Trang Download Tổng hợp
Uploader Kiếm tiền, cùng 4Share chiến thắng Covit!Tổng số tìm thấy chuỗi 'khai': 4203 (4203) , thời gian tìm:

First | Prev | 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 ... 85 | Next | Last
STT Thời gian Kích thước Tên file
701 2019-03-26 1.28 MB Giáo trình kỹ thuật lâm nghiệp.doc
Để đi đến khái niệm về lâm nghiệp, trên thực tế đã có nhiều quan điểm Quan điểm thứ nhất: cho rằng lâm nghiệp là một ngành sản xuất vật chất trong nền kinh tế quốc dân có chức năng xây dựng và quản lý bảo vệ rừng.
702 2019-03-26 28.54 KB NHỮNG THẾ MẠNH VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI...
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ THỦ ĐÔ HÀ NỘI 3
703 2019-03-26 90.40 KB Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần...
Chương 1: Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần Sông Đà 12 2
704 2019-03-26 94.64 KB Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân...
CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH CỬA LÒ 4
705 2019-03-26 103.13 KB Rào cản kĩ thuật của Hoa Kì đối với mặt hàng...
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VIỆN NGHIÊN CỨU THƯƠNG MẠI VÀ KHÁI QUÁT VỀ RÀO CẢN KĨ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA HOA KÌ 4
706 2019-03-26 21.70 KB Quan điểm của Mác Ănghen về vật chất.docx
Trong lịch sử triết học Mác - Lênin khái niệm vật chất được hiểu là tất cả những gì tồn tại khách quan tức là những sự tồn tại của nó không phụ thuộc vào ý thức của con người, không phụ thuộc vào quan niệm của con người. Theo đó thì vật chất là vô cùng
707 2019-03-26 12.40 KB Tiểu luận môn Tâm lý.docx
Vấn đề nhân cách được coi là một trong những vấn đề cơ bản song cũng là một vấn dề phức tạp nhất của khoa hoc tâm lí nói riêng và của khoa học xã hội và nhân văn nói chung .Giải quyết đúng vấn đề nhân cách sẽ cho phép giải quyết được những vấn đề khác
708 2019-03-26 19.54 KB Hôn nhân trên góc nhìn triết học.docx
Phần I: Khái niệm hôn nhân 3
709 2019-03-26 118.45 KB Giải pháp phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường tự nhiên.docx
Chương1: Các khái niệm cơ bản về du lịch và môi trường 3
710 2019-03-26 14.98 KB Phân tích nội dung qui luật từ những thay đổi về...
Trong đời sống hàng ngày, đằng sau các hiện tượng muôn hình muôn vẻ, con người dần dần nhận thức được tính trật tự và mối liên hệ có tính lặp lại của các hiện tượng, từ đó hình thành nên khái niệm “quy luật”. Với tư cách là phạm trù của lý luận nhận thức,
711 2019-03-26 29.82 KB Lý luận thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó...
CHƯƠNG I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
712 2019-03-26 16.33 KB Phân tích nội dung qui luật từ những thay đổi về...
Trong đời sống hàng ngày, đằng sau các hiện tượng muôn hình muôn vẻ, con người dần dần nhận thức được tính trật tự và mối liên hệ có tính lặp lại của các hiện tượng, từ đó hình thành nên khái niệm “quy luật”. Với tư cách là phạm trù của lý luận nhận thức,
713 2019-03-26 15.05 KB MẶT TRÁI CỦA CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP.docx
Phát triển kinh tế ở mỗi nước là kết quả của việc sử dụng một cách đúng đắn, hợp lý các nguồn nhân tài – vật lực và tài nguyên thiên nhiên. Trong công cuộc đổi mới kinh tế Đảng và Nhà nước ta đã có chủ trương “Giải phóng mọi năng lực sản xuất hiện có,
714 2019-03-26 38.24 KB Tình hình phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam.docx
I. Khái quát chung về doanh nghiệp vừa và nhỏ 3
715 2019-03-26 37.18 KB ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN HỖN HỢP CỦA S Fone TRONG NĂM 2005 TẠI HÀ NỘI.docx
I. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN HỖN HỢP TRONG MARKETING. 3
716 2019-03-26 44.31 KB Một số giải pháp phát triển thị trường hàng hoá...
