Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!
 
CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ
 
Thoả thuận dịch vụ của 4Share (gọi tắt là “Thỏa thuận”) quy định các điều khoản và điều kiện mà 4Share Limited(gọi tắt là “4Share”, “chúng tôi” hay “công ty chúng tôi”) cung cấp các dịch vụ (“Dịch vụ”) cho bạn (gọi tắt là “Khách hàng” hay “Bạn”). Qua việc đăng ký hay sử dụng các dịch vụ của 4Share, truy cập hay sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn cam kết tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau cho dù bạn có là thành viên đăng ký hay không đăng ký của 4Share. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối truy cập của bất kỳ ai tới các trang web của chúng tôi và các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào, nhưng không hạn chế, đối với việc vi phạm Thỏa Thuận này. 

XIN ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY BỞI CHÚNG BAO GỒM NHIỀU THÔNG TIN QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI CÁC QUYỀN HỢP PHÁP, BỒI THƯỜNG VÀ NGHĨA VỤ CỦA BẠN. 

1. Tính thích hợp của Dịch vụ 4Share. 
Dịch vụ của chúng tôi chỉ sẵn có cho các cá nhân và pháp nhân (bao gồm nhưng không giới hạn cả doanh nghiệp tư nhân) có đủ tư cách pháp lý và có thể xác lập các hợp đồng ràng buộc về mặt pháp luật và được phép thuê bao và tiếp cận các dịch vụ của chúng tôi theo pháp luật tương ứng. Chúng tôi có danh mục các thẩm quyền mà hiện chúng tôi không phục vụ, như Hong kong. Do đó, Khách hàng xác nhận và đồng ý rằng hoạt động của họ là hoàn toàn hợp pháp và họ có đủ tư cách pháp lý trong lĩnh vực kinh doanh (theo các điều khoản của Thỏa thuận này) và không phải là một đối thủ cạnh tranh của 4Share, và rằng người tham gia Thỏa thuận với Khách hàng này ít nhất phải đủ 18 tuổi và đủ năng lực và thẩm quyền để tham gia các hợp đồng ràng buộc với Khách hàng. 


2. Các dịch vụ của 4Share 
Đối tượng điều chỉnh của các điều khoản và điều kiện của Thoả thuận này, 4Share cung cấp các Dịch vụ cho Khách hàng theo những điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này. Trong Thỏa thuận này, các thuật ngữ được hiểu như sau: (a) “Khách Hàng” (hay “Bạn”) có nghĩa là cá nhân hay pháp nhận đang sử dụng hay đăng ký sử dụng các Dịch vụ, kể cả nhân viên và các đại lý của nó; (b) “Các Dịch vụ” 4Share có nghĩa là các dịch vụ điện tử hay tương tác mà 4Share cung cấp. 4Share Online bảo lưu quyền thay đổi hay ngừng cung cấp bất kỳ dịch vụ nào tại bất kỳ thời điểm nào. 


3. Quyền sở hữu 
Bạn công nhận rằng tất cả dữ liệu (trừ những tài liệu do người sử dụng tải lên) được cung cấp trên trang Web này, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin, tài liệu, sản phẩm, biểu trưng, hình họa, âm thanh, giao diện người sử dụng, phần mềm và các dịch vụ (gọi chung là “Dữ liệu”), được cung cấp hoặc từ 4Share hoặc từ tác giả, người phát triển hoặc người bán hàng thứ ba tương ứng (gọi chung là “Nhà cung cấp thứ ba”) và các quyền sở hữu trí tuệ gắn liền là thuộc sở hữu của 4Share và/hay các Nhà cung cấp thứ ba. Các yếu tố cấu thành của trang web được bảo hộ theo Luật Thương mại và các quy định pháp luật khác và không ai được phép sao chép hay mô phỏng một phần hay toàn bộ. 4Share, biểu trưng và những sản phẩm khác của 4Share là thương hiệu của 4Share và có thể được đăng ký theo một số hình thức nhất định của pháp luật. Tất cả các tên sản phẩm, tên công ty, biểu trưng, nhãn hiệu và các biểu tượng khác có thể là thương hiệu của các chủ sở hữu tương ứng. 


4. Thông tin khách hàng 
Khách hàng xác nhận và đồng ý rằng toàn bộ thông tin cung cấp trong các biểu mẫu thông tin liên lạc của 4Share là thông tin hiện thời, chân thực, chính xác và đầy đủ. Khách hàng đồng ý duy trì và cập nhật các thông tin này nhằm đảm bảo tính kịp thời, chân thực, chính xác và đầy đủ. Vào bất kỳ thời điểm nào, nếu thông tin do khách hàng cung cấp là man trá, không chính xác, không cập nhật và không đầy đủ thì 4Share có quyền đình chỉ hay huỷ bỏ tài khoản của khách hàng và Thoả thuận này. 


