Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'khoán': 1911 (1911) , thời gian tìm:

First | Prev | 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 ... 39 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
451 2019-03-26 128.24 KB Thực trạng kiểm toán khoản mục tài sản cố định...
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 3
452 2019-03-26 69.26 KB Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương...
Trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước ta hiện nay, các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có quyền tổ chức và thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của mình một cách độc lập tự chủ theo qui định của pháp luật. Họ phải tự hạch toán và đảm
453 2019-03-26 17.78 KB Hạn chế của thị trường chứng khoán Việt Nam thực trạng và giải pháp.docx
Trong khi thị trường chứng khoán thế giới xuất hiện từ thế kỉ XV thì thị trường chứng khoán Việt Nam mới chỉ đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2000. Tuy còn non trẻ nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những phát triển
454 2019-03-26 96.55 KB Tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công...
PHẦN I: MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY THIẾT BỊ VÀ QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH………………………………...3
455 2019-03-26 47.15 KB Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương...
Lao động có vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bởi vậy việc quản lý và sử dụng lao động phù hợp sẽ là biện pháp khuyến khích phát huy sáng kiến của người lao động nhằm nâng cao năng suất lao động. Để đạt được mục
456 2019-03-26 100.35 KB Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán.docx
Sau khi được học xong phần lý thuyết về chuyên ngành kế toán, lãnh đạo nhà trường đã cho sinh viên thâm nhập thực tế nhằm củng cố vận dụng những lý luận đã học được vào sản xuất, vừa nâng cao năng lực tay nghề chuyên môn, vừa làm chủ được công việc sau
457 2019-03-26 83.53 KB Công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản...
Phần I : Đặc điểm, tình hình chung của Công ty Mặt Trời Việt……...3
458 2019-03-26 87.43 KB Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương...
Quá trình chuyển sang nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp. Trong đó, cơ chế mà cấu thành là hệ thống kích thích vật chất thông qua
459 2019-03-26 85.58 KB Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính...
Đất nước ta hiện nay đã xoá bỏ nền kinh tế bao cấp và chuyển sang nền kinh tế thị trường. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay với nhiều thành phần kinh tế đã tạo ra một sức cạnh tranh mạnh mẽ vì thế các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì điều
460 2019-03-26 35.52 KB Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích...
Tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường hiện nay đòi hỏi người quản lý doanh nghiệp phải biết vận dụng những khả năng sẵn có của mình và vận dụng cơ chế đàn hồi của thị trường để hách toán kinh doanh. Hạch toán kế toán là một trong những công
461 2019-03-26 86.30 KB Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương...
Phần 1: Lý luận chung về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp 3
462 2019-03-26 100.26 KB Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích...
Phần I: Các vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 2
463 2019-03-26 52.67 KB Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương...
Với cơ chế thị trường mở cửa như hiện nay thì tiền lương là một trong những vấn đề rất quan trọng vì đó chính là khoản thù lao cho công lao động của người lao động.
464 2019-03-26 82.88 KB Hạch toán tiền lương và bảo hiểm xã hội.docx
Chương : Cơ sở lý luận chung về tiền lương và các khoản trích theo lương
465 2019-03-26 75.48 KB Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương...
Chương I. Nguyên lý chung về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 2
466 2019-03-26 30.01 KB HẠCH TOÁN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN...
Lao động không chỉ là tiền đề cho sự tiến hoá loài người mà còn là yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của quá trình sản xuất, không những thế trong mọi chế độ xã hội lao động còn giữ vai trò quan trọng trong viếc tái tạo ra của cải vật chất
467 2019-03-26 62.67 KB Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương...
Chương I. Lý luận chung về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương
468 2019-03-26 86.35 KB Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích...
CHƯƠNG I. Cơ sở lý luận về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp 3
469 2019-03-26 101.27 KB Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.docx
Đất nước ta trong thời kỳ đổi mới, thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp CNH , HĐH đất nước, thời kỳ đòi hỏi mỗi người chúng ta ra sức mang hết tinh thần, khả năng, trí tuệ cùng tài năng sẵn có để cống hiến cho sự nghiệp đổi mới để xây dựng đất nước.
470 2019-03-26 70.38 KB Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương...
Chương I. Lý luận chung về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 4
471 2019-03-26 96.30 KB Kế tóan tiền lương và các khoản trích theo lương...
CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
472 2019-03-26 36.74 KB Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương...
Chương I. Các vấn đề chung về tiền lương và các khoản trích theo tiền lương
473 2019-03-26 85.43 KB Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích...
Chương I. Lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp 3
474 2019-03-26 128.24 KB Thực trạng kiểm toán khoản mục TSCĐ trong kiểm...
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 3
475 2019-03-26 55.67 KB Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương...
Chương I:Lý luận chung về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp 3
476 2019-03-26 99.45 KB Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền và...
“Học đi đôi với hành” giáo dục kết hợp với sản xuất đó là phương châm giáo dục và đào tạo của Đảng, của nhà trường của chủ nghĩa xã hội chúng ta.
477 2019-03-26 103.98 KB Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá...
Sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của một nền kinh tế mở như Việt Nam trong những năm gần đây đã đưa các doanh nghiệp vào một thời đại mới - thời đại của cơ hội nhưng cũng đầy cạnh tranh và thách thức. Cơ chế thị trường đã và đang là một thay đổi lớn đối
478 2019-03-26 82.89 KB Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương...
