Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'prentice': 9 (9) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2011-02-02 2.23 MB Prentice Hall Definitive XSL FO.zip
2 2019-03-26 4.24 MB Perry's Chemical Engineers'.pdf
 Perry's Chemical Engineers' Bridge University, Cambridge, 1967; Bird, Stewart, and Lightfoot, Transport Phenomena, 2d ed., Wiley, New York, 2002; Brodkey, The Phenomena of Fluid Motions, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1967; Denn, Process
3 2019-03-26 316.95 KB QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC.pdf
Theo Fred David : “ Chiến lược là khoa học và nghệ thuật : soạn thảo, thực hiện và đánh giá các quyết định chức năng giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu đề ra”. ( Fred R David (2001), strategic management concept, Prentice hall, p.5)
4 2019-03-26 2.15 MB Prentice Hall Expert C Programming Deep C Secrets.pdf
Sách hướng dẫn chuyên sâu về lập trình với ngôn ngữ C
5 2019-03-26 26.56 MB Prentice Hall AJAX Rich Internet Applications and Web Development for Programmers Feb 2008.pdf
6 2019-03-26 4.41 MB Giáo trình điện tử công suất.pdf
Môn học ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT (Mạch điện tử công suất, điều khiển và ứng dụng) Tài liệu tham khảo: - tiếng Anh: - POWER ELECTRONICS – Circuits, devices and applications , M.H. Rashid Pearson Education Inc. Pearson Prentice Hall 2004. - tiếng Việt: - Bài giảng
7 2019-03-26 2.81 MB Principles of Computer Architecture Prentice Hall 1999.pdf
8 2019-03-26 11.42 MB Prentice Hall Core .aServer Faces 2nd Edition May 2007.pdf
9 2019-03-26 2.11 MB Pages from Understanding Financial Statements 8th Ed A Ormiston...

First | Prev | [1] | Next | Last