5. Tài khoản của khách hàng 

5.1 Người sử dụng hợp pháp 
Khách hàng có thể chỉ định những đại diện của mình để sử dụng Dịch vụ, với điều kiện những người được uỷ quyền phải có đủ năng lực pháp lý để tham gia các hợp đồng ràng buộc thay cho Khách hàng. Ngoài ra, Khách hàng xác nhận và đồng ý rằng mỗi người đăng ký theo tài khoản của Khách hàng là đại diện được uỷ quyền của Khách hàng (một “Người sử dụng hợp pháp”) có đủ năng lực pháp lý cần thiết. 


5.2 Trách nhiệm với việc truy cập 
Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm với mọi hành vi truy cập và sử dụng Dịch vụ (bao gồm mọi hành vi và giao dịch) của bất kỳ Người sử dụng hợp pháp và/hay ID người sử dụng đã đăng ký trong tài khoản của Khách hàng, trừ khi những truy cập hay sử dụng Dịch vụ là do lỗi trực tiếp của 4Share. Qua hệ thống quản trị Người sử dụng hợp pháp của mình, Khách hàng có trách nhiệm phân quyền truy cập thích hợp cho mỗi Người sử dụng hợp pháp của mình.. 


5.3 Trách nhiệm với ID và mật khẩu của người sử dụng 
Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm giữ bí mật thông tin truy cập của Khách hàng, ví dụ như ID và mật khẩu của Người sử dụng hợp pháp, và chịu trách nhiệm với tất cả các hoạt động diễn ra trong tài khoản của mình. 


5.4 Thông báo về việc sử dụng bất hợp pháp 
4Share sẽ thông báo ngay lập tức cho Khách hàng về bất kỳ hoạt động nào cho thấy tài khoản hay dữ liệu của Khách hàng đang bị sử dụng bất hợp pháp, bao gồm: (a) Khách hàng nhận được xác nhận của một hay nhiều đơn đặt hàng sử dụng tài khoản của Khách hàng mà mình không đặt hay bất kỳ thông báo xâm nhập tương tự nào; hay (b) Khách hàng được thông báo về mọi hành vi sử dụng bất hợp pháp đối với bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào liên quan tới (các) tài khoản của mình. 


6. Dữ liệu của Khách hàng 
Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với dữ liệu lưu trữ trên các máy chủ của 4Share. Khách hàng kiểm soát dữ liệu thông qua các đường liên kết được tạo ra. 4Share khuyến khích Khách hàng định kỳ và thường xuyên lưu trữ dữ liệu của mình; Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm với việc lưu trữ dữ liệu của mình và với bất kỳ mất mát hay tổn thất dữ liệu nào không thể khôi phục được. Khách hàng chấp thuận duy trì dữ liệu của mình phù hợp với các nghĩa vụ pháp lý. 4Share sẽ xoá dữ liệu của Khách hàng nếu Thoả thuận này bị chấm dứt. Tuy nhiên, 4Share có thể duy trì dữ liệu Khách hàng trong kho lưu trữ của mình sau khi xoá và sẽ không chịu trách nhiệm với Khách hàng về bất kỳ dữ liệu nào lưu trữ dưới dạng này. 


7. Các trường hợp đặc biệt 
4Share sẽ cấp quyền truy cập Dịch vụ và dữ liệu của Khách hàng cho một đại diện của Khách hàng (“Đại diện hợp pháp”), có thư uỷ quyền do một cán bộ có thẩm quyền của Khách hàng ký trình cho 4Share, thư này phải bao gồm tuyên bố về tính xác thực, thẩm quyền và trách nhiệm theo tiêu chí riêng của 4Share. Khách hàng công khai chấp thuận và không thể thay đổi rằng 4Share có thể căn cứ vào thư uỷ quyền và thẩm quyền rõ ràng của người yêu cầu truy cập Dịch vụ hay tài khoản của Khách hàng. 4Share sẽ không chịu trách nhiệm với Khách hàng hay bất kỳ bên thứ ba nào đối với việc 4Share dựa vào thư uỷ quyền hay thẩm quyền rõ ràng của người truy cập. 


8. Điều kiện sử dụng 

Bạn cam kết không sử dụng Dịch vụ của 4Share để: 

a. tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền hay bất kỳ hình thức nào khác để phát tán nội dung các thông điệp đe doạ khủng bố hay mô tả cảnh tra tấn hoặc Giao diện người sử dụng rùng rợn; Nếu nội dung vi phạm nghiêm trọng, chúng có thể được gửi tới các cơ quan pháp luật hay nhà cung cấp dịch vụ Internet của người vi phạm. 


b. những hành vi gây tổn hại cho trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm mọi hành vi khiêu dâm trẻ em; Nếu nội dung vi phạm nghiêm trọng, chúng có thể được gửi tới các cơ quan pháp luật và/hay nhà cung cấp dịch vụ Internet của người vi phạm. 

c. tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền hay bất kỳ hình thức nào khác mang nội dung xâm phạm bằng sáng chế, nhãn hiệu thương mại, bí quyết thương mại, bản quyền hay những quyền tài sản khác của bất kỳ bên nào. 

