Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'giai': 3743 (3743) , thời gian tìm:

First | Prev | 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 ... 75 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
401 2019-03-26 84.22 KB Hoạt động tái bảo hiểm thăm dò và khai thác dầu...
402 2019-03-26 143.72 KB Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vận động phụ...
Chương 1: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẬN ĐỘNG PHỤ NỮ
403 2019-03-26 151.05 KB Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về cán bộ...
Chương 1: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP TỈNH Ở THÁI BÌNH THEO QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
404 2019-03-26 334.42 KB Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành...
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM
405 2019-03-26 111.34 KB Kinh tế hộ nông dân trên địa bàn huyện Yên Châu tỉnh Sơn La.docx
Chương 1: KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN Ở MIỀN NÚI TÂY BẮC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
406 2019-03-26 172.53 KB Chất lượng công tác tuyên truyền miệng của các...
Chương 1: CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG CỦA CÁC ĐẢNG BỘ HUYỆN Ở TỈNH KIÊN GIANG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
407 2019-03-26 4.24 MB Tỉnh ủy Cà Mau lãnh đạo phát triển kinh tế biển trong giai đoạn hiện nay.docx
Chương 1: TỈNH ỦY CÀ MAU LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
408 2019-03-26 136.89 KB Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã là...
Chương 1: XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP XÃ LÀ NGƯỜI DÂN TỘC KHMER Ở TỈNH KIấN GIANG - NHỮNG VẤN ĐỀ Lí LUẬN VÀ THỰC TIỄN
409 2019-03-26 271.33 KB Tỉnh uỷ Bắc Giang lãnh đạo phát triển giáo dục...
Chương 1:TỈNH UỶ BẮC GIANG LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY- CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1.Quan niệm, vị trí, vai trò của giáo dục và giáo dục phổ thông 1.2. Quan niệm, nội dung, phương thức
410 2019-03-26 115.44 KB Công tác vận động nông dân của các Đảng bộ xã...
Chương 1: CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NÔNG DÂN CỦA CÁC ĐẢNG BỘ XÃ TỈNH VĨNH PHÚC- NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
411 2019-03-26 77.16 KB Thành ủy Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo cải...
Công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước luôn được Đảng và Nhà nước ta chú trọng, quan tâm. Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII đã xác định mục tiêu của cải cách hành chính nhà nước (HCNN) 
412 2019-03-26 119.27 KB Chất lượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ...
Chương 1: CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
413 2019-03-26 132.95 KB Quá trình thực hiện tái bảo hiểm xây dựng lắp...
414 2019-03-26 183.12 KB Đổi mới việc ra nghị quyết và tổ chức thực...
Chương 1: RA NGHỊ QUYẾT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA CÁC HUYỆN UỶ Ở TUYÊN QUANG - NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
415 2019-03-26 106.49 KB Công tác phát triển Đảng viên trong các doanh nghiệp...
CHƯƠNG 1: CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƯỚC Ở TỈNH PHÚ THỌ HIỆN NAY - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
416 2019-03-26 193.96 KB Thực hiện chính sách cán bộ đối với cán bộ xã...
Chương 1: THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CÁN BỘ ĐỐI VỚI CÁN BỘ XÃ Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
417 2019-03-26 48.15 KB Bàn về quản lý thu chi chi BHXH tỉnh Thanh Húa giai đoạn 2003 – 2008.docx
Trong cuộc sống sinh hoạt cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày
418 2019-03-26 133.85 KB Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc lãnh đạo công tác phụ nữ trong giai đoạn hiện nay.docx
Chương 1: TỈNH ỦY VĨNH PHÚC LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC PHỤ NỮ - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
419 2019-03-26 176.58 KB Đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ Vĩnh...
Chương 1: ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA TỈNH UỶ VĨNH PHÚC ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
420 2019-03-26 64.80 KB Bàn về quản lý thu chi chi BHXH tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2003 – 2008.docx
421 2019-03-26 156.06 KB Áp dụng pháp luật trong thực hành quyền công tố...
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ Ở GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
422 2019-03-26 65.15 KB Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh tại Bảo Việt Hà Nội giai đoạn 1998 2001.docx
423 2019-03-26 16.48 KB Phân tích biện chứng mối quan hệ về vấn đề giai...
424 2019-03-26 19.80 KB Diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch...
Thắng lợi của cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 và sự ra đời của Nhà nước XHCN ở nước Nga đã mở ra con đường phát triển mới cho nhân loại. Đó là con đường giải phóng các dân tộc, giải phóng con người khỏi ách thống trị của CNĐQ và các giai cấp bóc lột.
