Trang Download Tổng hợpTổng số tìm thấy chuỗi 'hpg': 46 (46) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2020-03-01 1.06 MB HPG GIAI TRINH CHENH LECH (3).xlsb
2 2020-02-29 1.84 MB HPG Tong Kiem Ke 2019.xlsx
3 2020-02-29 4.24 MB Trinh ky HPG Mau PL KK . 31 12 2019.xlsb
4 2020-02-29 2.00 MB Ban tin Kho TS HPG.xlsx
5 2019-10-02 177.13 MB Ban do so HPG 2019.rar
6 2019-09-18 1.81 GB HPG.zip
7 2019-08-30 300.67 KB phieu nhap kho PNKCTCT HPG BPDB 19 000702 (AutoRecovered).rtf
8 2019-08-27 312.30 KB HPG T06.2019 BM doi soat hang thang cap TTKT TCTCT.xlsx
9 2019-08-24 382.90 KB HPG ky cam ket CCDC TBVP VTNet.xlsx
10 2019-07-25 312.30 KB HPG T06.2019 BM doi soat hang thang cap TTKT TCTCT.xlsx
11 2019-07-06 1.63 MB Ban tin Kho TS HPG.xlsx
12 2019-06-29 2.14 MB HPG TIM KIEM SAU KK 2018.xlsx
13 2019-06-21 1.34 MB HPG Kiem dem ban giao TD NV.xlsx
14 2019-06-21 30.93 KB Phu luc 1 kèm theo BBBG HPG.xlsx
15 2019-06-21 77.50 KB Mau BBBG VTNet CTCT HPG.doc
16 2019-06-21 175.07 KB Phu luc 1 kèm theo BBBG HPG.pdf
17 2019-06-21 190.53 KB BBBG VTNet CTCT HPG.pdf
18 2019-06-21 35.30 KB HPG PL Chi tiet TS phai den bu KK2018.xlsx
19 2019-06-03 110.60 KB yeu cau xuat kho YCXCTCT HPG BPDB 19 00042003 06 2019 20 09 02.pdf
20 2019-06-03 110.99 KB yeu cau xuat kho YCXCTCT HPG BPDB 19 00041603 06 2019 20 08 21.pdf
21 2019-06-03 113.39 KB yeu cau xuat kho YCXCTCT HPG BPDB 19 00041903 06 2019 20 08 45.pdf
22 2019-06-03 146.68 KB Phieu xuat PXKCTCT HPG BPDB 19 000414.pdf
23 2019-06-03 132.91 KB Phieu xuat PXKCTCT HPG BPDB 19 000413.pdf
24 2019-06-03 118.65 KB Phieu xuat PXKCTCT HPG BPDB 19 000412.pdf
25 2019-06-03 132.90 KB Phieu xuat PXKCTCT HPG BPDB 19 000411.pdf
26 2019-06-03 132.45 KB Phieu xuat PXKCTCT HPG BPDB 19 000409.pdf
27 2019-06-03 108.74 KB Phieu xuat PXKCTCT HPG BPDB 19 000410.pdf
28 2019-06-03 133.15 KB Phieu xuat PXKCTCT HPG BPDB 19 000387.pdf
29 2019-06-03 150.58 KB Phieu xuat PXKCTCT HPG BPDB 19 000386.pdf
30 2019-06-03 132.23 KB Phieu xuat PXKCTCT HPG BPDB 19 000385.pdf
31 2019-06-03 132.74 KB Phieu xuat PXKCTCT HPG BPDB 19 000384.pdf
32 2019-06-03 146.11 KB Phieu xuat PXKCTCT HPG BPDB 19 000383.pdf
33 2019-06-03 132.72 KB Phieu xuat PXKCTCT HPG BPDB 19 000382.pdf
34 2019-06-03 25.96 KB 3 BBKT TB hong tai tram HPG.docx
35 2019-06-03 29.17 KB 2 PDGCL LTH HPG QLTS.docx
36 2019-06-03 31.73 KB 1 Phieu yeu cau BHSC HPG.docx
37 2019-05-29 613.22 KB Ban tin Kho TS HPG.xlsx
38 2019-05-29 35.30 KB HPG PL Chi tiet TS phai den bu KK2018.xlsx
39 2019-05-29 613.22 KB Ban tin Kho TS HPG.xlsx
40 2019-02-04 8.56 MB HPG TH KPI phieu ton chua xu ly xong.xls
41 2019-02-04 642.70 KB HPG TH KPI phieu ton chua xu ly xong.rar
42 2019-02-04 567.50 KB HPG BaoCaoTienDo đóng WO CR hàng ngày.xls
43 2019-02-04 11.94 KB HPG Gửi Đề xuất vật tư tháng 01 lần 1 10.01.2019.xlsx
44 2019-02-04 22.52 KB HPG Đề xuất vật tư tháng 01 lần 1 10.01.2019.xlsx
45 2018-04-27 38.68 MB HPG Project.rar
46 2018-02-10 45.50 KB Giải trình HPG.BCH HPG011.doc

First | Prev | [1] | Next | Last

chat icon Hỗ trợ trực tuyến
Nhập nội dung trợ giúp: X