d. Gửi Thư Rác Hàng Loạt (“spam”). Việc gửi thư rác dưới bất kỳ hình thức nào qua các máy chủ của 4Share đều bị cấm. Tương tự như vậy, việc gửi thư rác từ một nhà cung cấp dịch vụ khác để quảng cáo một website, các địa chỉ email hay tận dụng bất kỳ tài nguyên nào đặt trên máy chủ của 4Share cũng bị nghiêm cấm. Các dịch vụ hay tài khoản của 4Share có thể không được sử dụng thu hút khách hàng, hay để thu thập các thư trả lời, các tin được gửi từ một ISP khác, nơi có các tin nhắn vi phạm chính sách này hay chính sách của nhà cung cấp khác; 

e. việc quảng cáo, truyền hay sử dụng bất kỳ phần mềm, chương trình, sản phẩm hay dịch vụ nào có sẵn được thiết kế để vi phạm các điều khoản và điều kiện của Thỏa Thuận này hay vi phạm chính sách sử dụng hợp lý của bất kỳ ISP nào khác, bao gồm, nhưng không giới hạn, việc tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện gửi thư rác, quảng cáo, bom thư, hay tấn công từ chối dịch vụ. 

f. việc đưa người sử dụng Internet tới bất kỳ website nào nếu website đó bị 4Share ngăn chặn, cũng sẽ vi phạm quy định của Thỏa Thuận này. 

g. nặc danh để tiến hành các hành động bất hợp pháp, lừa đảo hay vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ của một bên thứ ba; 

h. vô tình hay cố ý cho phép những người khác sử dụng dịch vụ của 4Share: (i) thực hiện các hành vi bất hợp pháp, lừa đảo, phỉ báng, xâm phạm đời tư hay xâm chiếm; (ii) để thay thế, đánh cắp, tham nhũng, vô hiệu hóa, phá hủy, xâm lấn hay vi phạm bất kỳ biện pháp an ninh hay mã hóa của bất kỳ file, cơ sở dữ liệu hay mạng máy tính nào; (iii) để can thiệp vào việc sử dụng mạng lưới của 4Share của khách hàng khác hay người sử dụng hợp pháp; (iv) vi phạm chính sách sử dụng hợp lý của các nhà cung cấp xương sống của 4Share, với điều kiện bạn đã biết về những chính sách đó và chúng được công khai trên website của các nhà cung cấp xương sống; (v) hay bằng cách mà theo quan điểm của 4Share, nó trái với các nguyên tắc đạo đức và nghi thức internet chung được chấp nhận. 

i. cố gắng truy cập vào bất kỳ tài khoản hay tài nguyên máy tính nào không thuộc sở hữu của bạn và không được phép của chủ sở hữu (ví dụ: can thiệp bất hợp pháp); 

j. giành lấy hay cố gắng giành lấy dịch vụ bằng bất kỳ phương tiện hay thiết bị nào để không phải trả tiền; 

k. tham gia bất kỳ hành vi nào để hay được thiết kế để quấy rối, hay sẽ tạo ra một từ chối dịch vụ (như các cuộc tấn công theo chuỗi được đồng bộ hóa) đối với bất kỳ người sử dụng nào khác dù ở trên mạng lưới 4Share hay mạng lưới ISP nào khác; 

l. can thiệp vào việc sử dụng hay hưởng thụ mạng lưới của 4Share hay các dịch vụ khác của các khách hàng hay những người sử dụng hợp pháp. Việc này bao gồm cả sử dụng quá mức các dịch vụ làm ảnh hưởng tới việc sử dụng công bằng của các khách hàng 4Share khác; 

m. khiến 4Share, các nhà cung cấp, các nhân viên, các giám đốc, các đại lý, các chi nhánh hay các cổ đông bị công chúng phê phán hay miệt thị; 

n. giả danh bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào, bao gồm nhưng không giới hạn, tuyên bố sai trái hay chính thức của 4Share để xuyên tạc mối quan hệ của bạn với một các nhân hay tổ chức; 

o. nhập khẩu hay sử dụng bất kỳ bản sao nào giống như các tác phẩm có bản quyền với mục đích bán, cho thuê, phân phối hay các hành vi khác để thu lợi hay thưởng và/hay 

p. nhập khẩu để sở hữu bất kỳ bản sao nhập khẩu có nội dung giống tác phẩm có bản quyền như các bộ phim, kịch truyền hình, băng đĩa nhạc để chơi hay biểu diễn ở nơi công cộng, bao gồm nhưng không giới hạn với sử dụng trong karaoke, nhà hàng, cửa hàng ...vv. 

8.1 Nội dung Người lớn/Bất hợp pháp 
4Share không chấp thuận hay cho phép những nội dung trên trang web hay việc truyền những dữ liệu có chứa tài liệu tục tĩu hay bất hợp pháp hay khuyến khích hoặc thúc đẩy các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động cờ bạc, buôn bán vũ khí bất hợp pháp và khuyến khích hay xuất bản bất cứ tài liệu nào vi phạm pháp luật về tội phạm nhân quyền. 


