Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'bctc': 51 (51) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] 2 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-08-29 2.76 MB BCTC Rieng giua nien do 2019.pdf
2 2019-08-29 2.91 MB BCTC hop nhat giua nien 2019.pdf
3 2019-03-26 4.39 MB Đề tài Hoàn thiện quy trình kiểm toán mục phải...
4 2019-03-26 83.50 KB BCTC 2013 CTY TUAN ANH.xls
5 2019-03-26 20.80 KB CÁC SAI SÓT THƯỜNG GẶP KHI LẬP VÀ TRÌNH BÀY BCTC CỦA ĐƠN VỊ NIÊM YẾT.docx
6 2019-03-26 1.58 MB Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền và...
7 2019-03-26 1.77 MB Vận dụng quy trình kiểm toán khoản mục tiền trong...
8 2019-03-26 1.41 MB Ôn thi CPA 2009 môn Kiểm toán và dịch vụ kiểm toán nâng cao.pdf
Chuyên đề 5 Kiểm toán và dịch vụ kiểm toán nâng cao I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN 1. Khái niệm, bản chất kiểm toán Kế toán là công cụ quản lý kinh tế, tài chính thể hiện ở chỗ kết quả công việc kế toán là đưa ra các thông tin trên báo cáo
9 2019-03-26 78.00 KB Bằng chứng kiểm toán đặc biệt trong kiểm toán báo cáo tài chính.doc
Bằng chứng kiểm toán bao gồm các tài liệu, chứng từ, số kế toán, báo cáo tài chính và các tài liệu, thông tin từ những nguồn khác nhau. Bằng chứng kiểm toán đặc biệt được hiểu là loại bằng chứng được thu thập từ một số đối tượng đặc biệt và thường được
10 2019-03-26 57.00 KB Phân tích nguyên tắc hoạt động liên tục ảnh hưởng...
Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 01 (VAS 01) - Chuẩn mực chung quy định 07 nguyên tắc kế toán cơ bản: Cơ sở dồn tích, hoạt động liên tục, giá gốc, phù hợp, nhất quán, thận trọng, trọng yếu. Bên cạnh đó Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 21 (VAS 21) – Trình bày
11 2019-03-26 36.50 KB Kiểm toán các ước tính kế toán.doc
Ước tính kế toán là một giá trị gần đúng của một chỉ tiêu liên quan đến Báo cáo tài chính (BCTC) được ước tính trong trường hợp thực tế đã phát sịnh nhưng chưa có số liệu chính xác hoặc chưa có phương pháp tính toán chính xác hơn, hoặc một chỉ tiêu thực
12 2019-03-26 2.99 MB BCTC 2011.docx
13 2019-03-26 976.85 KB BCTC soat xet 6t dau 2012.pdf
14 2019-03-26 509.29 KB VNM Thuyetminh BCTC 2009 ctyme.pdf
15 2019-03-26 509.29 KB VNM Thuyetminh BCTC 2009 ctyme.pdf
16 2019-03-26 509.29 KB VNM Thuyetminh BCTC 2009 ctyme.pdf
17 2019-03-26 231.46 KB bctc 2009 hop nhat da kiem toan.pdf
18 2019-03-26 2.59 MB 20120302 bmp bctc hop nhat kiem toan 2011.pdf
19 2019-03-26 137.00 KB BCTC HOP NHAT.doc
20 2019-03-26 201.88 KB 2 BCTC.pdf
21 2019-03-26 281.09 KB Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục TSCĐ trong...
22 2019-03-26 119.12 KB Hoàn thiện quy trình đánh giá trọng yếu và rủi...
CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ MỨC TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN- AASC THỰC HIỆN 3
23 2019-03-26 418.52 KB Hoàn thiện lập và phân tích báo cáo tài chính tại...
Xuất phát từ vai trò thực tế của hệ thống BCTC đó là: cung cấp thông tin tổng quát về kinh tế - tài chính, những thông tin này là căn cứ quan trọng trong việc phân tích, phát hiện những khả năng tiềm tàng về kinh tế. Trên cơ sở đó có thể dự đoán tình
24 2019-03-26 226.14 KB Vận dụng quy trình kiểm toán vào kiểm toán chu trình...
CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN ẢNH HƯỞNG TỚI KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM (AVINA) 3
25 2019-03-26 42.27 KB Hoàn thiện việc lập và phân tích hệ thống các...
PHẦN 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BCTC VÀ PHÂN TÍCH CÁC BCTC TRONG DOANH NGHIỆP 2
26 2019-03-26 53.35 KB Phương pháp lập và phân tích BCTC trong các doanh nghiệp Việt Nam.docx
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ PHÂN TÍCH BCTC.
27 2019-03-26 117.94 KB Hoàn thiện quy trình đánh giá trọng yếu và rủi...
CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ MỨC TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN- AASC THỰC HIỆN 3
28 2019-03-26 34.62 KB Đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong giai...
Chương 1:Cơ sở lý luận của việc đánh giá tính trọng yếu và rủi ro trong lập kế hoạch kiểm toán BCTC 4
29 2019-03-26 786.00 KB Kiểm toán chu kỳ Hàng tồn kho trong Kiểm toán BCTC...
Kiểm toán chu kỳ Hàng tồn kho trong Kiểm toán báo cáo tài chính Từ trước đến nay, BCTC luôn là đối tượng chủ yếu của kiểm toán độc lập. BCTC là tấm gương phản ánh kết quả hoạt động cũng như mọi khía cạnh trong quá trình sản xuất kinh
30 2019-03-26 66.64 KB Quy trình kiểm toán doanh thu trong.