Xây dựng cơ bản (XDCB) là ngành sản xuất vật chất tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân, sử dụng lượng vốn tích luỹ rất lớn của xã hội, đóng góp đáng kể vào GDP, là điều kiện thu hút vốn nước ngoài trong quá trình công nghiệp hoá, hiện
479 2019-03-26 69.15 KB Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương...
Trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước ta hiện nay, các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có quyền tổ chức và thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của mình một cách độc lập tự chủ theo qui định của pháp luật. Họ phải tự hạch toán và đảm
480 2019-03-26 86.04 KB Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương...
PHẦN 1: Lý luận chung về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương trong Doanh Nghiệp.…...6
481 2019-03-26 81.37 KB Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích...
PHẦN THỨ NHẤT. NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở DOANH NGHIỆP 3
482 2019-03-26 86.36 KB Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương...
PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNGTRONG CÁC DOANH NGHIỆP.
483 2019-03-26 74.68 KB Kế toán tiền lương và các khỏan trích theo lương ở công ty TNHH Hoa Hoa.docx
Tiền lương luôn là vấn đề được xã hội quan tâm chú ý bởi ý nghĩa kinh tế và xã hội to lớn của nó.
484 2019-03-26 84.09 KB SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ DỰ...
Qua hơn mười năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nền kinh tế nước ta đó đạt được những thành tựu và bước tiến hết sức quan trọng. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu là đến năm 2020 đưa nước ta về cơ bản trở thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất
485 2019-03-26 30.05 KB Sự hình thành thị trường chứng khoán tại Việt Nam.docx
Phần I: Những vấn đề cơ bản về thị trường chứng khoán
486 2019-03-26 51.92 KB Một số giải pháp thúc đẩy sự hoạt động thị...
Chương I: Tổng quan về thị trường chứng khoán 2
487 2019-03-26 4.87 MB Bài giảng Hướng dẫn thực tập khoan khai thác.pdf
Mục tiêu môn học: Giúp sinh viên có điều kiện tiếp xúc và làm quen với nghề nghiệp; Tạo điều kiện cho sinh viên được quan sát, thực hành một số công việc khoan địa chất công trình, địa chất thủy văn tại hiện trường; Tổng kết, làm báo cáo thực tập khoan
488 2019-03-26 34.95 KB QUẢN LÝ CÁC KHOẢN NỢ THUẾ TRONG THANH TOÁN VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.docx
NỘI DUNG THUẾ - THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP CÁC LOẠI THUẾ
489 2019-03-26 35.00 KB Quản lý và kiểm soát hoạt động của thị trường chứng khoán.docx
Với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế của thế giới, sự vươn lên không ngừng của các nước trong khu vực về tất cả các lĩnh vực mà đặc biệt là sự phát triển như vũ bão về kinh tế, chính trị, xã hội. Điều đó đặt nước ta vào một vị thế vô cùng quan trọng,
490 2019-03-26 40.36 KB TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI MỐI QUAN HỆ VỚI CÁN CÂN THANH...
Đất nước ta hiện nay, đang trong giai đoạn phát triển kinh tế và thúc đẩy hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới, việc hoạch định một chính sách tỷ giá hối đoái với những giải pháp hữu hiệu để sử dụng công cụ tỷ giá hối đoái một cách phù hợp với
491 2019-03-26 136.59 KB Thực trạng hoạt động quản lí danh mục đầu tư...
CHƯƠNG I : Tổng quan về nghiệp vụ quản lí danh mục đầu tư chứng khoán của Công ty chứng khoán 3
492 2019-03-26 183.02 KB Giải pháp thúc đẩy hoạt động đầu tư nước ngoài...
Chương 1: Lý luận chung về hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam 8
493 2019-03-26 107.87 KB Chiến lược hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam VF1.docx
Chương I: Hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán.
494 2019-03-26 78.90 KB Hoàn thiện và nâng cao chất lượng các hoạt động...
Chương I : Những lý luận chung về công ty chứng khoán và các hoạt động kinh doanh của công ty 2
495 2019-03-26 81.11 KB nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán Công thương.docx
CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 2
496 2019-03-26 34.55 KB Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương.docx
Thực hiện chủ trương của đảng và nhà nước ta về quản lý và phát triển kinh tế. Trong những năm qua nền kinh tế của nước ta đã chuyển từ quan liêu bao cấp song nền kinh tế thị trường nhiều thành phần có sự điều chỉnh vĩ mô của nhà nước từ đó đã thúc đẩy
497 2019-03-26 71.71 KB Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương...
PHẦN I: Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp xây lắp. 3
498 2019-03-26 90.30 KB Hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích...
Trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước, tiền lương không chỉ là một trong những công cụ quản lý, mà còn được xem là đòn bẩy quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Nhà nước, người sử dụng lao động và người lao động đều quan tâm tiền
499 2019-03-26 67.71 KB Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích...
Phần thứ nhất: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở DOANH NGHIỆP
500 2019-03-26 41.37 KB Hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích...
Trong nền kinh tế thị trường, để có thể tồn tại và phát triển thì vấn đề mà các doanh nghiệp phải đặt lên hàng đầu đó là hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong môi trường cạnh tranh gay gắt để đạt được hiệu quả sản xuất kinh doanh cao, các doanh nghiệp phải

First | Prev | 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 ... 39 | Next | Last