4Share bảo lưu quyền đình chỉ hay huỷ bỏ ngay lập tức bất kỳ tài khoản hay hoạt động truyền dữ liệu nào vi phạm chính sách này mà không cần báo trước. 

Ngoài ra, nếu Khách hàng vi phạm chính sách này, 4Share sẽ chủ động hỗ trợ và hợp tác với các cơ quan hành pháp và chính quyền trong việc thu thập và chuyển giao thông tin về Khách hàng, trang web của Khách hàng, nội dung tục tĩu hay bất hợp pháp, và những người có thể có truy cập, thu thập hay sử dụng những nội dung tục tĩu hay bất hợp pháp. 


8.2 Hành vi sai trái 
Khách hàng không được vi phạm hay cho phép các hành vi sai trái hay phá hoại có thể bị kiện ra tòa án dân sự, bao gồm nhưng không giới hạn, đăng thông tin xúc phạm, khiếm nhã hay đời tư của một người mà không được sự đồng ý của họ hay cố tình gây ảnh hưởng xấu tới tình cảm của họ. 


8.3 Truy cập và Can thiệp 
Nghiêm cấm những hành vi xâm phạm hay âm mưu xâm phạm các hệ thống 4Share hay ngắt quãng các dịch vụ 4Share, người vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm hình sự hoặc dân sự. Những ví dụ về xâm phạm hệ thống bao gồm, nhưng không giới hạn: 


(a) truy cập hay sử dụng bất hợp pháp các Dịch vụ 4Share, kể cả những hành vi thăm dò, quét hay thử mức độ nhạy cảm của một hệ thống hay xâm phạm an ninh hay các biện pháp cấp quyền mà không có sự cho phép của 4Share; hay (b) Can thiệp vào Dịch vụ của bất kỳ khách hàng hay mạng máy tính nào, bao gồm nhưng không giới hạn, làm tràn đường truyền hay cố tình làm một hệ thống bị quá tải và tấn công diện rộng; hay (c) Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hay thường trình nào để can thiệp hay cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của các Dịch vụ; hay (d) Bất kỳ hành vi nào tải file quá lớn một cách phi lý lên cơ sở hạ tầng của 4Share. 


Khách hàng không được dịch ngược, rã, giải mã, rút trích, đảo ngược thiết bị hay những hành vi khác để lấy mã nguồn của “các công cụ phần mềm” (bao gồm những công cụ, phương pháp, quy trình và cơ sở hạ tầng) của các Dịch vụ hay bất kỳ phần mềm nào khác trên trang web 4Share. 


8.4 Xâm phạm bản quyền và thương hiệu 
Dịch vụ 4Share chỉ được sử dụng vào các mục đích hợp pháp. Nghiêm cấm các hành vi truyền, phân phát hay lưu trữ bất kỳ tài liệu nào vi phạm pháp luật hay các quy định tương ứng, kể cả pháp luật kiểm soát xuất khẩu. Các tài liệu này bao gồm nhưng không giới hạn, tài liệu được bảo vệ bởi bằng sáng chế, bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bí quyết thương mại hay những quyền sở hữu trí tuệ khác. Nếu bạn sử dụng tài liệu của người khác, bạn phải được sự đồng ý của họ. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn là tác giả và chủ sở hữu bản quyền hay/và người được cấp phép hợp pháp đối với bất kỳ nội dung nào mà bạn tải lên và bạn cũng xác nhận và đồng ý rằng không một nội dung nào vi phạm thương hiệu hay các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào. 4Share bảo lưu quyền đình chỉ hay chấm dứt (những) hoạt động truyền dữ liệu của Khách hàng vi phạm những chính sách này và bất kỳ quy định pháp luật nào khác, theo tiêu chí của 4Share. 


8.5 Lạm dụng tài nguyên hệ thống 
Khách hàng không được lạm dụng các tài nguyên hệ thống bao gồm, nhưng không giới hạn, sử dụng nội dung tốn quá nhiều thời gian xử lý của CPU hay khoảng trống lưu trữ; chiếm quá nhiều băng thông; hay bán lại quyền truy cập nội dung lưu trữ trên các máy chủ của 4Share. 


8.6 Các hành vi khác 
Cho dù hợp pháp hay không hợp pháp, 4Share bảo lưu quyền quyết định điều gì gây tổn hại cho Khách hàng của mình, hoạt động hay uy tín của họ, kể cả những hành vi hạn chế hay ngăn cản bất kỳ người sử dụng nào khác sử dụng và tận hưởng Dịch vụ hay Internet. 


