Tìm kiếm : 1975 (đuôi file: docx) Thấy 43 Kết quả
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

1 2 3 Show 1 - 20 of 43

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
1 2019-03-26 109.21 KB Đảng bộ tỉnh Mỹ Tho lãnh đạo quân dân tiến công...
(tailieu_phim_4share)
Chương 1: ĐẢNG BỘ TỈNH MỸ THO LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CHÍNH TRỊ VÀ QUÂN SỰ ĐỂ TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY (1973-1974)
2 2019-03-26 124.72 KB Đảng lãnh đạo công tác giáo dục đào tạo học...
(tailieu_phim_4share)
Thời kỳ 1954-1975 là một thời kỳ đặc biệt trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Thời kỳ cả nước đồng thời tiến hành hai chiến lược cách mạng ở hai miền đất nước. Miền Nam tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến tới giải phóng miền Nam, thống nhất
3 2019-03-26 110.30 KB Đạo Công Giáo với chính trị ở Việt Nam trong giai đoạn từ 1954 đến 1975.docx
(tailieu_phim_4share)
Chương 1: BỐI CẢNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 1954 - 1975 VÀ NHỮNG HẬU QUẢ CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO THỜI THỰC DÂN PHÁP ĐỂ LẠI
4 2019-03-26 91.83 KB Đảng bộ miền Nam lãnh đạo sự nghiệp giáo dục...
(tailieu_phim_4share)
Trong quá trình lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến xây dựng, phát triển nền giáo dục cách mạng. Sự nghiệp giáo dục cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng gắn liền với sự nghiệp gải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa
5 2019-03-26 50.37 KB Kiểm tra từ vựng tiếng anh 175.docx
(tailieu_phim_4share)
  Kiểm tra từ vựng tiếng anh 175 củng cố cho các bạn các kiến thức cơ bản và nâng cao môn tiếng anh. tài liệu Kiểm tra từ vựng tiếng anh 175 sẽ giúp các bạn ôn thi đại học cao đẳng
6 2019-03-26 50.44 KB Kiểm tra từ vựng tiếng anh 197.docx
(tailieu_phim_4share)
  Kiểm tra từ vựng tiếng anh 197 củng cố cho các bạn các kiến thức cơ bản và nâng cao môn tiếng anh. tài liệu Kiểm tra từ vựng tiếng anh 197 sẽ giúp các bạn ôn thi đại học cao đẳng
7 2019-03-26 51.82 KB Kiểm tra từ vựng tiếng anh 195.docx
(tailieu_phim_4share)
  Kiểm tra từ vựng tiếng anh 195 củng cố cho các bạn các kiến thức cơ bản và nâng cao môn tiếng anh. tài liệu Kiểm tra từ vựng tiếng anh 195 sẽ giúp các bạn ôn thi đại học cao đẳng
8 2019-03-26 28.54 KB Từ năm 1945 sau cách mạng tháng Tám thành công.docx
(tailieu_phim_4share)
9 2015-08-25 151.44 KB 1945 chữ kanji trong tiếng Nhật và âm Hán Việt.docx
(kienmaiko)
10 2019-03-26 87.58 KB Ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dân kiểu mới đến...
(tailieu_phim_4share)
11 2019-03-26 45.42 KB Mâu thuẫn giữa LLSX và QHSXtừ 1975 đi lên chủ nghĩa...
(tailieu_phim_4share)
Lịch sử phát triển của sản xuất loài người là lịch sử phát triển của các PTSX kế tiếp nhau. PTSX là sự thống nhất biện chứng giữa LLSX và QHSX đó là cách thức sản xuất ra của cảI vật chất mà trong đó LLSX đạt đến một trình độ nhất định , thống nhất với
12 2019-03-26 380.66 KB Đảng lãnh đạo công tác giáo dục lý tưởng cách...
(tailieu_phim_4share)
Chương 1: Đảng lãnh đạo công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên ở miền Bắc những năm 1954 - 1965
13 2019-03-26 39.82 KB THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NHÀ Ở HÀ NỘI TỪ TRƯỚC NĂM 1945 ĐẾN NAY.docx
(tailieu_phim_4share)
Phần I: Lời mở đầu
14 2019-03-26 39.43 KB Thực trạng phát triển nhà ở Hà Nội từ trước năm 1945 đến nay.docx
(tailieu_phim_4share)
15 2019-03-26 81.85 KB Hoạt động xây dựng Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thời kỳ 1939 1945.docx
(tailieu_phim_4share)
Chương 1: HOÀN CẢNH LỊCH SỬ VÀ CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG 1939 - 1945
16 2019-03-26 140.29 KB Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển quan hệ...
(tailieu_phim_4share)
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra đường lối đổi mới, trong đó đổi mới đường lối đối ngoại là một nội dung quan trọng. Nghị quyết Đại hội VI nêu rõ: “Đảng và Nhà nước ta kiên trì thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình
17 2019-03-26 36.95 KB NHỮNG NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN THẦN...
(tailieu_phim_4share)
Chương I -NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA NỀN KINH TẾ NHẬT BẢN THỜI KỲ 1952-1973. 3
18 2019-03-26 37.86 KB TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA DỊCH VỤ 1995 2001 PHÂN...
(tailieu_phim_4share)
19 2019-03-26 176.87 KB Quá trình đấu tranh củng cố nền độc lập dân...
(tailieu_phim_4share)
Chương1: NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUÁ TRÌNH ĐẤU TRANH CỦNG CỐ NỀN ĐỘC LẬP DÂN TỘC CỦA LIÊN BANG MALAIXIA
20 2019-03-26 91.97 KB NHỮNG NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN THẦN...
(tailieu_phim_4share)
Với một thực tế là vấn đề tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở nước ta tuy đã được quan tâm nhiều trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội từ thời kỳ “đổi mới”, song qua 10 năm đổi mới, người ta lại thấy có hiện tượng phân hoá nhanh, một bộ phận

1 2 3 Show 1 - 20 of 43