BCTC hàng năm do doanh nghiệp lập được nhiều đối tượng trong và ngoài doanh nghiệp quan tâm. Trong nền KTTT với một môi trường cạnh tranh gay gắt, thông tin tài chính trở thành một trong những nhân tố quyết định đối với sự thành công của doanh nghiệp
31 2019-03-26 156.50 KB TỔ CHỨC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BCBC TẠI CÔNG TY VẬN TẢI THUỶ I.docx
BCTC là phương pháp tổng hợp số liệu từ các sổ kế toán theo các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh có hệ thống tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp, tình hình và kết quả hoạt động sản suất kinh doanh, tình hình lưu chuyển các dòng
32 2019-03-26 115.00 KB 21 TB BCTC.doc
33 2019-03-26 47.50 KB Bài tập đúng sai kiểm toán căn bản.doc
Kiểm toán viên phải chịu trách nhiệm về những gian lận và sai sót xảy ra ở đơn vị được kiểm toán. Sai vì KTV chỉ phải chịu trách nhiệm đối với những nhận định của mình. Để xảy ra gian lận
34 2019-03-26 898.50 KB Tài liệu kiểm toán.doc
Hoạt động kiểm toán ra đời là để kiểm tra và xác nhận về sự trung thực và hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán và BCTC của các doanh nghiệp, tổ chức; để nâng cao sự
35 2019-03-26 133.66 KB Quy trình kiểm toán P.1.pdf
Trình tự, thủ tục tiến hành chuẩn bị kiểm toán BCTC của đơn vị là Các tổ chức tài chính – ngân hàng (sau đây viết tắt là đơn vị) được thực hiện theo các quy định tại
36 2019-03-26 537.50 KB Chuyên đề kiểm toán .ppt
  1.Những vấn đề chung về kiểm toán 2.Những vấn đề về gian lận, sai sót, bằng chứng kiểm toán và hồ sơ kiểm toán 3.Quy trình kiểm toán 4.Các dịch vụ khác do DNKT cung cấp 5.Thực hành
37 2019-03-26 648.50 KB Luận văn Hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương...
Báo cáo tài chính phản ánh kết quả tình hình hoạt động và tài chính của doanh nghiệp nói chung trên mọi khía cạnh trọng yếu của quá trình kinh doanh.
38 2019-03-26 243.23 KB Hệ thống chuẩn mực kế tóan Việt Nam Những vấn...
Với mục tiêu đáp ứng yêu cầu hội nhập, từ năm 1996, Việt Nam đã nghiên cứu toàn bộ hệ thống CMKT quốc tế (IAS) và CMKT của một số quốc gia trong khu vực nhằm xác định điều kiện và khả năng áp
39 2019-03-26 139.83 KB Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp & chuẩn mực kế toán công quốc tế.pdf
Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp & chuẩn mực kế toán công quốc tế Thứ nhất , về hệ thống BCTC. Theo CMKT công quốc tế (IPSAS ) , các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công hàng năm phải
40 2019-03-26 3.07 MB Kiểm toán tài chính vai trò và vị trí trong sự phát...
-Luật kiểm toán Nhà nước ghi rõ: Kiểm toán tài chính là loại hình kiểm toán để kiểm tra, đánh giá xác định tính đúng đắn, trung thực của BCTC.
41 2019-03-26 173.26 KB QUY TRÌNH KIỂM TOÁN PHẦN 1.pdf
Quy trình kiểm toán Các tổ chức tài chính – ngân hàng quy định trình tự, nội dung, thủ tục tiến hành các công việc của cuộc kiểm toán Các tổ chức tài
42 2019-03-26 917.67 KB Bài giảng kiểm toán.pdf
Hoạt động kiểm toán ra đời là để kiểm tra và xác nhận về sự trung thực và hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán và BCTC của các doanh nghiệp, tổ chức; để nâng cao sự
43 2019-03-26 82.00 KB đề thi kiểm toán căn bản.doc
  Câu 1:Đối tượng nào quan tâm đến tình hình tài chính?Ai là ng use BCTC cho những ng use bên ngoài? *Đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính: 1/Các
44 2019-03-26 131.98 KB Thuyết minh Báo cáo tài chính .pdf
Thuyết minh báo cáo tài chính là gì? Khi đọc bất cứ BCTC nào nhà đầu tư cũng tìm thấy dẫn chiếu thông tin tới thuyết minh BCTC (thường được đánh số thứ tự để tiện theo dõi).
45 2019-03-26 821.03 KB “Phân tích báo cáo tài chính ở Techcombank – thực trạng và giải pháp.pdf
  “Phân tích báo cáo tài chính ở Techcombank – thực trạng và  giải pháp có nội dung: Chương 1: Lí luận chung về phân tích BCTC NHTM.  Chương
46 2019-03-26 821.03 KB phan tich bao cao tai chinh o techcombank 2378.pdf.pdf
  “Phân tích báo cáo tài chính ở Techcombank – thực trạng và  giải pháp" có nội dung chia làm 3 chương Chương 1: Lí luận chung về phân tích
47 2019-03-26 108.67 KB Báo cáo tài chính doanh nghiệp .pdf
BCTC bao gồm những gì? Doanh nghiệp khi tiến hành hoạt động hàng năm phải làm nghĩa vụ nộp BCTC dựa trên hệ thống sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ trong năm. BCTC của các doanh nghiệp đều
48 2019-03-26 237.44 KB Các báo cáo phân tích tài chính doanh nghiệp..pdf
Các báo cáo tài chính của doanh nghiệp là một bộ báo cáo gồm nhiều loại báo cáo tài chính khác nhau do doanh nghiệp lập và báo cáo cho các
49 2019-02-23 10.09 MB BCTC 2018 LÂM NHƯ.xls
50 2018-01-16 5.85 MB bctc BIC.rar

First | Prev | [1] 2 | Next | Last