition.pdf
The Deitels’ groundbreaking How to Program series offers unparalleled breadth and depth of object-oriented programming concepts and intermediate-level topics for further study. Their Live Code Approach features thousands of lines of code in hundreds of
12 2019-03-26 1.82 MB Phân tích và thiết kế Hệ thống thông tin với UML.pdf
13 2019-03-26 4.10 MB Object Oriented Project Management with UML.pdf
14 2019-03-26 238.22 KB INCOTERMS 2000.pdf
Cung cấp một bộ qui tắc quốc tế giải thích những điều kiện thương mại thông dụng trong ngoại thương. ¨ Giúp các bên mua bán tránh những vụ tranh chấp và kiện tụng, làm lãng phí
15 2019-03-26 47.50 KB bài tập kinh tế xây dựng.doc
  Bµi tËp Kinh tÕ x©y dùng Bµi 1: Mét doanh nghiÖp x©y dùng mua mét m¸y x©y dùng ®Ó phôc vô c«ng t¸c thi c«ng víi
16 2019-03-26 2.58 MB Cẩm nang máy tính.pdf
  MÙc lÙc H÷ Æi“u hµnh MS - DOS. ................................................................................... 10 C¸ch Setup BIOS................................................................................................
17 2019-03-26 4.48 MB Phân tích và thiết kế HTTT theo UML .pdf
UML là ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất có phần chính bao gồm những ký hiệu hình học, được các phương pháp hướng đối tượng sử dụng để thể hiện và miêu tả các
18 2019-03-26 102.81 KB Ngôn ngữ mô hình hóa UML.pdf
Ngôn ngữ UML (Unified Modeling Language) là một hệ thống ký pháp mô hình hóa hướng đối tượng. UML cung cấp các mô hình để diễn tả hệ thống. Mỗi mô hình chỉ có thể diễn
19 2019-03-26 2.12 MB TÀI LIỆU MÔN HỌC PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HTTT THEO UML.doc
UML là ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất có phần chính bao gồm những ký hiệu hình học, được các phương pháp hướng đối tượng sử dụng để thể hiện và miêu tả các thiết kế của hệ thống.
20 2019-03-26 71.50 KB MỤC ÐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG CỦA INCOTERMS.doc
Cung cấp một bộ qui tắc quốc tế giải thích những điều kiện thương mại thông dụng trong ngoại thương. ¨ Giúp các bên mua bán tránh những vụ tranh chấp và kiện tụng, làm lãng phí
21 2019-03-26 159.99 KB Kế hoạch Marketing part 3.pdf
Sự kiện Quan hệ công chúng/ quảng bá BẢNG 4. Kế hoạch sử dụng phương tiện truyền thông ¨ Quảng cáo loại A : · Diễn giải · Tuần hoàn HOẶC số lượng in HOẶC số lần làm HOẶC số lần lắp đặt HOẶC
22 2018-04-11 17.02 MB 玩具都...
23 2011-02-02 5.13 MB Sybex Mastering UML with Rational Rose 2002.zip
24 2011-02-02 2.53 MB Sun Object Oriented Application Analysis and Design for .aTechnology (UML).zip
25 2011-02-02 3.27 MB Springer Guide to the Unified Process featuring UML, .a and Design Patterns.zip
26 2011-02-02 5.57 MB SkillSoft Press .NET InstantCode UML with Visio and Visual Studio .NET.zip
27 2011-02-02 77.93 KB Sams Teach Yourself UML in 24 hours.zip
28 2011-02-02 4.29 MB PH UML for .a Programmers.zip
29 2011-02-02 14.32 MB PH Applying UML And Patterns 2nd.zip
30 2011-02-02 21.93 MB PH Applying UML and Patterns 3rd.zip
31 2011-02-02 2.80 MB O'Reilly UML 2.0 in a Nutshell.zip
32 2011-02-02 3.99 MB O'Reilly Learning UML 2.0.zip
33 2011-02-02 2.82 MB OMG UML 1.3 Specification.zip
34 2011-02-02 3.39 MB OMG UML 1.5 Specification.zip
35 2011-02-02 2.43 MB OMG UML 1.4 Specification.zip
36 2011-02-02 1.06 MB New Riders UML Pattern Language.zip
37 2011-02-02 9.09 MB Morgan Kaufmann Database Design for Smarties Using UML for Data Modelling.zip
38 2011-02-02 8.99 MB MH UML Demystified.zip
39 2011-02-02 12.03 MB Idea Group Enterprise Modeling And Computing With UML.zip
40 2011-02-02 17.19 MB Idea Software Evolution with UML and XML.zip
41 2011-02-02 5.65 MB Hungry Minds UML 2 for Dummies.zip
42 2011-02-02 1.32 MB Cambridge University Press UML Xtra Light How to Specify Your Software Requiment.zip
43 2011-02-02 2.27 MB Cambridge University Press The Elements of UML Style.zip
44 2011-02-02 2.60 MB AW Visual Modeling with Rational Rose 2002 and UML.zip
45 2011-02-02 4.81 MB AW UML for Database Design.zip
46 2011-02-02 1.51 MB AW UML Distilled 3rd.zip
47 2011-02-02 3.67 MB AW UML Distilled 2nd.zip
48 2011-02-02 1.12 MB AW The Essence of Object Oriented Programming with .a and UML.zip
49 2011-02-02 9.45 MB AW Real Time UML 3rd.zip
50 2011-02-02 3.13 MB AW Process Quality Assurance for UML Based Projects.zip

First | Prev | [1] 2 | Next | Last