425 2019-03-26 14.74 KB Biện chứng giữa vấn đề dân tộc và giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh.docx
426 2019-03-26 68.62 KB Phương hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế...
427 2019-03-26 23.71 KB Mối quan hệ biện chứng giữa vấn đề dân tộc...
1 NỘI DUNG
428 2019-03-26 76.00 KB Nâng cao năng lực tư duy lý luận cho cán bộ lãnh...
429 2019-03-26 91.60 KB Công đoàn trong việc nâng cao ý thức chính trị của...
430 2019-03-26 107.50 KB Kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn khởi...
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GIAI ĐOẠN KHỞI TỐ - ĐIỀU TRA VÀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SÁT KHỞI TỐ - ĐIỀU TRA TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ
431 2019-03-26 123.42 KB Hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong giai...
Chương 1: NHẬN THỨC CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH
432 2019-03-26 99.10 KB Đánh giá tình hình sử dụng vốn đầu tư XDCB ở...
433 2019-03-26 90.35 KB Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu...
434 2019-03-26 195.84 KB Quy chế đấu thầu quốc tế về mua sắm hàng hóa.docx
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐẤU THẦU QUỐC TẾ VỀ MUA SẮM HÀNG HÓA 1.1. Khái niệm về đấu thầu quốc tế về mua sắm hàng hóa 1.1.1. Sự ra
435 2019-03-26 271.60 KB NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG...
Lý luận chung về xuất nhập khẩu 9 I. Kinh tế đối ngoại - ngoại thương - xuất nhập khẩu. 9
436 2019-03-26 41.20 KB Phân tích và đánh giá tình hình đầu tư trực tiếp...
437 2019-03-26 80.73 KB Tổ chức thực thi dự án sản xuất giống và chăn...
438 2019-03-26 125.21 KB Giải pháp phát triển khu vực phi nông nghiệp ở tỉnh...
439 2019-03-26 129.10 KB Hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài của...
440 2019-03-26 73.19 KB Tình hình đầu tư phát triển tại Tổng công ty hàng...
441 2019-03-26 129.09 KB Hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài của...
442 2019-03-26 172.38 KB Tìm hiểu về quá trình làm ..pdf
Làm phim (filmmaking) là quá trình tạo ra một bộ phim, từ ý tưởng ban đầu tới viết kịch bản, quay phim, biên tập và cuối cùng là phân phối. Thông thường, nó cần một số lượng người và có thể diễn ra trong vài tháng hoặc thậm chí là vài năm. Nó có thể diễn
443 2019-03-26 112.09 KB Thực trạng và giải pháp sử dụng hiệu quả vốn...
444 2019-03-26 1.54 MB Đầu tư với sự phát triển kết cấu hạ tầng giao...
445 2019-03-26 200.01 KB Thuật ngữ điện ảnh Phần 1.pdf
Nghệ thuật điện ảnh là sản phẩm tổng hòa của ba thành tố nghệ thuật, kỹ thuật và kinh tế. Nói cách khác, đó là công nghệ điện ảnh. Một công nghệ điện ảnh là một yêu cầu bức thiết trước mắt và lâu dài, quyết định cho sự tồn tại và phát triển của điện ảnh
446 2019-03-26 57.71 KB Nâng cao hiệu quả về hoạt động Marketing của Công ty Công viên Thống Nhất.docx
Qua từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế Việt Nam đang từng bước chuyển dịch và khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế. Đó là nhờ sự góp sức rất lớn của các doanh nghiệp trong đó bào gồm cả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Mỗi
447 2019-03-26 68.89 KB Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định...
Bán hàng là giai đoạn cuối cùng trong quá trình sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp. Bán hàng có vai trò vô cùng quan trọng không chỉ đối với mỗi doanh nghiệp mà còn đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
448 2019-03-26 57.71 KB Nâng cao hiệu quả về hoạt động Marketing của Công ty Công viên Thống Nhất.docx
Qua từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế Việt Nam đang từng bước chuyển dịch và khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế. Đó là nhờ sự góp sức rất lớn của các doanh nghiệp trong đó bào gồm cả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Mỗi
449 2019-03-26 66.92 KB Một số chính sách và giải pháp nâng cao khả năng...
450 2019-03-26 94.01 KB Hoàn thiện Công tác lao động việc làm ở tỉnh...
Phần I:Lí luận chung về vấn đề lao động -việc làm

First | Prev | 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 ... 75 | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X