Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'ias': 44 (44) , thời gian tìm:

First | Prev | [1] | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
1 2019-03-26 87.80 KB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 10.pdf
2 2019-03-26 176.52 KB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 8.pdf
3 2019-03-26 126.19 KB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 7.pdf
4 2019-03-26 115.47 KB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 2.pdf
5 2019-03-26 401.63 KB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 1.pdf
6 2019-03-26 134.17 KB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 28.pdf
7 2019-03-26 240.86 KB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 27.pdf
8 2019-03-26 84.70 KB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 26.pdf
9 2019-03-26 107.62 KB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 24.pdf
10 2019-03-26 118.64 KB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 23.pdf
11 2019-03-26 188.19 KB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 21.pdf
12 2019-03-26 80.49 KB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 20.pdf
13 2019-03-26 656.17 KB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 19.pdf
14 2019-03-26 121.86 KB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 18.pdf
15 2019-03-26 155.51 KB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 17.pdf
16 2019-03-26 188.02 KB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 16.pdf
17 2019-03-26 347.92 KB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 12.pdf
18 2019-03-26 102.14 KB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 11.pdf
19 2019-03-26 607.00 KB So sánh chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và chuẩn...
20 2019-03-26 224.56 KB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 41.pdf
21 2019-03-26 263.35 KB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 40.pdf
22 2019-03-26 2.25 MB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 39.pdf
23 2019-03-26 355.46 KB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 38.pdf
24 2019-03-26 190.57 KB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 37.pdf
25 2019-03-26 852.01 KB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 36.pdf
26 2019-03-26 149.14 KB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 34.pdf
27 2019-03-26 599.96 KB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 33.pdf
28 2019-03-26 340.95 KB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 32.pdf
29 2019-03-26 138.26 KB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 31.pdf
30 2019-03-26 79.46 KB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 29.pdf
31 2019-03-26 1.54 MB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 39.pdf
International Accounting Standard 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement (IAS 39) is set out in paragraphs 1–110 and Appendices A and B. All the paragraphs have equal authority but retain the IASC format of the Standard when it was
32 2019-03-26 240.86 KB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 27.pdf
International Accounting Standard 27 Consolidated and Separate Financial Statements (IAS 27) is set out in paragraphs 1–46 and the Appendix. All the paragraphs have equal authority but retain the IASC format of the Standard when it was adopted by
33 2019-03-26 340.95 KB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 32.pdf
International Accounting Standard 32 Financial Instruments: Presentation (IAS 32) is set out in paragraphs 1–100 and the Appendix. All the paragraphs have equal authority but retain the IASC format of the Standard when it was adopted by the IASB.
34 2019-03-26 155.51 KB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 17.pdf
International Accounting Standard 17 Leases (IAS 17) is set out in paragraphs 1–70 and the Appendix. All the paragraphs have equal authority but retain the IASC format of the Standard when it was adopted by the IASB. IAS 17 should be read in the
35 2019-03-26 121.86 KB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 18.pdf
International Accounting Standard 18 Revenue (IAS 18) is set out in paragraphs 1–37. All the paragraphs have equal authority but retain the IASC format of the Standard when it was adopted by the IASB. IAS 18 should be read in the context of its
36 2019-03-26 188.02 KB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 16.pdf
International Accounting Standard 16 Property, Plant and Equipment (IAS 16) is set out in paragraphs 1–83 and the Appendix. All the paragraphs have equal authority but retain the IASC format of the Standard when it was adopted by the IASB. IAS 16
37 2019-03-26 87.80 KB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 10.pdf
International Accounting Standard 10 Events after the Reporting Period (IAS 10) is set out in paragraphs 1–24 and the Appendix. All the paragraphs have equal authority but retain the IASC format of the Standard when it was adopted by the IASB. IAS
38 2019-03-26 347.92 KB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 12.pdf
International Accounting Standard 12 Income Taxes (IAS 12) is set out in paragraphs 1–95. All the paragraphs have equal authority but retain the IASC format of the Standard when it was adopted by the IASB. IAS 12 should be read in the context of
39 2019-03-26 176.52 KB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 8.pdf
International Accounting Standard 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors (IAS 8) is set out in paragraphs 1–56 and the Appendix. All the paragraphs have equal authority but retain the IASC format of the Standard when it
40 2019-03-26 126.19 KB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 7.pdf
International Accounting Standard 7 Statement of Cash Flows (IAS 7) is set out in paragraphs 1–54. All the paragraphs have equal authority but retain the IASC format of the Standard when it was adopted by the IASB. IAS 7 should be read in the context
41 2019-03-26 401.63 KB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 1.pdf
International Accounting Standard 1 Presentation of Financial Statements (IAS 1) is set out in paragraphs 1–140 and the Appendix. All the paragraphs have equal authority. IAS 1 should be read in the context of its objective and the Basis for Conclusions,
42 2019-03-26 115.47 KB Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 2.pdf
International Accounting Standard 2 Inventories (IAS 2) is set out in paragraphs 1–42 and the Appendix. All the paragraphs have equal authority but retain the IASC format of the Standard when it was adopted by the IASB. IAS 2 should be read in the
43 2019-03-26 243.23 KB Hệ thống chuẩn mực kế tóan Việt Nam Những vấn...
Với mục tiêu đáp ứng yêu cầu hội nhập, từ năm 1996, Việt Nam đã nghiên cứu toàn bộ hệ thống CMKT quốc tế (IAS) và CMKT của một số quốc gia trong khu vực nhằm xác định điều kiện và khả năng áp
44 2019-03-26 42.50 KB Bất động sản đầu tư Khác biệt so với IAS.doc
Bộ Tài chính đã ban hành Chuẩn mực Kế toán đợt 3 trong đó bao gồm Chuẩn mực số 05 - Bất động sản đầu tư. Bất động sản đầu tư là gì? Sự khác biệt giữa Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS)

First | Prev | [1] | Next | Last