Xin lưu ý rằng 4Share giữ quyền giám sát, đình chỉ, hạn chế, xóa, sửa đổi hay tạm ngừng bất kỳ nội dung tài khoản nào hay sự truyền dữ liệu nào nếu chúng vi phạm bất kỳ chính sách nào bên trên. Nếu thích hợp, 4Share sẽ chuyển những khiếu nại sang các cơ quan hành pháp, và trong trường hợp đó, 4Share sẽ chủ động hỗ trợ các cơ quan hành pháp tiến hành điều tra, truy tố các hành vi vi phạm, kể cả đình chỉ tài khoản và thông tin dữ liệu của khách hàng. 


Những khiếu nại về những người vi phạm Chính sách của chúng tôi nên gửi qua thư điện tử về địa chỉ abuse@4Share.vn. Mỗi khiếu nại đều được điều tra và có thể dẫn tới việc huỷ bỏ ngay lập tức các Dịch vụ mà không cần báo trước. 


9. Từ chối trách nhiệm 
Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng: (a) Bạn hoàn toàn chịu rủi ro về việc sử dụng Dịch vụ. Dịch vụ 4Share được cung cấp trên cơ sở “Nguyên trạng” và “Như sẵn có”. 4Share cùng các nhà cung cấp, nhân viên, giám đốc, đại lý và các chi nhánh của mình, trong phạm vi pháp luật cho phép, từ chối mọi bảo đảm, liên quan đến trang web này và việc sử dụng của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn bảo đảm về quyền sở hữu, khả năng hoạt động đối với một mục đích cụ thể, khả năng bán hàng và việc không vi phạm quyền sở hữu hay các quyền của bên thứ ba. 4Share cùng các nhà cung cấp, nhân viên, giám đốc, đại lý, chi nhánh và các cổ đông của mình không bảo đảm về độ chính xác, tin cậy, hoàn thiện hay kịp thời của các Dịch vụ, phần mềm hay nội dung của chúng tôi; (b) 4Share không bảo đảm và không chịu trách nhiệm rằng (i) Dịch vụ sẽ thoả mãn các yêu cầu của bạn, (ii) dịch vụ sẽ không bị ngắt quãng, kịp thời, an toàn hay không mắc lỗi, (iii) những kết quả có thể đạt được từ việc sử dụng các dịch vụ sẽ chính xác hay đáng tin cậy, (iv) chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hay các tài liệu khác mà bạn mua hay có được qua Dịch vụ sẽ đúng như bạn mong đợi, và (v) bất kỳ lỗi nào trong phần mềm cũng sẽ được khắc phục; (vi) vì bất kỳ thương tích cá nhân hay thiệt hại tài sản, với bất kỳ bản chất nào, do việc truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi gây ra; (vii) vì bất kỳ truy cập bất hợp pháp nào tới hay sử dụng các máy chủ an toàn của chúng tôi và/hay bất kỳ và toàn bộ thông tin cá nhân và/hay thông tin tài chính lưu trữ ở đó, (viii) vì bất kỳ sự ngắt quãng hay ngừng truyền dữ liệu tới hay từ trang web của chúng tôi, (ix) vì bất kỳ lỗi, virus, trojan horse hay những thứ tương tự có thể được truyền tới hay qua trang web của chúng tôi bởi bất kỳ một bên thứ ba nào, và/hay (x) vì bất kỳ lỗi hay sơ suất trong bất kỳ nội dung nào hay vì bất kỳ mất mát hay thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào xảy ra do việc sử dụng bất kỳ nội dung nào được tải lên, gửi lên, truyền lên hay bất kỳ hình thức nào khác để xuất hiện trên trang web của chúng tôi; (c) bất kỳ tài liệu nào tải xuống hay có được từ những hình thức khác qua việc sử dụng Dịch vụ là do bạn tùy ý thực hiện và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại nào đối với hệ thống máy tính của bạn hay mất dữ liệu do tải xuống bất kỳ tài liệu nào; (d) chúng tôi không có bất kỳ lời khuyên hay thông tin nào, cho dù bằng lời nói hay văn bản, hoặc qua các Dịch vụ của chúng tôi mang ngụ ý đảm bảo với bạn mà không tuyên bố công khai trong những điều khoản và điều kiện này; (e) 4Share không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, có liên quan hay bị trừng phạt nào cho dù 4Share cùng các nhà cung cấp, nhân viên, giám đốc, đại lý, chi nhánh và các cổ đông của mình đã được tư vấn về khả năng xảy ra các thiệt hại đó. 


10. Loại trừ trách nhiệm 
Bạn đồng ý bảo vệ, miễn trừ trách nhiệm và không gây hại cho 4Share với các chi nhánh, và/hay các nhà cung cấp liên quan, nhân viên, giám đốc và đại lý của mình trước bất kỳ khiếu nại, hành vi hay yêu cầu nào, các khôi phục, mất mát, thiệt hại, các khoản phạt, tiền phạt, kể cả nhưng không giới hạn các chi phí pháp luật hợp lý phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ chúng tôi của bạn, hay sự vi phạm các quyền của một bên thứ ba hay vi phạm Thoả thuận này của bạn hay những chính sách, điều khoản và điều kiện khác của 4Share. 