Thời kỳ nền kinh tế Việt Nam còn đang trong tình trạng tập trung bao cấp, các ngành sản xuất , kinh doanh hầu hết đều phát triển kém. Người ta gần như không quan tâm đến thị trường, không coi trọng đúng mức vai trò của thị trường đối với việc sản xuất
717 2019-03-26 123.22 KB Một số giải pháp cơ bản nhằm từng bước triển...
Chương I: Một số vấn đề cơ bản về quản lý chất lượng toàn diện (TQM)
718 2019-03-26 31.09 KB CNH HĐH và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng...
Từ đại hội Đảng lần thứ III, Đảng ta luôn coi công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH-HĐH) là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ, Đảng ta đã xác định thực chất của CNH xã hội chủ nghĩa là “Quyết tâm thực hiện cách mạng kỹ thuật, thực hiện phân công mới
719 2019-03-26 992.32 KB Giáo trình kinh tế ngành.pdf
Có một số khái niệm khác nhau về kinh doanh : Kinh doanh là việc dùng công sức và tiền của để tổ chức các hoạt động nhằm mục đích kiếm lời trên thị trường. Kinh doanh là bỏ ra một số vốn ban đầu vào hoạt động trên thị trường để thu lại một lượng vốn lớn
720 2019-03-26 146.90 KB Nâng cao chất lượng dịch vụ bán sản phẩm dầu...
PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX 5
721 2019-03-26 282.93 KB DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ LÀ NHÂN...
Thị trường ra đời gắn liền với nền sản xuất hàng hoá, nó là môi trường để tiến hành các hoạt động giao dịch mang tính chất thương mại của mọi Doanh nghiệp công nghiệp. Trong một Xã hội phát triển, thị trường không nhất thiết chỉ là địa điểm cụ thể gặp
722 2019-03-26 21.95 KB Quan điểm của Mác Ănghen về vật chất.docx
Trong lịch sử triết học Mác - Lênin khái niệm vật chất được hiểu là tất cả những gì tồn tại khách quan tức là những sự tồn tại của nó không phụ thuộc vào ý thức của con người, không phụ thuộc vào quan niệm của con người. Theo đó thì vật chất là vô cùng
723 2019-03-26 30.53 KB Học thuyết Mac về hình thái kinh tế – xã hội và...
            Mọi người cũng đã quen với những khái niệm : thời đại đồ đồng , thời đại cối xay gió, thời đại máy hơi nước, và gần đây là các nền văn minh : văn minh nông nghiệp, văn minh hậu công nghiệp.
724 2019-03-26 106.47 KB Chiến lược mở rộng thị phần và đa dạng hóa...
Khi đất nước ta bước đầu đã có sự hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới thì các công ty của Việt nam cần phải có cung cách làm ăn thực sự chuyên nghiệp mới có thể đứng vững được trên thương trường. Đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ mà các doanh
725 2019-03-26 30.35 KB Lý luận thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó...
CHƯƠNG I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
726 2019-03-26 49.26 KB Thực trạng về động lực nhân viên và cơ chế tạo...
Nguồn nhân lực là một phần của tổ chức, là yếu tố quyết định đến sự sống còn của tổ chức nhưng nếu nhân lực gặp rắc rối thì nó sẽ trở thành chướng ngại trên đường phát triển của tổ chức. Bất kỳ một tổ chức nào nếu biết sử dụng và khai thác triệt để hiệu
727 2019-03-26 32.36 KB THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ Ở TRUNG TÂM KHAI THÁC...
1- Đặc điểm tình hình hoạt động của Trung tâm khai thác vận chuyển bưu điện Hà Nội 1
728 2019-03-26 61.81 KB Những giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ quản...
Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý trong doanh nghiệp Nhà nước
729 2019-03-26 1,020.76 KB Bộ môn"Quản trị chiến lược" phần 5.pdf
Khái niệm: Là việc đưa ra một nhóm các lợi ích có thể thỏa mãn nhu cầu của tổ chức/ người tiêu dùng và họ sẵn sàng bỏ tiền ra mua hoặc đồng ý trao đổi các giá trị tương đương khác.
730 2019-03-26 49.63 KB Thực tiễn áp dụng pháp luật đấu thầu tư vấn của công ty.docx
I. Khái quát chung về công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Hồng Điệp 1
731 2019-03-26 67.29 KB MỘT SỐ ĐỀ XUẤT CHO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NHẰM...
