Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'wesley': 39 (39) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-03-26 1.09 MB Addison Wesley Writing Effective Use Cases.pdf
2 2019-03-26 1.01 MB Writing Effective Use Cases Addison Wesley .pdf
3 2019-03-26 4.79 MB Wesley – Effective C#.pdf
Addison-Wesley Professional | ISBN: 0321658701 | edition 2010-03-15 | PDF | 352 pages | 5.02 MB C# has matured over the past decade: It's now a rich language with generics, functional programming concepts, and support for both static and dynamic
4 2019-03-26 4.59 MB LINQ to Objects Using C# 4.0.pdf
Product Description Your Complete Example-Rich Guide to Using and Extending LINQ to Objects and PLINQ Using LINQ to Objects, .NET developers can write queries over object collections with the same deep functionality that
5 2019-03-26 14.55 MB Protected Mode Software Architecture.pdf
Protected Mode Software Architecture helps readers understandthe problems that single-task and multitasking operating systems must dealwith, and then examines each component of both the real and protected modesoftware architectures. This book is organized
6 2019-03-26 1.97 MB Addison Wesley Refactoring Improving the Design of Existing Code.pdf
Cuốn sách chứa các thiết kế áp dụng để làm các đoạn code cũ, các chương trình cũ hoạt động hiệu quả hơn.
7 2019-03-26 4.87 MB Addison Wesley Essential C# 3 0 For NET Framework 3 5 (2008).pdf
8 2019-03-26 23.87 MB Addison Wesley Algorithms 4th Edition Feb 2011.pdf
Book Description Essential Information about Algorithms and Data Structures A Classic Reference The latest version of Sedgewick's best-selling series, reflecting an indispensable body of knowledge developed over the
9 2019-03-26 7.26 MB Addison Wesley Advanced ASP.NET AJAX Server Controls For .NET Framework 3.5.pdf
Sách hướng dẫn lập trình ASP.Net sử dụng công nghệ AJAX
10 2019-03-26 4.90 MB Design Patterns FOR DUMmIES.pdf
There are plenty of design patterns floating around the programming world, and in time, a particular set of 23 of them has become accepted as the stan- dard set. These patterns were first corralled in a book named Design Patterns: Elements of Reusable
11 2019-03-26 4.24 MB Perry's Chemical Engineers'.pdf
 Perry's Chemical Engineers' Bridge University, Cambridge, 1967; Bird, Stewart, and Lightfoot, Transport Phenomena, 2d ed., Wiley, New York, 2002; Brodkey, The Phenomena of Fluid Motions, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1967; Denn, Process
12 2018-03-29 7.54 MB Addison.Wesley.Effective.CPP.3rd.Edition.May.2005.pdf
13 2017-11-05 2.48 MB [itpub.net]Concurrent Programming in .a Design Principles and Pattern.Addison.Wesley.pdf
14 2015-11-23 57.89 KB The.Player.2015.S01E09.INTERNAL.720p.HDTV.x264 BATV.ass
/000 phim/The Player Season 1/The.Player.2015.S01E09.INTERNAL.720p.HDTV.x264-BATV.ass / [PĐV] Tay Chơi () | Một nhân viên phân tích dữ liệu đã về hưu chuyển qua làm chuyên gia an ninh ở Las Vegas, dấn thân vào nhiệm vụ ngăn chặn tội ác bằng cách tính
15 2015-11-23 74.30 KB The.Player.2015.S01E08.INTERNAL.720p.HDTV.x264 KILLERS.ass
/000 phim/The Player Season 1/The.Player.2015.S01E08.INTERNAL.720p.HDTV.x264-KILLERS.ass / [PĐV] Tay Chơi () | Một nhân viên phân tích dữ liệu đã về hưu chuyển qua làm chuyên gia an ninh ở Las Vegas, dấn thân vào nhiệm vụ ngăn chặn tội ác bằng cách tính
16 2015-11-23 67.79 KB The.Player.2015.S01E07.INTERNAL.720p.HDTV.x264 KILLERS.ass