11. Giới hạn trách nhiệm 
Bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm đối với rủi ro trong khi sử dụng 4Share. Nếu bạn không hài lòng với bất kỳ mặt nào trong Dịch vụ của chúng tôi hay với những điều khoản và điều kiện này, hay với bất kỳ nguyên tắc hay chính sách nào khác, bạn hoàn toàn có quyền ngừng sử dụng Dịch vụ. Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng 4Share sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý hay đặc biệt, là hậu quả hoặc điển hình, bao gồm nhưng không giới hạn đối với những thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, việc sử dụng hay dữ liệu hoặc những thiệt hại vô hình khác (thậm chí cả khi chúng tôi đã được tư vấn về nguy cơ xảy ra những thiệt hại này), phát sinh từ: (a) việc sử dụng hay không thể sử dụng Dịch vụ; (b) chi phí mua hàng hóa và dịch vụ thay thế do bất kỳ hàng hóa, dữ liệu, thông tin hay các dịch vụ mua hay có được hay những thông tin nhận được hay tham gia các giao dịch thông qua hay từ Dịch vụ; (c) việc truy cập bất hợp pháp hay thay đổi file hay dữ liệu mà bạn truyền tải; (d) những tuyên bố hay hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào của dịch vụ; hay (e) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan tới Dịch vụ. 


12. Sửa đổi Thỏa thuận, Chính sách hay Dịch vụ của chúng tôi 
Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo. Chúng tôi cũng bảo lưu quyền thay đổi hay ngừng cung cấp Dịch vụ, tạm thời hay vĩnh viễn, tại bất kỳ thời điểm nào mà có thể hoặc không cần thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hay bất kỳ bên thứ ba nào từ việc thay đổi, đình chỉ hay ngừng cung cấp Dịch vụ. Bạn công nhận rằng chúng tôi có thể thiết lập những thông lệ và giới hạn chung liên quan tới việc sử dụng Dịch vụ, bao gồm khoảng trống đĩa tối đa được phân bổ trên các máy chủ của 4Share nhân danh bạn, và số thời lượng tối đa (và thời gian tối đa) bạn có thể truy cập Dịch vụ trong một khoảng thời gian đã thỏa thuận. Ngoài ra, bạn cũng công nhận rằng 4Share có thể thay đổi các mức phí thuê bao tại bất kỳ thời điểm bào mà không cần thông báo. Những thay đổi về phí thuê bao sẽ được áp dụng tại thời điểm hết hạn thuê bao của bất kỳ Khách hàng nào hiện nay. 


13. Chấm dứt Dịch vụ 

13.1 Không bị giới bạn bởi bất kỳ quy định bồi thường nào, 4Share có thể ngay lập tức ban hành một cảnh báo, đình chỉ (như khóa quyền truy cập và hoạt động của Dịch vụ cho Khách hàng) tạm thời hoặc vĩnh viễn, hay chấm dứt tài khoản của Khách hàng và từ chối cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng nếu: (a) 4Share tin rằng Khách hàng vi phạm hay có hành vi không thích hợp với Thỏa thuận này, hay bất kỳ chính sách nào của chúng tôi; hay (b) Khách hàng không thanh toán phí; hay các loại chi phí khác cho 4Share; hay (c) 4Share không thể kiểm tra hay xác nhận bất kỳ thông tin nào mà Khách hàng cung cấp cho 4Share; hay (d) 4Share tin rằng các hành vi của Khách hàng có thể làm phát sinh trách nhiệm pháp lý cho Khách hàng, các khách hàng khác của 4Share hay chính 4Share. 


Theo tiêu chí của mình, 4Share có thể ngừng cung cấp Dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào, hay bất kỳ phần dịch vụ nào mà có thể hoặc không cần thông báo. Bạn đồng ý rằng bất kỳ sự chấm dứt quyền truy cập Dịch vụ nào của bạn theo bất kỳ quy định nào của các điều kiện và điều khoản này có thể áp dụng ngay mà không cần báo trước, và bạn hiểu và công nhận rằng 4Share có thể ngay lập tức vô hiệu hóa, niêm cất hay xóa tài khoản của bạn và tất cả những thông tin, dữ liệu liên quan hay/và bất kỳ quyền truy cập nào vào dữ liệu hay Dịch vụ này. Ngoài ra, bạn cũng đồng ý rằng 4Share sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hay bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sự chấm dứt quyền truy cập Dịch vụ của bạn. 


Dựa trên sự chấm dứt Thỏa thuận này của Khách hàng hay 4Share, tất cả mọi quyền của Khách hàng theo Thỏa thuận này và quy định Dịch vụ của 4Share sẽ bị chấm dứt ngay lập tức. 


13.2 Các phần 6 (“Dữ liệu Khách hàng”, 9 (“Từ chối bảo đảm”), 10 (“Loại trừ trách nhiệm”), 11 (“Giới hạn Trách nhiệm”) và phần 13 này sẽ được tiếp tục áp dụng trong bất kỳ hình thức chấm dứt Thỏa thuận nào. 

