Tìm kiếm : quan Thấy 7896 Kết quả
(Quá nhiều kết quả? Bạn có thể thêm/bớt từ khóa, hoặc click Tìm chính xác tên)
Sắp thứ tự theo : Phù hợp nhất | Mới nhất (upload) | Cũ nhất

... 391 392 393 394 395 Show 7881 - 7896 of 7896

STT Ngày ↑ ↓ Kích thước Tên file
7881 2019-03-26 92.63 KB Tổ chức hạch toán tài sản cố định với những...
(tailieu_phim_4share)
Phần I :lý luận chung về hoạch toán tài sản cố định tại các doanh nghiệp 3
7882 2019-03-26 92.67 KB Tổ chức hạch toán tài sản cố định với những...
(tailieu_phim_4share)
Phần I: lý luận chung về hoạch toán tài sản cố định tại các doanh nghiệp 3
7883 2019-03-26 472.50 KB Tổ chức hạch toán tài sản cố định với những...
(tailieu_phim_4share)
Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước kế toán là một công việc quan trọng phục vụ cho việc hạch toán và quản lý kinh tế, nó còn có vai trò tích cực đối với việc quản lý tài sản và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
7884 2019-03-26 83.95 KB Hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý lao động...
(tailieu_phim_4share)
Xác định được tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng chương trình du lịch nên trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần du lịch thanh niên thành phố Hồ Chí Minh tôi đã tìm hiểu về các yếu tố làm ảnh hưởng đến chất lượng chương trình du lịch của
7885 2019-03-26 23.44 KB Thưc trạng vận dụng quy luật giá trị vào nền kinh...
(tailieu_phim_4share)
Chương 1: Quy luật giá trị và vai trò của quy luật giá trị trong nền kinh tế hàng hoá mà đỉnh cao là kinh tế thị trường
7886 2019-03-26 68.95 KB Thưc trạng vận dụng quy luật giá trị vào nền kinh...
(tailieu_phim_4share)
Đất nước Việt Nam ta đang đứng trước những khó khăn lớn về mọi mặt nhất là trong phát triển kinh tế, do đó chúng ta cần phải áp dụng những biện pháp phát triển kinh tế thật thận trọng, khẩn trương và làm sao để có hiệu quả nhất. Chính vì vậy việc áp dụng
7887 2019-03-26 47.17 KB Thực trạng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng...
(tailieu_phim_4share)
7888 2019-03-26 20.26 KB Thực trạng việc vận dụng Quy luật giá trị vào...
(tailieu_phim_4share)
Chương I: Quy luật giá trị và vai trò của quy luật giá trị trong nền kinh tế hàng hoá 3
7889 2019-03-26 47.14 KB Thực trạng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng...
(tailieu_phim_4share)
Cơ sở hạ tầng kỹ thuật của một quốc gia là một trong những vấn đề hàng đầu mà nhà đầu tư quan tâm khi quyết định thực hiện đầu tư.
7890 2019-03-26 114.16 KB Thực trạng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng...
(tailieu_phim_4share)
Cơ sở hạ tầng kỹ thuật của một quốc gia là một trong những vấn đề hàng đầu mà nhà đầu tư quan tâm khi quyết định thực hiện đầu tư. Trong những năm qua, cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Việt Nam đã có những bước phát triển, đáp ứng phần nào yêu cầu
7891 2019-03-26 586.81 KB Thực trạng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng...
(tailieu_phim_4share)
  Thực trạng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ  thuật ở Việt Nam trong thời gian qua và một số  giải pháp trong thời gian tới nhằm thu hút vốn  đầu tư trực tiếp nước ngoàiLỜI NÓI ĐẦU Cơ sở
7892 2019-03-26 142.12 KB Phân tích tình hình tài chính thông qua hệ thống báo...
(tailieu_phim_4share)
PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP 3
7893 2019-03-26 76.91 KB Vấn đề xây dựng nhân cách đạo đức sinh viên...
(tailieu_phim_4share)
Chương 1: NHÂN CÁCH ĐẠO ĐỨC, TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC XÂY DỰNG NHÂN CÁCH ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN HIỆN NAY
7894 2019-03-26 142.89 KB Phân tích tình hình tài chính thông qua hệ thống báo...
(tailieu_phim_4share)
PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP 3
7895 2019-03-26 291.59 KB Phân tích tình hình tài chính thông qua hệ thống báo...
(tailieu_phim_4share)
Trong nền kinh tế thị trường, mỗi doanh nghiệp là một tế bào kinh tế, là một đơn vị hạch toán độc lập, tiến hành quá trình sản xuất kinh doanh để tạo ra các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội nhằm thực hiện các mục tiêu
7896 2019-03-26 290.94 KB Phân tích tình hình tài chính thông qua hệ thống báo...
(tailieu_phim_4share)
Công ty XNK thiết bị điện ảnh - truyền hình có thể lựa chọn hình thức cổ phần hoá mà trong đó Nhà nước giữ lại một tỷ lệ % cổ phần nhất định, còn lại đại bộ phận Cổ phần sẽ bán cho cán bộ công nhân viên trong Công ty bằng một phần nguồn quỹ phúc lợi

... 391 392 393 394 395 Show 7881 - 7896 of 7896