PHẨN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM VÀ BIDV HÀ NỘI 3
732 2019-03-26 154.02 KB Tạo động lực cho người lao động trong Công ty Cổ...
Con người là yếu tố quan trọng quyết định thành công của doanh nghiệp. Họ là người tham gia vào quá trình sản xuất, trực tiếp tạo ra sản phẩm. Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường hiện nay đòi hỏi các nhà quản lý phải biết
733 2019-03-26 87.53 KB Thực tập nghiệp vụ Ngân hàng.docx
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH NHNO&PTNT HUYỆN MỘC CHÂU 2
734 2019-03-26 86.50 KB Đánh giá khái quát tổ chức hạch toán kế toán tại...
PHẦN I : TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY DỆT - MAY HÀ NỘI 1
735 2019-03-26 96.48 KB Đánh giá thực trạng triển khai BHYT HS SV tại cơ...
Chương I: Cơ sở lý luận của BHYT HS - SV 3
736 2019-03-26 41.23 KB Cứu trợ xã hội và thực trạng ở Việt Nam.docx
Phần 1. Khái niệm, vai trò và mục tiêu của cứu trợ xã hội4
737 2019-03-26 38.87 KB Chế độ pháp lý về bảo đảm tiền vay và thực...
I- KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG VPBANK - CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ 2
738 2019-03-26 48.81 KB Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty cổ phần...
1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP: 2
739 2019-03-26 64.35 KB Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động của Sở Tài chính Tỉnh Bắc Giang.docx
Phần I : Khái quát, giới thiệu chung về sở tài chính. 2
740 2019-03-26 23.42 KB CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP.docx
Việc chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, nền kinh tế nước ta cũng như mỗi doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều cơ hội và thách thức mới trong đó có sự chênh lệch tăng vọt khoảng cách giữa
741 2019-03-26 15.14 KB Văn hoá doanh nghiệp với sự thành đạt và phát triển của một doanh nghiệp.docx
Đối với các doanh nhân và doanh nghiệp “văn hoá” - một từ xem ra không có mấy giá trị đối với các cổ đông của một doanh nghiệp. Trong thực tiễn kinh doanh, khái niệm văn hoá có thật sự tồn tại hay không, khi mà khi mà yếu tố này không được xem trọng?
742 2019-03-26 448.21 KB Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty cổ phần...
Phần 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HẢI 2
743 2019-03-26 61.36 KB Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty Thiết Bị Phụ Tùng Hòa Phat.docx
PHẦN I: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY THIẾT BỊ PHỤ TÙNG 2
744 2019-03-26 39.32 KB Tình hình triển khai chế độ tai nạn lao động và...
Cùng với sự phát triển của kinh tế , khoa học và kỹ thuật thì các nhu cầu của con người được đáp ứng nhiều hơn đầy đủ hơn . cuộc sống của con người do đó cũng tốt hơn . tuy nhiên mặt trái của sự phát triển kinh tế , khoa học kỹ thuật lại làm cho cuộc
745 2019-03-26 48.95 KB Báo cáo thực tập tổng hợp về Tổng công ty Xăng dầu quân đội.docx
CHƯƠNG 1 - KHÁI QUÁT VỀ TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU QUÂN ĐỘI 1
746 2019-03-26 49.35 KB Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác Văn...
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY SÀNH SỨ - THUỶ TINH CÔNG NGHIỆP.
747 2019-03-26 57.48 KB Báo cáo thực tập tổng hợp về Công ty kho vận và dịch vụ thương mại.docx
Phần 1 Giới thiệu khái quát chung về Công ty kho vận và dịch vụ thương mại
748 2019-03-26 15.59 KB Vấn đề môi trường bức bách trong công nghiệp khai...
Được sự tạo điều kiện của trường chúng em đã thực sự trải qua 5 ngày đi thực tế ở Quảng Ninh rất bổ ích. Trong chuyến đi chúng em thu được rất nhiều kinh nghiệm kiến thức quý báu. Đã thực sự mắt thấy tai nghe những con người thực sự có kinh nghiệm đã
749 2019-03-26 25.64 KB Báo cáo thực tập tổng hợp hợp ở công ty Xuất...
I. Vài nét khái quát về công ty XNK Tạp phẩm Hà Nội
750 2019-03-26 21.70 KB Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty quảng cáo Vietpen.docx
I. Khái quát về Công ty TNHH quảng cáo Bút Việt 1

First | Prev | 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 ... 85 | Next | Last