14. Chính Sách Bảo Mật 
4Share tin tưởng trong việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Xin bấm vào đây để xem Chính Sách Bảo Mật hiện tại của chúng tôi. Nó cũng đề cập tới việc sử dụng 4Share.vn của bạn, để hiểu về các thực tiễn của chúng tôi, xin xem Chính Sách Bảo Mật 


15. Thông Tin và Website của Bên Thứ Ba 
(Các) trang web của chúng tôi có thể cung cấp các siêu liên kết tới các trang web của bên thứ ba hay truy cập tới nội dung của bên thứ ba. 4Share không kiểm soát, thừa nhận, bảo lãnh hay nhận trách nhiệm với bất kỳ nội dung, sản phẩm hay dịch vụ nào được thấy trên các trang web của bên thứ ba qua trang web của chúng tôi hay bất kỳ trang web siêu liên kết hay được mô tả trong bất kỳ banner hay quảng cáo nào. Bạn đồng ý rằng 4Share không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, liên kết, tài nguyên hay dịch vụ nào liên quan tới trang web của bên thứ ba và 4Share không phải là một bên hay trong bất kỳ hình thức nào phải chịu trách nhiệm giám sát bất kỳ giao dịch nào giữa bạn và các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ thứ ba. Tương tự, việc mua một sản phẩm hay dịch vụ thông qua trung gian hay trong bất kỳ môi trường nào, bạn phải tự đánh giá và cẩn trọng. Bạn cũng đồng ý rằng 4Share không phải chịu trách nhiệm trước bất kỳ thiệt hại hay mất mát dưới bất kỳ hình thức nào liên quan tới việc bạn sử dụng nội dung của bên thứ ba. Các liên kết và tủy cập tới các trang web của bên thứ ba chỉ tạo điều kiện thuận tiện cho bạn mà thôi. 


16. Trọng Tài 
BẠN VÀ 4SHARE ĐỒNG Ý RẰNG, TRỪ TRƯỜNG HỢP QUY ĐỊNH KHÁC VỀ CÁC DỊCH VỤ CỤ THỂ TRÊN TRANG WEB TRONG BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ NÀO CÓ THỂ ÁP DỤNG VỚI CÁC DỊCH VỤ ĐÓ, HAY THEO YÊU CẦU CỦA 4SHARE ĐỂ PHÁN QUYẾT TẠI BẤT KỲ TÒA ÁN NÀO KHÁC THEO ĐÁNH GIÁ RIÊNG CỦA 4SHARE, VIỆC PHÂN XỬ DUY NHẤT VÀ BỒI THƯỜNG CHO BẤT KỲ VÀ MỌI TRANH CHẤP VÀ KHIẾU NẠI LIÊN QUAN HAY XUẤT PHÁT TỪ THỎA THUẬN NÀY, TRANG WEB VÀ/HAY DỊCH VỤ (KỂ CẢ VIỆC GHÉ THĂM CỦA BẠN HAY SỬ DỤNG TRANG WEB HAY/VÀ DỊCH VỤ) PHẢI LÀ PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI CUỐI CÙNG VÀ BẮT BUỘC THỰC HIỆN, trừ khi một trong hai bên chúng ta có bất kỳ hành vi vi phạm hay đe dọa vi phạm hay vi phạm các quyền sáng chế, bản quyền, thương hiệu hay bí quyết thương mại của bên kia, hay bạn vi phạm bất kỳ chính sách hay nguyên tắc đạo đức người sử dụng được đặt ra bên trên, khi đó các bên công nhận rằng việc trọng tài sẽ không thích hợp theo pháp luật và có thể tìm kiếm phương pháp khác. Trọng tài theo Thỏa thuận này phải được tiến hành bởi Hiệp Hội Trọng Tài Mỹ (AAA) theo các Quy Tắc Trọng Tài Thương Mại của nó và, trong trường hợp tranh chấp tiêu dùng, là Các Thủ Tục Bổ Sung cho Tranh Chấp Tiêu Dùng của AAA (“Các Quy Tắc Tiêu Dùng AAA”) (gọi chung là “Các Quy Tắc AAA”). Địa điểm trọng tài và phân bổ chi phí cho việc trọng tài phải được xác định phù hợp với Các Quy Tắc AAA và theo các giới hạn quy định trong Các Quy Tắc Tiêu Dùng AAA (đối với các tranh chấp tiêu dùng). Phán quyết của trọng tài phải có giá trị bắt buộc thực hiện và phải được trình lên bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào. Với phạm vi được phép của pháp luật, VIỆC TRỌNG TÀI HAY KHIẾU NẠI THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY PHẢI ĐƯỢC PHÂN XỬ RIÊNG BIỆT, KỂ CẢ VIỆC TRỌNG TÀI VÀ KHIẾU NẠI LIÊN QUAN TỚI BẤT KỲ NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRƯỚC ĐÂY HAY HIỆN NAY, VÀ KHÔNG ĐƯỢC PHÂN LOẠI THỦ TỤC TRỌNG TÀI. Thời hạn khiếu nại, khiếu kiện với một vụ việc liên quan tới trang web và các dịch vụ của chúng tôi là ba (3) năm, kể từ khi phát sinh vụ việc. Sau thời gian này, bạn sẽ không được phép khiếu nại và khiếu kiện vụ việc. 


