Trang Download Tổng hợp

Folder: Win10 build 10586 TH2 chính thức

STT Name Size
1 en_windows_10_education_version_1511_x64_dvd_7223856.iso 3.58 GB
2 en_windows_10_education_version_1511_x86_dvd_7223868.iso 2.66 GB
3 en_windows_10_enterprise_version_1511_x64_dvd_7224901.iso 3.58 GB
4 en_windows_10_enterprise_version_1511_x64_dvd_7224901.iso 3.58 GB
5 en_windows_10_enterprise_version_1511_x86_dvd_7224912.iso 2.66 GB
6 en_windows_10_enterprise_version_1511_x86_dvd_7224912.iso 2.66 GB
7 en_windows_10_multiple_editions_version_1511_x64_dvd_7223712.iso 3.74 GB
8 en_windows_10_multiple_editions_version_1511_x86_dvd_7223716.iso 2.83 GB
9 Win10_1511_English_x32.iso 2.83 GB
10 Win10_1511_English_x32.iso 2.83 GB
11 Win10_1511_English_x64.iso 3.74 GB
12 Win10_1511_English_x64.iso 3.74 GB
13 Win10_1511_SingleLang_English_x32.iso 2.77 GB
14 Win10_1511_SingleLang_English_x64.iso 3.68 GB

Tổng số: 14 File (44.86 GB)

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X