/000 phim/The Player Season 1/The.Player.2015.S01E07.INTERNAL.720p.HDTV.x264-KILLERS.ass / [PĐV] Tay Chơi () | Một nhân viên phân tích dữ liệu đã về hưu chuyển qua làm chuyên gia an ninh ở Las Vegas, dấn thân vào nhiệm vụ ngăn chặn tội ác bằng cách tính
17 2015-11-23 51.42 KB The.Player.2015.S01E06.REPACK.720p.HDTV.x264 KILLERS.srt
/000 phim/The Player Season 1/The.Player.2015.S01E06.REPACK.720p.HDTV.x264-KILLERS.srt / [PĐV] Tay Chơi () | Một nhân viên phân tích dữ liệu đã về hưu chuyển qua làm chuyên gia an ninh ở Las Vegas, dấn thân vào nhiệm vụ ngăn chặn tội ác bằng cách tính
18 2015-11-23 78.13 KB The.Player.2015.S01E05.720p.HDTV.x264 KILLERS.ass
/000 phim/The Player Season 1/The.Player.2015.S01E05.720p.HDTV.x264-KILLERS.ass / [PĐV] Tay Chơi () | Một nhân viên phân tích dữ liệu đã về hưu chuyển qua làm chuyên gia an ninh ở Las Vegas, dấn thân vào nhiệm vụ ngăn chặn tội ác bằng cách tính toán,
19 2015-11-23 61.85 KB The.Player.2015.S01E04.720p.HDTV.x264 FLEET.srt
/000 phim/The Player Season 1/The.Player.2015.S01E04.720p.HDTV.x264-FLEET.srt / [PĐV] Tay Chơi () | Một nhân viên phân tích dữ liệu đã về hưu chuyển qua làm chuyên gia an ninh ở Las Vegas, dấn thân vào nhiệm vụ ngăn chặn tội ác bằng cách tính toán, dự
20 2015-11-23 68.20 KB The.Player.2015.S01E03.720p.HDTV.x264 KILLERS.SRT
/000 phim/The Player Season 1/The.Player.2015.S01E03.720p.HDTV.x264-KILLERS.SRT / [PĐV] Tay Chơi () | Một nhân viên phân tích dữ liệu đã về hưu chuyển qua làm chuyên gia an ninh ở Las Vegas, dấn thân vào nhiệm vụ ngăn chặn tội ác bằng cách tính toán,
21 2015-11-23 53.56 KB The.Player.2015.S01E02.720p.HDTV.X264 DIMENSION.srt
/000 phim/The Player Season 1/The.Player.2015.S01E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION.srt / [PĐV] Tay Chơi () | Một nhân viên phân tích dữ liệu đã về hưu chuyển qua làm chuyên gia an ninh ở Las Vegas, dấn thân vào nhiệm vụ ngăn chặn tội ác bằng cách tính toán,
22 2015-11-23 52.08 KB The.Player.2015.S01E01.720p.HDTV.X264 DIMENSION.srt
/000 phim/The Player Season 1/The.Player.2015.S01E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION.srt / [PĐV] Tay Chơi () | Một nhân viên phân tích dữ liệu đã về hưu chuyển qua làm chuyên gia an ninh ở Las Vegas, dấn thân vào nhiệm vụ ngăn chặn tội ác bằng cách tính toán,
23 2015-11-20 904.81 MB The.Player.2015.S01E09.INTERNAL.720p.HDTV.x264 BATV.mkv
//The.Player.2015.S01E09.INTERNAL.720p.HDTV.x264-BATV.mkv / [PĐV] Tay Chơi () | Một nhân viên phân tích dữ liệu đã về hưu chuyển qua làm chuyên gia an ninh ở Las Vegas, dấn thân vào nhiệm vụ ngăn chặn tội ác bằng cách tính toán, dự đoán từ trước khi các
24 2015-11-13 938.65 MB The.Player.2015.S01E08.INTERNAL.720p.HDTV.x264 KILLERS.mkv
//The.Player.2015.S01E08.INTERNAL.720p.HDTV.x264-KILLERS.mkv / [PĐV] Tay Chơi () | Một nhân viên phân tích dữ liệu đã về hưu chuyển qua làm chuyên gia an ninh ở Las Vegas, dấn thân vào nhiệm vụ ngăn chặn tội ác bằng cách tính toán, dự đoán từ trước khi
25 2015-11-06 971.00 MB The.Player.2015.S01E07.INTERNAL.720p.HDTV.x264 KILLERS.mkv
//The.Player.2015.S01E07.INTERNAL.720p.HDTV.x264-KILLERS.mkv / [PĐV] Tay Chơi () | Một nhân viên phân tích dữ liệu đã về hưu chuyển qua làm chuyên gia an ninh ở Las Vegas, dấn thân vào nhiệm vụ ngăn chặn tội ác bằng cách tính toán, dự đoán từ trước khi
26 2015-11-02 976.43 MB The.Player.2015.S01E06.REPACK.720p.HDTV.x264 KILLERS.mkv
//The.Player.2015.S01E06.REPACK.720p.HDTV.x264-KILLERS.mkv / [PĐV] Tay Chơi () | Một nhân viên phân tích dữ liệu đã về hưu chuyển qua làm chuyên gia an ninh ở Las Vegas, dấn thân vào nhiệm vụ ngăn chặn tội ác bằng cách tính toán, dự đoán từ trước khi