17. Những quy định chung 
Những điều khoản và điều kiện này sẽ được quản lý và giải thích theo pháp luật, trừ khi các quy định này xung đột với những quy định pháp luật khác. Bất kỳ hành vi hay thủ tục tố tụng nào, không phải là đối tượng của việc trọng tài, liên quan tới hay phát sinh từ những điều khoản này hay từ việc sử dụng trang web của bạn sẽ được tòa án phán quyết, và bạn phải gửi khiếu nại tới tòa án này và chấp nhận phán quyết của tòa án và từ bỏ biện hộ thiếu suy xét cá nhân và việc phân xử không thuận tiện về mặt tòa án và thẩm quyền tại tòa án. Nếu bất kỳ quy định nào trong các Điều khoản này bị tuyên vô hiệu hoặc không thể thực hiện, những quy định đó vẫn được tuân thủ ở mức tối đa có thể, và những quy định còn lại vẫn có hiệu lực và không bị ảnh hưởng. Các đề mục chỉ có giá trị tham khảo và không xác định rõ, giới hạn, giải thích hay mô tả phạm vi hay nội dung của phần đó. Việc 4Share không xử lý một vi phạm của Khách hàng hay những đối tượng khác không có nghĩa 4Share từ bỏ quyền của mình đối với những vi phạm tương tự hay vi phạm sau này. Sau 12 tháng kể từ ngày xảy ra sự việc, Khách hàng sẽ mất quyền khiếu nại theo Thỏa thuận này. 


17.1 Mối quan hệ 
Khách hàng và 4Share là các bên độc lập, Thỏa thuận này sẽ không xác lập hay ngụ ý xác lập quan hệ đại lý, liên kết, liên doanh, Người sử dụng lao động - Người lao động hay Người bán thương hiệu với Người mua thương hiệu. 

17.2 Chuyển nhượng 
Khách hàng không thể chuyển nhượng bất kỳ quyền nào của mình, hay ủy thác bất kỳ nghĩa vụ nào theo Thỏa thuận này, và mọi chuyển nhượng sẽ bị coi là vô hiệu. 4Share có thể ủy quyền hay chuyển giao nghĩa vụ của mình mà không cần thông báo và/hay hạn chế. 

17.3 Điều khoản bất khả kháng 
Hoạt động của Dịch vụ của chúng tôi có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn vì bất kỳ chậm trễ hay thất bại nào khi thực hiện Thỏa thuận này phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ những lý do nằm ngoài khả năng kiểm soát của 4Share. 


17.4 Giải thích 
Nếu bất kỳ quy định nào trong Thỏa thuận này bị coi là vô hiệu hay không thể thực hiện, quy định đó phải bị xóa bỏ hay thu hẹp ở mức có thể, và những quy định còn lại vẫn có hiệu lực. Các đề mục chỉ có giá trị tham khảo và không xác định rõ, giới hạn, giải thích hay mô tả phạm vi hay nội dung của phần đó. 


17.5 Thông Tin Mật của 4Share 
Nếu bất kỳ quy định nào trong Thỏa thuận này bị coi là vô hiệu hay không thể thực hiện, quy định đó phải bị xóa bỏ hay thu hẹp ở mức có thể, và những quy định còn lại vẫn có hiệu lực. Các đề mục chỉ có giá trị tham khảo và không xác định rõ, giới hạn, giải thích hay mô tả phạm vi hay nội dung của phần đó. Bạn xác nhận và đồng ý với 4Share rằng (a) bạn không phải là một đối thủ cạnh tranh với 4Share, (b) bạn phải giữ bí mật thông tin và các tài liệu liên quan tới 4Share, những phần mềm chưa công bố, việc thử nghiệm hay các quy trình thử nghiệm cũng phải được giữ bí mật tuyệt đối và (c) bạn không được sử dụng bất kỳ thông tin nào có được từ việc truy cập trang web của 4Share để cạnh tranh với hoạt động kinh doanh của chúng tôi. 


17.6 Những ngoại lệ 
Trừ khi có những thỏa thuận hay điều khoản khác được công bố trên trang web này, Thỏa thuận này trình bày toàn bộ những thỏa thuận giữa chúng ta về vấn đề đối tượng. 


Những thông tin khác 
Bất kỳ thắc mắc nào liên quan tới những Chính sách và Thỏa thuận pháp luật của chúng tôi xin gửi về support@4Share.vn. 
 
 
Hỗ trợ
Chat ngay