27 2015-10-23 1,015.93 MB The.Player.2015.S01E05.720p.HDTV.x264 KILLERS.mkv
//The.Player.2015.S01E05.720p.HDTV.x264-KILLERS.mkv / [PĐV] Tay Chơi () | Một nhân viên phân tích dữ liệu đã về hưu chuyển qua làm chuyên gia an ninh ở Las Vegas, dấn thân vào nhiệm vụ ngăn chặn tội ác bằng cách tính toán, dự đoán từ trước khi các vụ
28 2015-10-16 977.22 MB The.Player.2015.S01E04.720p.HDTV.x264 FLEET.mkv
//The.Player.2015.S01E04.720p.HDTV.x264-FLEET.mkv / [PĐV] Tay Chơi () | Một nhân viên phân tích dữ liệu đã về hưu chuyển qua làm chuyên gia an ninh ở Las Vegas, dấn thân vào nhiệm vụ ngăn chặn tội ác bằng cách tính toán, dự đoán từ trước khi các vụ án
29 2015-10-13 1.08 GB The.Player.2015.S01E03.720p.HDTV.x264 KILLERS.mkv
//The.Player.2015.S01E03.720p.HDTV.x264-KILLERS.mkv / [PĐV] Tay Chơi () | Một nhân viên phân tích dữ liệu đã về hưu chuyển qua làm chuyên gia an ninh ở Las Vegas, dấn thân vào nhiệm vụ ngăn chặn tội ác bằng cách tính toán, dự đoán từ trước khi các vụ
30 2015-10-12 194.25 KB US.Marshals.1998.720p.BluRay.DTS.x264 HD4U.srt
//US.Marshals.1998.720p.BluRay.DTS.x264-HD4U.srt / Cảnh Sát Liên Bang / Kẻ Đào Tẩu 2 (1998) | Được thai nghén bởi đạo diễn Stuart Baird và cố biên kịch Roy Huggins, tác phẩm vốn là phần phụ truyện của phim The Fugitive ra mắt hồi năm 1993. Trong cả hai
31 2015-10-12 5.46 GB US.Marshals.1998.720p.BluRay.DTS.x264 HD4U.mkv
//US.Marshals.1998.720p.BluRay.DTS.x264-HD4U.mkv / Cảnh Sát Liên Bang / Kẻ Đào Tẩu 2 (1998) | Được thai nghén bởi đạo diễn Stuart Baird và cố biên kịch Roy Huggins, tác phẩm vốn là phần phụ truyện của phim The Fugitive ra mắt hồi năm 1993. Trong cả hai
32 2015-10-05 952.42 MB The.Player.2015.S01E02.720p.HDTV.x264 KILLERS.mkv
//The.Player.2015.S01E02.720p.HDTV.x264-KILLERS.mkv / [PĐV] Tay Chơi () | Một nhân viên phân tích dữ liệu đã về hưu chuyển qua làm chuyên gia an ninh ở Las Vegas, dấn thân vào nhiệm vụ ngăn chặn tội ác bằng cách tính toán, dự đoán từ trước khi các vụ
33 2015-09-25 947.26 MB The.Player.2015.S01E01.720p.HDTV.X264 DIMENSION.mkv
//The.Player.2015.S01E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION.mkv / [PĐV] Tay Chơi () | Một nhân viên phân tích dữ liệu đã về hưu chuyển qua làm chuyên gia an ninh ở Las Vegas, dấn thân vào nhiệm vụ ngăn chặn tội ác bằng cách tính toán, dự đoán từ trước khi các vụ
34 2014-12-03 15.19 MB Addison Wesley Windows Forms 2 0 Programming 2nd Edition May 2006.chm
35 2014-07-25 4.37 GB The.Art.of.War.2000.720p.HDTV.x264 DON.mkv
//The.Art.of.War.2000.720p.HDTV.x264-DON / Binh pháp () | Shaw (Wesley Snipes) là một điệp viên bí mật của Liên Hiệp Quốc. Khi một container chứa đầy xác chết của những người tị nạn xuất hiện trên bến cảng, và đại sứ Trung Quốc bị bắn chết tại bữa tiệc
36 2014-07-25 8.32 GB Drop.Zone.1994.720p.BluRay.DTS.x264 EbP.mkv
//Drop.Zone.1994.720p.BluRay.DTS.x264-EbP / Vùng trời tự do () | Cảnh sát tư pháp Pete Nessip (Wesley Snipes) và cộng sự của mình chịu trách nhiệm hộ tống hacker Earl Leedy tới 1 nhà tù liên bang trên chuyến bay 747. Nửa đêm, chuyến bay bị những kẻ khủng
37 2011-02-02 5.69 MB Addison Wesley Juniper Networks Reference Guide JUNOS Routing,...
38 2011-02-02 593.82 KB Addison Wesley XForms XML Powered Web Forms.zip
39 2011-02-02 3.10 MB Addison Wesley Juniper Networks Field Guide and Reference.zip

First | Prev | [1] | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X